Za cel główny monografii przyjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych wiedzy oraz dorobku naukowego, a także doświadczeń praktycznych poświęconych metodyce monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dodatkowo starano się wykazać, iż monitorowanie wartości wewnętrznej, podobnie jak inne obszary oceny osiągnięć ekonomicznych jednostki gospodarczej, może być z powodzeniem przeprowadzone z wykorzystaniem informacji i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz okresowych raportach zarządu przedsiębiorstwa. Monografii oparta na czterech rozdziałach merytorycznych o charakterze teoretycznym, ale z możliwością wykorzystania podanych w nich informacji w praktyce gospodarczej. Aspekt teoretyczny jest związany z usystematyzowaniem wiedzy na temat wielu metod i modeli monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz ukazania występujących między nimi współzależności. Z kolei nurt praktyczny jest powiązany ze wskazaniem możliwości aplikacji aspektów teoretycznych w operatywnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym oraz kompleksowej analizie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i raportowaniu osiągnięć. (Ze wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ............................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Problematyka wartości przedsiębiorstwa......................................................... 15 1.1. Kategoria wartości w naukach ekonomicznych........................................................... 15 1.2. Rodzaje wartości przedsiębiorstwa............................................................................ 19 1.3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa.................................................................... 31 1.4. Koncepcja i model zarządzania wartością.................................................................. 47 1.5. Istota i zakres monitorowania wartości przedsiębiorstwa........................................... 57 Rozdział 2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa....................................... 65 2.1. Istota i rola pomiaru wartości przedsiębiorstwa..........................................................65 2.2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa................................................. 72 2.3. Pomiar wartości oparty na bilansie przedsiębiorstwa................................................. 77 2.4. Pomiar wartości oparty na przepływach pieniężnych.................................................. 84 2.5. Pomiar wartości oparty na rachunku zysków i strat.....................................................111 Rozdział 3. Mierniki monitorowania osiągnięć przedsiębiorstwa w kształtowaniu wartości..........................................................................................................................131 3.1. Klasyfikacja mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa.............................. 131 3.2. Mierniki monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa................................ 145 3.2.1. Mierniki księgowe................................................................................................. 145 3.2.2. Mierniki oparte na kategorii wartości dodanej z kapitału......................................... 150 3.2.2.1. Ekonomiczna wartość dodana............................................................................ 150 3.2.2.2. Wartość dodana dla właścicieli i gotówkowa wartość dodana.............................. 157 3.2.3. Gotówkowa stopa zwrotu w monitorowaniu wartości wewnętrznej.......................... 165 3.3. Komparatystyka wartości wewnętrznej i rynkowej przedsiębiorstwa........................... 168 3.3.1. Rynkowa wartość dodana..................................................................................... 169 3.3.2. Relacja wartości rynkowej do księgowej i jej wykorzystanie.................................... 172 3.4. Empiryczne poszukiwania właściwych mierników monitorowania wartości................. 181 3.5. Dobór odpowiednich mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa................ 189 3.6. Metody sterowania wartością wewnętrzną przedsiębiorstwa..................................... 195 Rozdział 4. Monitorowanie determinant ekonomicznych wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 207 4.1. Istota i rola monitorowania determinant wartości...................................................... 207 4.2. Przegląd modeli ilościowych identyfikacji determinant wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 209 4.3. Metody monitorowania determinant operacyjnych..................................................... 216 4.3.1. Stopa wzrostu, wzrost zrównoważony, graniczna stopa wzrostu.............................. 217 4.3.2. Graniczne przychody ze sprzedaży dla utrzymania wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 227 4.3.3. Marża zysku operacyjnego i graniczna marża zysku............................................... 232 4.4. Monitorowanie determinant finansowych.................................................................. 237 4.5. Modele deterministyczne monitorowania czynników ekonomicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa......................................................................... 242 4.6. Metody i modele monitorowania determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 258 Zakończenie................................................................................................................... 271 Literatura........................................................................................................................ 275 Spis rysunków................................................................................................................. 285 Spis tabel........................................................................................................................ 287

Niniejsze opracowanie zawiera wykaz podstawowych zagadnień dotyczących obsługi procesów informacyjnych w zarządzaniu. W pracy przedstawiono także zastosowanie technologii informatycznych do obsługi procesów informacyjnych w biznesie. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano cybernetyczne podejście do zarządzania, a więc takie modele systemów zarządzania, gdzie system decyzyjny jest opisywany z uwzględnieniem uwarunkowań cybernetycznych. Rozdział drugi zawiera opis wybranych elementów informacyjnego systemu zarządzania, a w szczególności takich systemów, gdzie dokonywany jest podział strukturalny z powiązaniem różnorodnych elementów informacyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono główne elementy teorii informacji wraz z zastosowaniem elementów tejże teorii do podejmowania decyzji. Rozdział czwarty zawiera definicję podejścia zwanego mapowaniem procesów informacyjnych. W rozdziale piątym omówiono główne modele decyzyjne, umożliwiające zastosowanie technologii informatycznej do podejmowania decyzji. W rozdziale szóstym przedstawiono procesy planowania systemów decyzyjnych z uwzględnieniem techniki symulacji komputerowej. Rozdział siódmy zawiera opis metod wielokryterialnego podejmowania decyzji. W monografii zawarto także opis systemów ekspertowych, przystosowanych do zarządzania bazą wiedzy. Zagadnienie omówiono w rozdziale ósmym. Głównym celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie podstaw gospodarki sieciowej w ramach wspomagania decyzji i procesów decyzyjnych. Autor niniejszej pracy stara się wykazać, jaki wpływ na rozwój biznesu wywierają nowoczesne procesy informacyjne i komunikacyjne sformalizowane w ramach sieci teleinformatycznych. (Fragment wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI WSTĘP ...................................................................................................................... 1 ROZDZIAŁ I CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ......................................... 3 System – model – informacja ..................................................................................... 3 Ujmowanie systemu przez obserwatora ...................................................................... 13 Opisywanie struktury systemu .................................................................................... 16 Wyodrębnienie systemu z otoczenia ........................................................................... 20 Dynamika systemu i warunki równowagi dynamicznej ................................................. 22 Sprzężenia zwrotne ................................................................................................... 26 Dodatnie sprzężenie zwrotne ..................................................................................... 28 Naprzemienna pętla sprzężeń zwrotnych .................................................................... 29 ROZDZIAŁ II WYBRANE ELEMENTY INFORMACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ........................... 31 CPS – cyber physical system ..................................................................................... 35 Elementy i płaszczyzny budowy systemu informacyjnego ............................................ 37 Diagramy dekompozycji funkcji i zadań ...................................................................... 39 Struktura organizacyjna ............................................................................................. 40 A. Organizacja funkcjonalna ....................................................................................... 41 B. Organizacja według obszarów produkcyjnych .......................................................... 42 Organizacja w układzie matrycowym (kombinacja A i B) .............................................. 42 Schematy do opisu podziału kompetencji .................................................................... 42 Schemat blokowy procedury definiowania decyzji ........................................................ 45 System informacyjny zarządzania ............................................................................... 46 Sprawność cyklu informacyjno-decyzyjnego ................................................................ 48 Przedsiębiorstwo jako sieć komunikacyjna (gospodarka sieciowa) .............................. 50 Gospodarka sieciowa ................................................................................................. 51 ROZDZIAŁ III ELEMENTY TEORII INFORMACJI ................................................................................. 55 Podstawy teorii informacji .......................................................................................... 55 Informacja ................................................................................................................. 56 Informacje – podejście infologiczne ........................................................................... 57 Informacje – podejście datalogiczne .......................................................................... 57 Informacje w sensie cybernetycznym (Norbert Wiener, 1961) ....................................... 57 Układ cybernetyczny .................................................................................................. 58 Matematyczna teoria informacji ................................................................................. 60 Nieprobabilistyczne teorie informacji .......................................................................... 60 Pragmatyczna teoria informacji .................................................................................. 61 Funkcje informacji ..................................................................................................... 61 Zasoby informacyjne a procesy informacyjne .............................................................. 62 Kwantyfikacja informacji ............................................................................................ 62 Schemat funkcjonalny przesyłania informacji .............................................................. 64 Kodowanie binarne wg. Shannona .............................................................................. 66 Entropia (specified, nonspecified) ............................................................................... 68 Zjawisko redundancji ................................................................................................. 69 Zastosowanie teorii informacji w zarządzaniu ............................................................. 70 Podsumowanie .......................................................................................................... 71 Gęstość informacji ..................................................................................................... 72 ROZDZIAŁ IV MAPOWANIE PROCESÓW INFORMACYJNO-DECYZYJNYCH ......................................... 73 Mapowanie procesów informacyjno-decyzyjnych ........................................................ 73 Schemat działań procesu – fakturowanie ................................................................... 75 Schemat działań procesu – wniosek kredytowy .......................................................... 76 Business process modeling notation (BPMN) ............................................................. 76 Podstawy bpmn – metamodel ................................................................................... 78 Flow objects – obiekty do budowy diagramów BPMN .................................................. 80 Obiekty łączące (ang. Connecting objects) ................................................................. 81 Swimlanes (tory) ....................................................................................................... 83 Zasady użycia BPMN ................................................................................................. 87 Procesy współpracy biznesowej B2B .......................................................................... 87 Wewnętrzne procesy biznesowe ................................................................................. 88 Zróżnicowane cele – różne poziomy precyzji .............................................................. 88 Dlaczego BPMN? ...................................................................................................... 89 Mapowanie diagramów BPMN do BPEL4WS ............................................................... 90 Procesy informacyjne jako sieci działań ..................................................................... 94 Notacja funkcjonalnych sieci PETRI ........................................................................... 94 Modelowanie procesów pracy w zarządzaniu ............................................................. 98 ROZDZIAŁ V MODELOWANIE DECYZJI W PROCESACH INFORMACYJNYCH .................................... 105 Model – modelowanie – metamodelowanie .............................................................. 106 Podział na modele poznawcze i decyzyjne ................................................................ 106 Definicja modelu ...................................................................................................... 106 Cechy charakterystyczne modelu ............................................................................. 106 Podział modeli ........................................................................................................ 108 Problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie .................................................................. 109 Logiczne tablice decyzji ........................................................................................... 110 Logiczne tablice decyzji (LTD) .................................................................................. 111 LTD: prezenty gwiazdkowe dla klientów firmy ............................................................ 111 Rozszerzenia LTD .................................................................................................... 112 Rozdzielanie i łączenie tabel LTD .............................................................................. 113 Zasada GOTO, zasada PERFORM .............................................................................. 113 Drzewo decyzyjne .................................................................................................... 114 Cybernetyczna metafora problemów decyzyjnych ...................................................... 115 Optymalne decyzje – metoda AWU ........................................................................... 116 Zastosowanie teorii użyteczności do wspomagania decyzji ....................................... 118 Punktowe wyrażanie użyteczości ............................................................................. 121 Przykład AWU dla zdefiniowania kryteriów wyboru PC-ta ........................................... 122 Metoda AHP ........................................................................................................... 125 ROZDZIAŁ VI PROCESY PLANOWANIA W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH ................................... 135 Planowanie procesów w systemach informacyjnych ................................................. 135 Klasyfikacja systemów wspomagania decyzji ........................................................... 136 Typologia decyzji w przedsiębiorstwie ..................................................................... 137 Informatyka a wspomaganie decyzji ........................................................................ 137 System DSS ............................................................................................................ 138 Mechanizm modelowania decyzji ............................................................................ 139 Model decyzyjny – język modelowania decyzji ......................................................... 140 Model decyzyjny w IFPS .......................................................................................... 140 Cybernetyczne aspekty podejmowania decyzji ......................................................... 141 System ekspertowy XPS ......................................................................................... 142 Symulacja – nowy produkt na rynku ........................................................................ 143 Wyniki symulacji .................................................................................................... 145 Funkcje tabelaryczne ............................................................................................. 146 Prosty przykład symulacji funkcjonalnej .................................................................. 146 Symulacja – funkcjonowanie przedsiębiorstwa ........................................................ 148 ROZDZIAŁ VII METODY WIELOKRYTERIALNE W PROCESACH INFORMACYJNODECYZYJNYCH......... 151 Wieloatrybutowa teoria użyteczności (WTU) ............................................................ 151 Metoda MAUT (multi attribute utility theory) ............................................................ 153 Krzywa indyferencji ................................................................................................ 153 Inne przykłady zastosowania metody MAUT ............................................................ 158 Dziedziny zastosowań metod wielokryterialnych w zarządzaniu ............................... 159 Zarządzanie z udziałem systemów ekspertowych .................................................... 160 Systemy ekspertowe (STUDYRUSH.AT) .................................................................... 161 ROZDZIAŁ VIII: SYSTEMY EKSPERTOWE W ZARZĄDZANIU ............................................................. 163 Schemat funkcjonowania systemu ekspertowego ................................................... 164 Infrastruktura informatyczna systemu ekspertowego .............................................. 164 PODSUMOWANIE .................................................................................................. 167 LITERATURA ......................................................................................................... 169

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja znaczenia zarządzania projektami inwestycyjnymi w organizacji. Autorzy książki dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentować nie tylko teoretyczne ujęcie problematyki projektów inwestycyjnych, ale również ukazać wymiar działania kierownika zespołu projektowego. Wybór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika projektu jest rozwiązaniem przynoszącym wszechstronne korzyści, pozwala bowiem m.in. wytworzyć kulturę projektową organizacji, uniknąć przeznaczania nakładów finansowych na zatrudnienie zewnętrznych kierowników, a także skrócić czas komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a kierownikiem projektu. (fragment wstępu). Rok wydania: 2020 Spis treści Przedmowa................................................................................................................................................9 Rozdział 1. Systemowe wprowadzenie do zarządzania projektami inwestycyjnymi 1.1. Pojęcie i cechy projektów.....................................................................................................................11 1.2. Kryteria podziału projektów..................................................................................................................22 1.3. Specyfika projektów inwestycyjnych.....................................................................................................31 1.4. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych......................................................................................42 1.5. Podsumowanie....................................................................................................................................53 Rozdział 2. Uwarunkowania sukcesu zarządzania projektem inwestycyjnym 2.1. Proces zarządzania projektami.............................................................................................................55 2.2. Charakterystyka grup i zespołów projektowych......................................................................................68 2.3. Kultura projektowa organizacji..............................................................................................................80 2.4. Role i obowiązki kierownika zespołu projektowego................................................................................85 2.5. Podsumowanie....................................................................................................................................103 Rozdział 3. Kierowanie zespołem projektowym 3.1. Cechy kierowania zespołem projektowym.............................................................................................105 3.2. Style kierowania zespołem projektowym...............................................................................................110 3.3. Komunikacja i konflikty w zespole projektowym....................................................................................117 3.4. Czynniki sukcesu w kierowaniu zespołem projektowym.........................................................................139 3.5. Podsumowanie....................................................................................................................................153 Spis literatury.............................................................................................................................................155

Celem niniejszej pracy jest pokazanie obszarów zagrożeń dla konsumenta na rynku usług bankowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono istotę usług bankowych oraz współczesne zmiany dotyczące rynku usług bankowych. Zagrożenia na rynku usług bankowych autor podzielił na trzy główne obszary. W rozdziale drugim opisano pierwszy obszar zagrożeń związany z pozycją banków względem konsumentów oraz wynikający ze sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem. Aby minimalizować ryzyko utraty środków pieniężnych oraz danych osobowych, współczesny konsument powinien znać przepisy z wielu dziedzin czy też gałęzi prawa. Jednocześnie brak czujności i znajomości określonych uregulowań prawnych może narazić konsumenta na problemy z prawem. Drugi obszar zagrożeń dotyczy braku zrozumienia istoty produktów bankowych. Zagrożenia te zostały omówione w rozdziale trzecim. Wynikają one z zawodności rynku spowodowanej niejednorodnością oferty i brakiem pełnej wiedzy o danych ekonomicznych. Dodatkowo ryzyko nieudanych decyzji finansowych jest wzmacniane przez brak dostatecznej edukacji konsumentów. Niewłaściwe przepisy i nieprzyjazne otoczenie mogą wzmacniać zagrożenia dla konsumenta przy słabej jego wiedzy na rynku usług bankowych. Trzeci obszar zagrożeń dotyczy oszustw popełnianych przez osoby trzecie, których celem jest finansowa kradzież tożsamości i kradzież środków finansowych. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powstają coraz bardziej wyrafinowane oszustwa. Bardzo często źródeł kradzieży środków pieniężnych z kont bankowych należy szukać w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z bankowością. W dodatku jedno przestępstwo często służy popełnianiu kolejnych przestępstw. Problem ten został omówiony w rozdziale czwartym. Zagrożenia opisane w trzecim i czwartym rozdziale autor ilustruje wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 627 konsumentów w okresie październik–grudzień 2019. (Fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Charakterystyka usług bankowych............................................................................... 9 1.1. Istota usług bankowych......................................................................................................... 9 1.2.Zmiany na rynku usług bankowych......................................................................................... 14 Rozdział 2. Zagrożenia wynikające z pozycji rynkowej banków oraz sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem............................................................... 25 2.1. Konsekwencje dla konsumenta wynikające z jego pozycji rynkowej względem banku........................................................................................................................ 26 2.2. Konsument pomiędzy bankiem a instytucjami administracji publicznej................................... 31 2.3. Popularyzacja społeczeństwa bezgotówkowego................................................................... 34 2.4. Konsument pomiędzy rynkiem usług bankowych a rynkiem nieruchomości............................ 39 Rozdział 3. Problem zrozumienia istoty produktu bankowego przez konsumenta.......................... 51 3.1. Asymetria informacji w działalności depozytowej................................................................. 54 3.2. Asymetria informacji w działalności kredytowej.................................................................... 59 3.3. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej................................................................ 67 Rozdział 4. Finansowa kradzież tożsamości i jej konsekwencje dla konsumenta........................... 71 4.1. Istota finansowej kradzieży tożsamości................................................................................ 72 4.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej...................................................................................................... 74 4.2.1. Zagrożenia bankowości internetowej i mobilnej................................................................. 76 4.2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa dla osób korzystających z bankowości terminalowej............... 91 Zakończenie ............................................................................................................................ 95 Literatura ................................................................................................................................ 101 Aneks ..................................................................................................................................... 121 Spis tabel ................................................................................................................................ 125 Spis rysunków ......................................................................................................................... 125

Problematyka podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów, kształtowanie się nowych paradygmatów raz powrót do klasycznych podstaw teoretycznych. Wzrastająca niepewność wskazuje na rozwój nowych form organizacyjnych opartych na nowych paradygmatach. Pojawia się pytanie: czy podejście procesowe, które sięga klasycznych rozwiązań organizacji i zarządzania, jest twórcze i nieustannie ewoluuje? (fragment) 2017 r. Spis treści Przedmowa ............................................................................................................................................13 Rozdział 1. Wartości, oceny i pomiar w zarządzaniu procesowym (Bolesław Rafał Kuc) .............................15 Rozdział 2. Zarządzanie procesowe a zarządzanie międzyorganizacyjne (Zbigniew Olesiński) ................... 33 Rozdział 3. Skuteczność implementacji zarządzania procesowego w dużych instytucjach (Marcin Dawidowicz) .............................................................................................................................. 45 Rozdział 4. Zastosowanie wybranych modeli dojrzałości procesowej organizacji (Agnieszka Bitkowska) ........................................................................................................................... 57 Rozdział 5. Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym (Wiesław Wojciechowski) ........................................................... 69 Rozdział 6. Rola pracowników wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji procesowej (Damian Bińkiewicz) ............................................................................................................ 83 Rozdział 7. Kontrola jakości podstawą doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach (Sylwia Sielska) ..................................................................................................................................... 95 Rozdział 8. Rola zarządzania procesowego w budowaniu relacji z klientami (Agnieszka Druś) ................. 109 Rozdział 9. Identyfikacja i modelowanie procesów na przykładzie placówki medycznej (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) .................................................................................................. 123 Rozdział 10. Identyfikacja procesów w pracowniach projektowania architektonicznego (Agata Kinga Urbańska) ........................................................................................................................ 135 Rozdział 11. Six Sigma metodą zmiany zarządzania przedsiębiorstwem usprawniającą procesy (Grażyna Paulina Wójcik) ....................................................................................................................... 151 Rozdział 12. Standaryzacja procesów biznesowych zgodnie z normą ISO (Oleksandr Ivanov) .................... 167 Rozdział 13. Zarządzanie strategiami zawodowymi przedstawicieli pokolenia Y jako przykład stosowania zarządzania procesowego (Michał Dobrołowicz) ................................................................... 177 Rozdział 14. Proces decyzyjny jako ciąg interakcji między organizacjami (Rafał Tyszkiewicz) .................... 191 Rozdział 15. Zarządzanie w procesie tworzenia wartości dla klienta w ekologicznym gospodarstwie rolniczym (Bogusława Ziółkowska) ......................................................................................................... 205 Rozdział 16. Procesy zarządzania zmianą w budowaniu przewagi konkurencyjnej spółek komunalnych w Polsce (Tadeusz Jakub Chruściel) .................................................................................. 219 Rozdział 17. Miejskie centrum logistyczne jako nowoczesne rozwiązanie w tworzeniu wartości dodanej (Magdalena Ługowska, Jerzy Szkutnik) ........................................................................ 233 Rozdział 18. Proces legislacyjny ustawy, czyli od kreacji do wejścia w życie (Katarzyna Gutbier) ............... 241 Rozdział 19. Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej – przegląd rozwiązań (Tomasz Gzik) ....................................................................................................................................... 257 Rozdział 20. Praktyczne zastosowanie zarządzania procesowego na podstawie nowoczesnych systemów ERP (Renata Łukasik) ............................................................................................................ 271 Rozdział 21. Co dzisiaj znaczy zarządzanie procesami biznesowymi? (Marek Szelągowski) ...................... 279 Rozdział 22. Kryteria oceny ekonomicznej procesu przedsięwzięcia gospodarczego w przedsiębiorstwie (Elżbieta Weiss) ...................................................................................................... 295 Rozdział 23. Rola menedżera procesu w zarządzaniu organizacją (Karolina Kobiałka, Magdalena Łabuś, Paulina Zygmunciak) ................................................................................................. 313 Rozdział 24. Zastosowanie controllingu we współczesnych organizacjach procesowych (Agnieszka Bitkowska) ........................................................................................................................... 327

Niniejsza publikacja stanowi kolejny rezultat współpracy naukowo-badawczej Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z przedstawicielami różnych ośrodków naukowych oraz środowiskiem praktyki gospodarczej. Wyrażamy przekonanie, że zapewni to swoisty efekt synergii, wynikający z potencjału obu środowisk, pozwalając na ukazanie możliwości zarządzania projektami dla zapewnienia ciągłości działalności i stymulowania rozwoju przedsiębiorstw. (fragment) 2017 r. Spis treści Przedmowa................................................................................................................................................ 11 Rozdział 1. Przesłanki dla absorpcji środków unijnych – szkic do problematyki (Elżbieta Weiss) ................... 13 Rozdział 2. Rola procesu komunikacji we współczesnych organizacjach projektowych (Agnieszka Bitkowska) ............................................................................................................................... 25 Rozdział 3. Polityczne i ekonomiczne przesłanki dla pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) ........................................................................................................ 37 Rozdział 4. Fundusze strukturalne jako instrument realizacji projektów unijnych na przykładzie miasta Bielsko-Biała (Żaneta Szymanowska) ............................................................................................... 49 Rozdział 5. Ocena skuteczności projektów realizowanych w latach 2007–2013 w województwie mazowieckim (Dorota Narojczyk) ................................................................................................................ 63 Rozdział 6. Podejście projektowe w skutecznym organizowaniu szkoleń w administracji publicznej (Damian Dymiński) ..................................................................................................................................... 79 Rozdział 7. Projekt reorganizacji przedsiębiorstw w kontekście identyfikacji kluczowych decyzji (Monika Cabaj, Łukasz Cabaj) ..................................................................................................................... 95 Rozdział 8. Specyfika procesu doboru członków zespołu projektowego (Beata Chmielewiec) ........................ 107 Rozdział 9. Rola zaufania w relacjach interpersonalnych zespołu projektowego (Rafał Tyszkiewicz) .............. 125 Rozdział 10. Podejście projektowe do tworzenia organizacji sieciowych (Piotr Minda) .................................. 137 Rozdział 11. Retrospektywa projektu Kaizen – japońska jakość w PJWSTK – studium przypadku (Małgorzata Cieciora) ................................................................................................................................ 153 Rozdział 12. Zastosowanie metodyki Waterfall w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym (Paulina Łukasiewicz) .................................................................................................. 167 Rozdział 13. Zastosowanie techniki PERT w zarządzaniu projektami informatycznymi (Łukasz M. Chmielewski) ........................................................................................................................... 185 Rozdział 14. Uwarunkowania wpływające na sukces zarządzania projektem (Małgorzata Wojciechowska-Radek) ........................................................................................................... 203 Rozdział 15. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów informatycznych (Tomasz Grabowski, Marcin Trembulak) ..................................................................................................................................... 219 Rozdział 16. Determinanty zarządzania projektami w bankowości ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych (Magdalena Karolak, Artur Koszla) .................................................................... 235 Rozdział 17. Projektowanie programów lojalnościowych w zarządzaniu relacjami z klientami (Dzmitry Chatyrbok) ................................................................................................................................... 249 Rozdział 18. Projektowanie działań networkingu wspierających rozwój przedsiębiorstwa (Krzysztof Rumianowski) ............................................................................................................................ 265 Rozdział 19. Zastosowanie analizy efektywności inwestycji do wyboru sposobu komercjalizacji wyników projektu badawczo-rozwojowego (Dariusz Mikołajewski, Piotr Szczepankowski) .............................. 281 Rozdział 20. Proces projektowania aktów prawnych na przykładzie rządowego projektu ustawy (Katarzyna Gutbier) ..................................................................................................................................... 305 Rozdział 21. Proces projektowania orzeczeń przez Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie (Krystyna Kołodko) ..................................................................................................................................... 321 Chapter 22. Designing a functional planning of the west management system in Poland (Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Hanna Biniek) .................................................................................... 335 Chapter 23. Family Business Associations as Business Support Structures. Evidence from the UK and Spain (Claire Seaman, Ascensión Barroso Martínez) .............................................................................. 349

Teksty, składające się na tę monografię, zostały podzielone na trzy części. Część pierwszą zatytułowano "Trendy i wyzwania HRM", drugą – "Przywództwo, kompetencje, satysfakcja", a trzecią – "Studia przypadków, komunikaty studentów i słuchaczy-praktyków". Odpowiada to kilku przyjętym założeniom. Po pierwsze, chcieliśmy pokusić się o szerszą refleksję na temat jednej z nauk o zarządzaniu i zarazem ważnej dziedziny praktycznego zarządzania, jaką jest zarządzanie zasobami ludzkimi; zastanowić się nad tym, co w tym zakresie udaje się bardziej, a co mniej i jakie są najważniejsze wyzwania. Innymi słowy – gdzie jesteśmy i jak powinniśmy przygotowywać się do tego, co nas może czekać. (fragment) 2016 r. Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 15 Część I. Trendy i wyzwania HRM ................................................................................................................. 21 Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – blaski i cienie, wyzwania (Tadeusz Oleksyn) ............................ 23 Rozdział 2. Procesy realizacji funkcji personalnej (Katarzyna Szczepańska) .................................................. 51 Rozdział 3. Wartość kapitału intelektualnego (Jolanta Żukowska) ................................................................ 65 Rozdział 4. ZZL w organizacjach międzynarodowych i globalnych – wybrane kwestie (Izabela Stańczyk) ....... 77 Rozdział 5. Polskie firmy rodzinne – wyzwania i sukcesje (Anna Soszyńska) ................................................. 97 Rozdział 6. Kobieca sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych (Alicja Hadryś-Nowak, Ewa Więcek-Janka) ... 111 Rozdział 7. Inteligencja emocjonalna, kontekstualna i historyczna jako źródła kompetencji społecznych (Tomasz Ochinowski) ............................................................................................................. 131 Rozdział 8. ZZL a koncepcje CSR i sustainability (Aleksandra Zaleśna) ......................................................... 141 Rozdział 9. Różnorodność pokoleniowa jako potencjał dla organizacji (Olga Rawa-Siarkowska)..................... 155 Rozdział 10. Jakimi pracownikami są pracownicy Pokolenia Y? (Michał Dobrołowicz)....................................165 Rozdział 11. Wpływ kultury organizacyjnej na transformację funkcji personalnej (Maryla Bogdanowicz) ........ 181 Rozdział 12. Forma zatrudnienia a metody poszukiwania pracy (Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński).................................................................................................................................. 203 Rozdział 13. E-rekrutacja jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracownika i pracodawcy (Paulina Natywa) ....................................................................................................................................... 219 Rozdział 14. Niewidomi na rynku pracy (Beata Kot) ..................................................................................... 241 Część II. Przywództwo, kompetencje, satysfakcja ....................................................................................... 255 Rozdział 15. Przywództwo organizacyjne w nowej gospodarce (Jerzy Szczupaczyński) ................................ 257 Rozdział 16. Wyzwania współczesnego przywództwa (Agnieszka Knap-Stefaniuk, Wioleta J. Karna) ............. 273 Rozdział 17. Satysfakcja z pracy i komunikowanie się w organizacji. Analiza i zależności (Barbara A. Sypniewska, Katarzyna Kolasa) ................................................................................................ 291 Rozdział 18. Programy zarządzania talentami menedżerskimi (Anna Bugalska) ........................................... 309 Rozdział 19. Wykorzystać wiedzę o typach umysłów (Witold Dobrołowicz) .................................................. 327 Rozdział 20. „Twarde” HRM a potencjał działu kadr: problem luki kompetencyjnej (Beata Jamka) ................. 345 Rozdział 21. Godnościowa satysfakcja pracownicza (Barbara A. Sypniewska) ............................................. 359 Rozdział 22. Test kompetencji – ryzyko związane z jego stosowaniem (Grzegorz Truszewski) ...................... 375 Rozdział 23. Zastosowanie testów osobowości w ocenie kompetencji pracowniczych podczas Development Center (Sylwia Kazanowska) ................................................................................................. 391 Część III. Studia przypadków, komunikaty studentów i słuchaczy – praktyków ............................................. 403 Rozdział 24. Model ZZL – casus Niepokalanowa (Krzysztof A. Wojcieszek) ................................................ 405 Rozdział 25. Fluktuacja informatyków i jej przyczyny w świetle wyników badań (Jacek Woźniak) ................. 419 Rozdział 26. Kompetencje zarządcze w jednostce ochrony zdrowia (Agnieszka Wenerska) .......................... 435 Rozdział 27. Anomia pracownicza – studium przypadku (Iwona Kwiatkowska) ............................................ 451 Rozdział 28. Komunikaty studentów i słuchaczy – praktyków ..................................................................... 465 Komunikat 28.1. Nowa strategia ZZL w warunkach restrukturyzacji PKP Intercity SA (Konrad Adamczyk) .... 466 Komunikat 28.2. Kilka uwag na temat istoty relacji w coachingu (Izabela Biedrzycka) ................................. 474 Komunikat 28.3. Portale społecznościowe i ich wykorzystanie w rekrutacji i doborze kadr (Damian Bińkiewicz) ................................................................................................................................ 477 28.3.1. Wprowadzenie .............................................................................................................................. 477 28.3.2. Facebook ..................................................................................................................................... 479 28.3.3. Użyteczność portali społecznościowych w rekrutacji i doborze kadr ............................................... 480 Komunikat 28.4. Dylematy ZZL w firmie Hotel&Restauracja – studium przypadku (Małgorzata Jakimiuk) ............................................................................................................................ 482 Komunikat 28.5. Pracownik u schyłku kariery zawodowej. Kilka refleksji (Katarzyna Starzyńska) ................ 485 Komunikat 28.6. Testy psychologiczne w doborze kandydatów (Damian Pawłowicz) .................................. 487 Komunikat 28.7. Rekrutacja i dobór kadr jako projekt – studium przypadku firmy ubezpieczeniowej (Wiesław Wojciechowski) ......................................................................................................................... 491 Komunikat 28.8. Przemożny wpływ naczelnego kierownictwa – studium przypadku firmy MAX (Łukasz Jakimiuk) ................................................................................................................................... 495 Komunikat 28.9. Premia jako narzędzie kontrowersyjnego karania – case study (Izabela Wójcik) ............... 497 Komunikat 28.10. Konfliktogenne nagradzanie – przypadek instytucji kultury (Zbigniew Czapski-Kłoda) ..... 500

Książka ta jest autorskim podejściem do mikroekonomii. Autorskim zarówno, co do zakresu przedmiotowego, jak i do ujęcia, czyli sposobu analizy oraz wykładu. Zakres analizy i wykładu odbiega nieco od standardu podręcznikowego. To ujęcie to przede wszystkim wykorzystywanie w analizie i rozumowaniu prostych zapisów algebraicznych i ilustracji graficznych w celu objaśnienia mechanizmów i prawidłowych mikroekonomii przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kwestii pojęciowych i definicyjnych. (fragment) 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................. 9 ROZDZIAŁ 1. RELACJE MIĘDZY KONSUMENTEM A PRODUCENTEM ........................................ 17 1.1. Podstawowe zależności ekonomiczne między konsumentem a producentem ................... 18 1.2. Rynek konsumpcyjny ...................................................................................................... 22 1.3. Rynek czynników wytwórczych ........................................................................................ 28 1.4. Oszczędności i inwestycje w relacji konsument-producent a rola rynku finansowego ......... 35 1.5. Podatki i budżet państwa w relacji konsument-producent ................................................. 40 ROZDZIAŁ 2. MECHANIZM RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH I CZYNNIKÓW PRODUKCJI .........49 2.1. Uwagi wprowadzające .................................................................................................... 50 2.2. Relacje zmian popytu i ceny dobra konsumpcyjnego – podstawowe prawa ....................... 52 2.3. Popyt na dobra konsumpcyjne względem dochodu .......................................................... 62 2.4. Funkcja popytu konsumenta ........................................................................................... 63 2.5. Użyteczność i cena dobra oraz prawa Gossena ................................................................69 2.6. Wpływ podatków na funkcję popytu ................................................................................ 74 2.7. Relacje podaży i ceny na rynku konsumpcyjnym .............................................................. 74 2.8. Elastyczność popytu na dobra konsumpcyjne względem cen i dochodu oraz elastyczność podaży ............................................................................................................ 77 2.9. Podstawowe prawa popytu i podaży na rynku czynników wytwórczych ............................. 83 ROZDZIAŁ 3. MECHANIZM WYBORU KONSUMENTA ............................................................... 95 3.1. Uwagi wstępne i definiujące ........................................................................................... 96 3.2. Pierwszy poziom wyboru konsumenta co do struktury wydatków ..................................... 97 3.3. Użyteczność i preferencje ............................................................................................. 103 3.4. Funkcja użyteczności, krzywe obojętności ..................................................................... 107 3.5. Funkcje użyteczności i krzywe obojętności dla różnych dóbr .......................................... 114 3.6. Ograniczenie budżetowe konsumenta ........................................................................... 124 3.7. Mechanizm wyboru konsumenta ................................................................................... 129 3.8. Warunki równowagi konsumenta ................................................................................... 136 3.9. Rynkowe skutki wyboru konsumenta ............................................................................. 141 3.10. Funkcja Lagrange`a, prawo Gossena i użyteczność pieniądza ....................................... 142 3.11. Uzupełnienie Beckera w wyborze konsumenta ............................................................. 145 3.12. Podatki w wyborze konsumenta .................................................................................. 147 3.13. Racjonowanie popytu ................................................................................................. 152 3.14. Rabaty i upusty .......................................................................................................... 155 3.15. Popyt konsumenta ..................................................................................................... 157 3.16. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen w ujęciu E. Słuckiego i J. Hicksa ............. 159 ROZDZIAŁ 4. DODATKOWE WYBORY W ZACHOWANIU KONSUMENTA ................................... 177 4.1. Podaż pracy i czas wolny w funkcji celu konsumenta .................................................... 178 4.2. Popyt konsumenta a czas pracy i czas wolny ................................................................ 181 4.3. Zmiana wynagrodzeń a czas pracy ............................................................................... 185 4.4. Koszty i użyteczność konsumpcji i czasu wolnego ........................................................ 187 4.5. Efekt dochodowy i substytucyjny czasu pracy i czasu wolnego ...................................... 191 4.6. Praca zarobkowa na rynku i w domu ............................................................................ 196 4.7. Oszczędności i alokacja konsumpcji w czasie .............................................................. 202 4.8. Międzyokresowe ograniczenie dochodowe konsumenta, oszczędności i dostęp do pożyczek a konsumpcja ................................................................................... 204 4.9. Międzyokresowe ograniczenie dochodowe konsumenta a stopa procentowa ................. 208 4.10. Teorie oszczędności konsumenta .............................................................................. 218 ROZDZIAŁ 5. MECHANIZM ZACHOWAŃ I WYBORU PRODUCENTA W WARUNKACH RÓWNOWAGI KONKURENCYJNEJ .............................................................. 229 5.1. Założenia definiujące .................................................................................................. 230 5.2. Funkcja produkcji w analizie producenta – podstawy .................................................... 234 5.3. Analiza efektów skali, elastyczności i racjonalności produkcji ....................................... 240 5.4. Izokwanta w analizie zachowań producenta ................................................................. 244 5.5. Ekstensywne i intesywne osiąganie funkcji celu producenta ..........................................250 5.6. Znaczenie poprawy efektywności produkcji dla konsumenta ......................................... 256 5.7. Cenowa elastyczność popytu a przychody producenta .................................................. 258 5.8. Warunki równowagi producenta ................................................................................... 261 5.9. Ujęcie równowagi producenta za pomocą funkcji warunkowej Lagrange`a ..................... 269 5.10. Popyt producenta na czynniki wytwórcze .................................................................... 272 5.11. Źródła zmian opłacalności produkcji .......................................................................... 276 5.12. Źródła wzrostu wynagrodzenia czynnika pracy a dobrobyt konsumenta ........................ 282 5.13. Koszty produkcji w krótkim okresie ............................................................................ 284 5.14. Optimum techniczne i ekonomiczne producenta ......................................................... 296 5.15. Koszty w długim okresie i koszt krańcowy czynnika i jego wynagrodzenie .................... 299 5.16. Ryzyko cenowe producenta ........................................................................................ 301 5.17. Zarządzenie ryzkiem cenowym producenta ................................................................. 306 5.18. Działanie rynku instrumentów pochodnych towarowych ............................................... 311 ROZDZIAŁ 6. PRODUCENT W WARUNKACH RYNKU ZMONOPOLIZOWANEGO ........................ 315 6.1. Rynek monopolistyczny i struktury rynku ...................................................................... 316 6.2. Optymalne decyzje producenta monopolisty ................................................................. 321 6.3. Zysk monopolisty ........................................................................................................ 326 6.4. Popyt a decyzje monopolisty ....................................................................................... 330 6.5. Wpływ producenta monopolisty na rynek ..................................................................... 333 6.6. Mierniki siły rynkowej monopolisty .............................................................................. 338 6.7. Podaż i cena na rynku zmonopolizowanym i konkurencyjnym ........................................ 341 6.8. Regulacje a pozycja monopolisty na rynku ................................................................... 342 6.9. Optymalne decyzje monopolisty – przypadki szczególne .............................................. 349 6.10. Różnicowanie cen przez monopolistę ........................................................................ 353 ROZDZIAŁ 7. ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ KONSUMENTA I PRODUCENTA ........................................................................ 363 7.1. Nadwyżka konsumenta ............................................................................................... 364 7.2. Nadwyżka producenta ................................................................................................. 369 7.3. Projektowanie mechanizmów w sensie Hurwicza ......................................................... 372 7.4. Istota równowagi ogólnej w sensie Walrasa ................................................................. 374 7.5. Znaczenie optimum Pareto ......................................................................................... 379 7.6. Równowagi wyborów konsumenta i producenta ........................................................... 382 7.7. Prostokąt Edgewortha – problem wymiany i alokacji .................................................... 388 7.8. Prawo Walrasa ........................................................................................................... 402 7.9. Zarys wstępu do teorii dobrobytu ................................................................................ 405 WYBRANE POZYCJE LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ .......................................................... 409

Niniejsza książka, odwołując się do osiągnięć myśli ekonomicznej, a także do podstaw nauk przyrodniczych, stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania, nawiązując przy tym do procesów gospodarczych, które mają miejsce obecnie w światowej gospodarce. Przedstawione są argumenty nie tylko przedstawicieli głównego nurtu ekonomii (Szkoły klasyczno-neoklasycznej) i szkoły Keynesowskiej, które pozostają ze sobą w sprzeczności, ale także ekonomistów ze szkoły austriackiej i wielu innych wybitnych myślicieli. Lektura ta systematyzuje wiedzę ekonomiczną i może być źródłem wielu przemyśleń. (fragment) 2015 r. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA ....................................................................................................................... 9 WSTĘP ................................................................................................................................ 11 ROZDZIAŁ 1. RÓWNOWAGA I NIERÓWNOWAGA W NAUKACH PRZYRODNICZYCH ................... 17 ROZDZIAŁ 2. RÓWNOWAGA W TEORII EKONOMII .................................................................. 33 ROZDZIAŁ 3. NIERÓWNOWAGA W TEORII EKONOMII ............................................................. 65 ROZDZIAŁ 4. PIENIĄDZ ....................................................................................................... 101 ROZDZIAŁ 5. DYNAMIKA UKŁADU GOSPODARCZEGO .......................................................... 133 ROZDZIAŁ 6. KONCEPCJA OKRĘŻNEJ I KUMULATYWNEJ PRZYCZYNOWOŚCI ...................... 159 ZAKOŃCZENIE ................................................................................................................... 191

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................... 9 ROZDZIAŁ 1. GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska) .................................................................................... 13 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA FINANSOWA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W OKRESIE 2014–2020 (Barbara Porębska) ............................................................................ 25 ROZDZIAŁ 3. INŻYNIERIA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska) ................................... 41 ROZDZIAŁ 4. BUDŻET GMINY JAKO ROCZNY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW (Krzysztof Kościołek) ........................................................................................ 63 ROZDZIAŁ 5. PARTYCYPACJA PRACOWNICZA I MOŻLIWOŚCI JEJ STOSOWANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba) ............................................................................... 71 ROZDZIAŁ 6. MOŻLIWOŚCI I PRZEJAWY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ROZWOJU LOKALNYM (Piotr Paczóski) ............................................................................... 81 ROZDZIAŁ 7. ROLA ZAUFANIA W ZARZĄDZANIU URZĘDEM GMINY (Rafał Tyszkiewicz) ............. 93 ROZDZIAŁ 8. ROLA TURYSTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GMINĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY WALIM (Beata Rosicka) .............................................................................................. 105 ROZDZIAŁ 9. ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROMOWANIU ROZWOJU SPORTU (Krystyna Kołodko) ................................................................................................... 119 ROZDZIAŁ 10. ELABORACJA MODELOWANIA PROCESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) ................................................................... 133 ROZDZIAŁ 11. PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ ŚRODKÓW UNIJNYCH (Marcel Lizak) ..................... 147 ROZDZIAŁ 12. METODYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIJNYM (Sławomir Kowalski) .............................................................................................................. 159 ROZDZIAŁ 13. ROLA I ZNACZENIE PROJEKTU UNIJNEGO W ROZWOJU GMINY (Włodzimierz Jurkiewicz) ...................................................................................................... 169 ROZDZIAŁ 14. ORGANIZACJA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (Rafał Tyszkiewicz) ........................ 177 ROZDZIAŁ 15. UWARUNKOWANIA PRAWNE AUDYTU ŚRODKÓW UNIJNYCH (Krzysztof Kościołek) ............................................................................................................ 185

Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach zarządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncepcji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczególności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania. (fragment) 2015 r. Spis treści Przedmowa ............................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot implementacji koncepcji zarządzania ....................... 11 1.1. Systemowe podejście do przedsiębiorstwa ......................................................................... 11 1.2. Przedsiębiorstwo jako system ekonomiczny ....................................................................... 16 1.3. Przedsiębiorstwo jako system społeczny ............................................................................ 23 1.4. Przedsiębiorstwo jako system cybernetyczny ...................................................................... 28 Pytania kontrolne ...................................................................................................................... 31 Bibliografia ............................................................................................................................... 31 Rozdział 2. Miejsce koncepcji zarządzania w nurcie nauk o zarządzaniu ..................................... 33 Pytania kontrolne ..................................................................................................................... 37 Bibliografia ...............................................................................................................................37 Rozdział 3. Klasyczne koncepcje zarządzania ............................................................................ 39 3.1. Logistyka .......................................................................................................................... 39 3.1.1. Pojęcie i znaczenie logistyki ........................................................................................... 39 3.1.2. Procesy logistyczne przedsiębiorstwa ............................................................................. 43 3.1.3. Łańcuch logistyczny ....................................................................................................... 49 3.1.4. Istota i klasyfikacja centrów logistycznych ...................................................................... 53 3.1.5. Przykład zastosowania logistyki ..................................................................................... 55 3.2. Total Quality Management (TQM) ...................................................................................... 60 3.2.1. Pojęcie i znaczenie Total Quality Management ................................................................ 60 3.2.2. Podejście procesowe w Total Quality Management .......................................................... 67 3.2.3. Przykład zastosowania Total Quality Management .......................................................... 70 3.3. Time Based Management (TBM) ....................................................................................... 75 3.3.1. Pojęcie i znaczenie Time Based Management ................................................................. 75 3.3.2. Przykład zastosowania Time Based Management ........................................................... 79 Pytania kontrolne .................................................................................................................... 84 Bibliografia ............................................................................................................................. 88 Rozdział 4. Współczesne koncepcje zarządzania ...................................................................... 91 4.1. Benchmarking .................................................................................................................. 91 4.1.1. Pojęcie i znaczenie benchmarkingu ................................................................................ 91 4.1.2. Rodzaje benchmarkingu i korzyści wynikające z jego stosowania .................................... 93 4.1.3. Przykład zastosowania benchmarkingu .......................................................................... 99 4.2. Outsourcing .................................................................................................................... 102 4.2.1. Pojęcie i znaczenie outsourcingu .................................................................................. 102 4.2.2. Rodzaje outsourcingu i korzyści wynikające z jego stosowania ....................................... 106 4.2.3. Obszary stosowania outsourcingu ................................................................................. 114 4.2.4. Przykład zastosowania outsourcingu ............................................................................. 119 4.3. Business Process Reengineering (BPR) .............................................................................122 4.3.1. Pojęcie i znaczenie Business Process Reengineeringu .................................................... 122 4.3.2. Cele i zasady Business Process Reengineeringu ............................................................. 124 4.3.3. Etapy i osiągnięcia Business Process Reengineeringu ..................................................... 126 4.3.4. Przykład zastosowania Business Process Reengineeringu .............................................. 130 4.4. Lean Management ........................................................................................................... 131 4.4.1. Pojęcie i znaczenie Lean Management ........................................................................... 131 4.4.2. Cele i zasady Lean Management .................................................................................... 136 4.4.3. Wady i zalety Lean Management .................................................................................... 139 4.4.4. Przykład zastosowania Lean Management ..................................................................... 142 Pytania kontrolne ................................................................................................................... 148 Bibliografia .............................................................................................................................152 Rozdział 5. Nowoczesne koncepcje zarządzania ...................................................................... 157 5.1. Zarządzanie wiedzą ......................................................................................................... 157 5.1.1. Pojęcie i znaczenie wiedzy ............................................................................................ 157 5.1.2. Cechy i rodzaje wiedzy .................................................................................................. 160 5.1.3. Wiedza jako zasób organizacji ...................................................................................... 164 5.1.4. Metody zarządzania wiedzą .......................................................................................... 170 5.1.5. Procesy w zarządzaniu wiedzą ...................................................................................... 174 5.2. Zarządzanie talentami ..................................................................................................... 177 5.2.1. Pojęcie i znaczenie zarządzania talentami ..................................................................... 177 5.2.2. Etapy procesu zarządzania talentami ............................................................................ 179 5.2.3. Efekty wdrożenia zarządzania talentami ........................................................................ 183 5.2.4. Przykład zastosowania zarządzania talentami ............................................................... 185 5.3. Zarządzanie relacjami ..................................................................................................... 186 5.3.1. Pojęcie marketingu relacji ............................................................................................. 186 5.3.2. Proces marketingu relacji ............................................................................................. 188 5.3.3. Pojęcie i znaczenie zarządzania relacjami z klientem ..................................................... 190 5.3.4. Istota lojalności klientów .............................................................................................. 194 5.3.5. Typologia konsumentów i klasyfikacje lojalności ............................................................ 196 5.3.6. Zarządzanie relacjami z dostawcami ............................................................................. 200 5.3.7. Przykład zastosowania zarządzania relacjami ................................................................ 205 5.4. Organizacja wirtualna ...................................................................................................... 208 5.4.1. Pojęcie i znaczenie organizacji wirtualnej ...................................................................... 208 5.4.2. Atrybuty organizacji wirtualnej ...................................................................................... 211 5.4.3. Pozytywne i negatywne czynniki związane z organizacją wirtualną ................................. 213 5.4.4. Przykład zastosowania organizacji wirtualnej ................................................................ 215 Pytania kontrolne .................................................................................................................. 218 Bibliografia ............................................................................................................................ 221

Głównym celem pracy jest zdefiniowanie i omówienie istotnych problemów związanych z procesem tworzenia trzech filarów unii bankowej, która z kolei stała się ważnym elementem budowy integracji finansowej UE. Jest tu mowa o analizie genezy problemów w celu dokonania syntezy i uzyskania wniosków. W szczególności, uwzględniając cel pracy, należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące genezy, procesu konsultacji i na etapy wdrożenia zintegrowanych ram prawnych sektora bankowego w UE (fragment). Niniejszą monografię można uznać za kompendium wiedzy dla specjalistów z zakresu prawa bankowego, prawa finansowego, ekonomistów, znawców prawa europejskiego, a także dla studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych, nauk politycznych i europejskich. 2015 r. SPIS TREŚCI ................................................................................................................................... 5 WYKAZ SKRÓTÓW .......................................................................................................................... 9 WSTĘP .......................................................................................................................................... 13 ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE – STATUS QUAESTIONIS ........................................ 23 1.1. Wprowadzenie metodologiczne i problemy badawcze ............................................................... 23 1.2. Wprowadzenie w problematykę unii bankowej .......................................................................... 26 1.3. Ujawniony problem instytucji kredytowych w realizacji zadań statutowych ................................. 27 1.4. Specyfika działalności banków krajowych i transgranicznych .................................................... 29 ROZDZIAŁ 2. ROZWÓJ INTEGRACJI BANKOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ ........................................... 33 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 33 2.1. Archetypy i początki integracji gospodarczej i walutowej w Europie ........................................... 34 2.2. Idea jednolitego rynku usług finansowych w kontekście projektu unii bankowej .......................... 41 2.3. Trzy filary unii bankowej .......................................................................................................... 42 2.4. Geneza nowego – rozszerzonego nadzoru finansowego w Unii Europejskiej .............................. 45 2.5. Problematyka deregulacji i liberalizacji rynków finansowych ..................................................... 48 2.6. Globalizacja sektora bankowego i usług bankowych ................................................................. 50 Podsumowanie ............................................................................................................................. 52 ROZDZIAŁ 3. NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI ORAZ WARUNKI DOPUSZCZANIA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH DO DZIAŁALNOŚCI .......................... 57 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 57 3.1. Europejski Bank Centralny i krajowe organy nadzoru jako jednolity mechanizm nadzoru ............. 58 3.2. Przepisy dotyczące dopuszczania do działalności instytucji kredytowych oraz określania zasad nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi ................ 63 3.3. Tworzenie oraz działalność instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych .................................... 68 3.4. Zasady nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami ................................................................. 75 3.5. Mechanizmy i narzędzia nadzoru ostrożnościowego ................................................................. 83 3.6. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw .......................................................... 92 Podsumowanie .............................................................................................................................. 95 ROZDZIAŁ 4. WYMOGI OSTROŻNOŚCIOWE DLA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH ................................... 99 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 99 4.1. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2011 r. ................ 103 4.2. Transpozycja umów bazylejskich do systemu prawnego Unii Europejskiej ................................. 108 4.3. Przeszkody prawne w swobodnym przepływie środków pomiędzy instytucjami w ramach wydzielonej podgrupy płynnościowej .............................................................................. 111 4.3.1. Stanowisko Biura Analiz Sejmowych Rzeczypospolitej Polskiej .............................................. 120 4.3.2. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r. ....................127 4.4. Ocena skutków wniosku rozporządzenia w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych Unii Europejskiej ................................................ 133 4.5. Warianty strategiczne reformy strukturalnej banków ................................................................ 136 Podsumowanie ............................................................................................................................. 142 ROZDZIAŁ 5. PRAWNE I ORGANIZACYJNE RAMY JEDNOLITEGO MECHANIZMU RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI INSTYTUCJI KREDYTOWYCH ..................... 145 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 145 5.1. Jednolity bankowy fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ................................... 151 5.2. Analiza ram prawnych jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ..... 154 5.3. Funkcje w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – przepisy proceduralne ................................................................................................. 158 5.4. Weryfikacja możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ...................................................................................................................................... 159 5.5. Wczesna interwencja EBC ....................................................................................................... 162 5.6. Instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji .......................................................... 163 5.7. Monitorowanie wykonania planu restrukturyzacji ...................................................................... 171 5.8. Synergia jednolitej procedury restrukturyzacyjnej i uporządkowanej likwidacji z innymi obszarami unii ............................................................................................................................... 174 Podsumowanie .............................................................................................................................. 176 ROZDZIAŁ 6. SYSTEMY DEPOZYTÓW GWARANTOWANYCH .............................................................. 179 Wprowadzenie ................................................................................................................................179 6.1. Problematyka systemów gwarantowania depozytów na świecie .................................................180 6.2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów ...................................................................................... 189 6.3. Analiza rozwiązań prawnych przyjętych w systemie gwarancji depozytów .................................. 193 6.4. Jednolity poziom gwarancji wynikający z dyrektywy DGS ........................................................... 195 6.5. Termin wypłaty gwarantowanego depozytu ............................................................................... 197 6.6. Zasady finansowania systemu DGS .......................................................................................... 198 6.7. Współpraca systemów gwarancji depozytów w obrębie Unii Europejskiej ................................... 201 Podsumowanie .............................................................................................................................. 203 ROZDZIAŁ 7. SYNERGIA CZY AMBIWALENTNOŚĆ UNII BANKOWEJ .................................................. 209 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 209 7.1. Podziały wewnętrzne w Unii Europejskiej wyraźnie maleją na rzecz unii bankowej ...................... 211 7.2. Synergia jednolitego mechanizmu likwidacyjnego ..................................................................... 215 7.3. Rozwój i konkurencyjność MSP wyzwaniem dla unii bankowej ................................................... 217 7.4. Oczekiwania wobec nowego mechanizmu restrukturyzacji ........................................................ 220 7.5. Banki zbyt duże, by upaść i zbyt duże, by im pomóc .................................................................. 222 7.6. Banki dają ambiwalentne sygnały ............................................................................................ 223 7.7. Stress-testy przeprowadzone na bankach ................................................................................ 227 7.8. Konieczna zmiana mentalności w prowadzeniu rachunkowości banków .................................... 230 Podsumowanie ............................................................................................................................. 235 ROZDZIAŁ 8. WPŁYW UNII BANKOWEJ NA INTEGRACJĘ EUROPEJSKĄ ............................................ 241 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 241 8.1. Zróżnicowanie teorii i stanowisk dotyczących obecności Polski w unii bankowej ....................... 245 8.2. Unia bankowa jako compact regulacyjny .................................................................................. 248 8.3. Unia bankowa z perspektywy wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro .................................... 251 8.3.1. Strefa euro – cele i uwarunkowania ...................................................................................... 252 8.3.2. Przywracanie efektywności polityki pieniężnej ....................................................................... 255 8.4. Zintegrowane ramy sektora bankowego ................................................................................... 258 Podsumowanie ............................................................................................................................. 264 ZAKOŃCZENIE .............................................................................................................................. 269 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 279 Wykaz źródeł prawa ...................................................................................................................... 279 Literatura ..................................................................................................................................... 283 Publikacje internetowe .................................................................................................................. 294 Decyzje ........................................................................................................................................ 297 Opinie ...........................................................................................................................................297 Akty prawa wewnętrznego i inne dokumenty .................................................................................. 298 Domeny internetowe ..................................................................................................................... 299 WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW ....................................................................................... 301

Książka poświęcona jest wpływowi indywidualnych kompetencji pracowników na efekty działania w sprzedaży bezpośredniej. Przeprowadzona jest w niej pierwsza udana próba analizy zależności pomiędzy indywidualnymi kompetencjami a osiąganymi wynikami sprzedaży bezpośredniej zwłaszcza w formie marketingu wielopoziomowego. Słusznie i sku-tecznie zastosowano w tym celu interdyscyplinarne podejście badawcze, wykorzystując wie-dzę z zakresu zarządzania, marketingu, psychologii i ekonomii. Wyniki badań empirycznych potwierdzają występowanie dużego wpływu kompetencji indywidualnych na efekty sprzedaży bezpośredniej. Pokazują istnieje określonego zbioru kompetencji, których znaczenie nasila się na coraz wyższych poziomach efektów działania , istnienie zbioru kompetencji wspólnych, dominujących w poszczególnych poziomach efektów, jak i mocno odróżniających się. Istotne jest też obalenie tzw. obiegowej prawdy o istnieniu specyficznych kompetencji w sprzedaży bezpośredniej, zwłaszcza w formie marketingu wielopoziomowego. Jest to ważne z uwagi na kierunek, skalę i tempo rozwoju tej formy sprzedaży bezpośredniej. Zarówno ze względów poznawczych, jak i wdrożeniowych pozycja ta zasługuje na wnikliwą uwagę i wykorzystanie w pracy zawodowej wielu organizacji i sprzedawców. (z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Olejniczuk-Merty) 2013 r. WSTĘP.........................................................................................................................9 ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE KOMPETENCJI..........................................................................15 1.1. Kwalifikacje a kompetencje - historia i stan obecny.................................................15 1.2. Różne aspekty pojęcia "kompetencje"....................................................................22 1.3. Kompetencje menedżerskie...................................................................................26 1.4. Podział kompetencji ze względu na znaczenie dla organizacji.................................29 1.5. Podział kompetencji przy tworzeniu list kompetencyjnych.......................................34 1.6. Zarządzanie kompetencjami..................................................................................36 1.6.1. System zarządzania kompetencjami....................................................................37 1.6.2. Cele systemu zarządzania kompetencjami...........................................................38 1.6.3. Portfele kompetencji...........................................................................................40 ROZDZIAŁ 2. KOMPETENCJE A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA...........................................43 2.1. Teoretyczne podstawy efektywności działania.........................................................43 2.2. Efektywność pracy.................................................................................................45 2.3. Kompetencje a wykonywana praca.........................................................................48 2.4. Wykorzystanie kompetencji a efektywność działania...............................................49 2.5. Teoretyczne założenia badania kompetencji............................................................51 2.6. Analiza i badanie kompetencji................................................................................52 2.7. Profile kompetencji i ocena kompetencji indywidualnych.........................................56 2.8. Rozwój kompetencji zawodowych..........................................................................59 2.9. Przegląd wybranych badań dotyczących kompetencji i ich wpływu na efekty działania.......................................................................................................63 Podsumowanie............................................................................................................70 ROZDZIAŁ 3. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA......................................................................71 3.1. Miejsce dystrybucji w marketingu...........................................................................71 3.1.1. Pojęcie dystrybucji.............................................................................................73 3.1.2. Kanały dystrybucji..............................................................................................74 3.2. Fizyczny przepływ towarów w kanale dystrybucji....................................................75 3.2.1. Handel detaliczny jako forma dystrybucji towarów...............................................76 3.2.2. Formy sprzedaży................................................................................................77 3.3. Sprzedaż bezpośrednia.........................................................................................80 3.3.1. Sprzedaż bezpośrednia a marketing bezpośredni.................................................80 3.3.2. Istota sprzedaży bezpośredniej...........................................................................82 3.4. Marketing wielopoziomowy - multilevel marketing (MLM)........................................85 3.4.1. Istota marketingu wielopoziomowego (MLM).......................................................86 3.4.2. Sposób wynagradzania w marketingu wielopoziomowym (MLM)...........................90 3.4.3. Marketing wielopoziomowy (MLM) a sprzedaż piramidowa (lawinowa, piramidy finansowe)....................................................................................93 3.5. Sprzedaż osobista jako jeden z instrumentów promocji...........................................96 3.6. Sprzedaż bezpośrednia w Polsce..........................................................................105 3.6.1. Prawne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej w Polsce.................................106 3.6.2. Instytucje sprzedaży bezpośredniej w Polsce......................................................108 3.6.3. Badania sprzedaży bezpośredniej w Polsce.........................................................112 ROZDZIAŁ 4. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH...............................................................123 4.1. Metodyczne założenia do badań ankietowych........................................................123 4.2. Procedura badania................................................................................................126 1. Przywództwo...........................................................................................................128 2. Motywacja...............................................................................................................132 3. Komunikacja interpersonalna...................................................................................135 4. Kierowanie zespołem...............................................................................................136 5. Wspieranie rozwóju/Coaching..................................................................................138 6. Przedsiębiorczość...................................................................................................140 7. Myślenie strategiczne..............................................................................................142 8. Orientacja na klienta................................................................................................144 9. Postawa wobec pracy..............................................................................................145 10. Radzenie sobie ze stresem.....................................................................................146 11. Wiedza i doświadczenie.........................................................................................148 12. Uczenie się............................................................................................................150 Podsumowanie............................................................................................................151 4.3. Wybór osób do badania.........................................................................................152 4.4. Narzędzie badawcze.............................................................................................152 4.5. Analiza statystyczna - używane testy statystyczne..................................................155 ROZDZIAŁ 5. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH...................................................157 5.1. Struktura osób badanych.......................................................................................157 5.1.1. Płeć...................................................................................................................158 5.1.2. Wiek..................................................................................................................159 5.1.3. Staż pracy..........................................................................................................160 5.1.4. Wykształcenie....................................................................................................162 5.1.5. Miejsce zamieszkania........................................................................................165 5.1.6. Motywacja do podjęcia współpracy - różnice pomiędzy grupami...........................167 Podsumowanie............................................................................................................169 5.2. Statystyki inferencyjne - różnice między grupami w obrębie wskaźnika ogólnego i wskaźnika ogólnego kompetencji................................................................170 5.3. Porównania międzygrupowe - kompetencje specyficzne oraz kompetencje wspólne...........................................................................................175 5.3.1. Analiza statystyczna wszystkich kompetencji w badanych grupach......................175 5.3.2. Wnioski - ogólny rozkład kompetencji w badanych grupach..................................184 5.3.3. Wnioski - kompetencje specyficzne i wspólne......................................................188 5.4. Porównania wewnątrzgrupowe - kompetencje dominujące......................................190 5.5. Analiza dyskryminacyjna.......................................................................................193 5.6. Korelacje między poszczególnymi kompetencjami w badanych grupach..................196 5.7. Wnioski z badań własnych. Cel praktyczny badań...................................................200 5.8. Kierunki dalszych badań i rekomendacje dla zarządzania zasobami ludzkimi...........204 ZAKOŃCZENIE.............................................................................................................207 BIBLIOGRAFIA..............................................................................................................211 INDEKS RZECZOWY......................................................................................................225

Tom drugi, zatytułowany "Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw", skupia uwagę na fundamentalnych narzędziach zarządzania finansowego, mających swój długoterminowy wpływ na rozwój przedsiębiorstw i efektywność ich funkcjonowania. (...) Rozważania zawarte w obu tomach monografii zostały szeroko przedyskutowane w czasie trwania III Konferencji Naukowej pt. "Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach", która została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie i odbyła się w dniu 28 września 2009 r. (fragment) 2009 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie - Maria Sierpińska, Piotr Szczepankowski...............................................7 1. Proces pozyskiwania środków unijnych dla projektów inwestycyjnych - Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss.............................................................................11 2. Możliwości i bariery finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa z funduszy unijnych - Aneta Kosztowniak......................................................................27 3. Europejski fundusz inwestycyjny jako instrument inżynierii finansowej - Anna Szelągowska.......................................................................................................47 4. Szanse dla MSP przy wejściu Polski do strefy euro - Rafał Irzyński.............................59 5. Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego - Agata Sierpińska, Maria Sierpińska...............................................................................67 6. Źródła finansowania oraz przepływy pieniężne towarzyszące poszczególnym fazom cyklu życia przedsiębiorstwa - Piotr Korneta.......................................................95 7. Obligacje wymienne innowacyjnym instrumentem finansowania i restrukturyzacji grup kapitałowych - Rafał Płókarz........................................................107 8. Struktura zobowiązań krótkoterminowych mikroprzedsiębiorstw - analiza porównawcza - Danuta Zawadzka.....................................................................125 9. Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych - Justyna Franc-Dąbrowska............................................................................................141 10. Czynniki wpływające na efektywność inwestycji rzeczowych - Paweł Felis................163 11. Analiza porównawcza efektywności PTE na przykładach firm z grup kapitałowych AVIVA i PZU - Jarosław Poteraj................................................................181 12. Analiza finansowego due diligence jako narzędzie służące zmniejszaniu ryzyka inwestycyjnego - Piotr Korneta...........................................................................193 13. Zarządzanie logistyczno-finansowe w wojskowej jednostce budżetowej - Krzysztof Pakos.......................................................................................205

Podstawowym celem monografii jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując przykłady z praktyki gospodarczej. Obecnie mimo wielkiego zainteresowania, istnieje deficyt publikacji polskojęzycznych z zakresu zarządzania procesami biznesowymi. Ponadto zarządzanie procesami zostało wprowadzone do minimum programowego na kierunku zarządzanie. Tematyka monografii została podzielona na trzy części: 1. podejście procesowe w przedsiębiorstwie, 2. podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, 3. uwarunkowania zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP....................................................................................................................................7 CZĘŚĆ I. PODEJŚCIE PROCESOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE......................................................9 Rozdział 1. KONCEPCJA PODEJŚCIA PROCESOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE.........................11 1.1. Przesłanki podejścia procesowego w zarządzaniu.............................................................11 1.2. Ewolucja podejścia procesowego.....................................................................................13 1.3. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją........................................16 1.4. Specyfika podejścia procesowego....................................................................................25 Rozdział 2. PODEJŚCIE PROCESOWE W WYBRANYCH KONCEPCJACH ZARZĄDZANIA...............29 2.1. Charakterystyka procesowych koncepcji i metod zarządzania............................................29 2.2. Analiza łańcucha wartości................................................................................................31 2.3. Business Process Reengineering......................................................................................33 2.4. Total Quality Management................................................................................................38 2.5. Benchmarking..................................................................................................................43 2.6. Outsourcing.....................................................................................................................45 2.7. Zarządzanie przez wartość...............................................................................................48 Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE...............53 3.1. Definicja i specyfika procesów biznesowych......................................................................53 3.2. Klasyfikacja procesów biznesowych..................................................................................57 3.3. Miary procesów biznesowych............................................................................................66 3.4. Cykl życia procesu biznesowego.......................................................................................70 3.5. Standaryzacja procesów...................................................................................................71 CZĘŚĆ II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE........75 Rozdział 4. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI.........................................77 4.1. Pojęcie i istota zarządzania procesami biznesowymi..........................................................77 4.2. Struktura zarządzania procesami biznesowymi...................................................................81 4.3. Wybrane metodyki zarządzania przedsiębiorstwem poprzez procesy....................................83 4.4. Szanse i zagrożenia zarządzania procesami biznesowymi...................................................87 Rozdział 5. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH...........................................................91 5.1. Istota i założenia identyfikacji procesów biznesowych.........................................................91 5.2. Uwarunkowania identyfikacji procesów biznesowych..........................................................96 Rozdział 6. MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH...........................................................101 6.1. Założenia modelowani procesów biznesowych..................................................................101 6.2. Uwarunkowania modelowania procesów biznesowych.......................................................106 6.3. Systemy informatyczne do modelowania procesów biznesowych.......................................109 Rozdział 7. WDRAŻANIE I CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH.......................................113 7.1. Wdrażanie procesów biznesowych....................................................................................113 7.2. Istota controllingu procesów biznesowych........................................................................119 7.3. Monitorowanie i raportowanie procesów biznesowych.......................................................123 7.4. Doskonalenie procesów biznesowych...............................................................................127 Rozdział 8. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE PROCESAMI.................131 8.1. Ewolucja systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami......................131 8.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami biznesowymi.........................................136 8.3. Procesowe hurtownie danych...........................................................................................142 CZĘŚĆ III. UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.........................................................................................................143 Rozdział 9. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACJI PROCESOWEJ.........................................145 9.1. Organizacja zorientowana na procesy...............................................................................145 9.2. Projektowanie organizacji procesowej..............................................................................151 9.3. Ewolucja w kierunku organizacji procesowej.....................................................................153 9.4. Dojrzałość procesowa organizacji....................................................................................155 Rozdział 10. SPOŁECZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI.......................161 10.1. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji procesowej.....................161 10.2. Rola właściciela procesu i pracy zespołowej...................................................................167 10.3 Kultura organizacji procesowej........................................................................................170 ZAKOŃCZENIE.......................................................................................................................175 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................................177 ŹRÓDŁA INTERNETOWE.........................................................................................................184

Rozważania w istocie mieszczą się w ramach mikroekonomii. Analizę odnosimy do producentów rolnych, równie jednak dobrze mogłaby dotyczyć innej kategorii producentów. Niemniej, nie tracąc ogólności, wyodrębniane są bardziej charakterystyczne zależności i związki odnoszące się do tej kategorii. Przedstawiony w książce sposób analizy teoretycznej jest też pewną alternatywą bądź uzupełnieniem tradycyjnego rozumowania w ekonomice rolnictwa w ujęciu werbalnym. (fragment) 2007 r. Wstęp .............................................................................................................................................5 Rozdział I. Popytowe i regulacyjne uwarunkowania wzrostu dochodów producentów rolnych ..............7 Metodologia i założenia ...................................................................................................................7 Równowaga konsumenta a ceny produktów żywnościowych .............................................................13 Bilansowe równanie popytu na produkty żywnościowe ......................................................................22 Elastyczność popytu a przychody całkowite producentów rolnych .....................................................26 Wpływ rozstępu cenowego na popyt na produkty rolnicze .................................................................29 Wydajność pracy i ceny produktów rolniczych a dochody ich producentów ........................................32 Wspomaganie dochodów rolników poprzez podtrzymywanie cen ......................................................40 Korzyści i koszty polityczne podtrzymywania dochodów producentów rolnych ...................................43 Rozdział II. Wynagrodzenia czynników wytwórczych a dochody producentów rolnych Założenie o równowadze konkurencyjnej i zerowych zyskach ............................................................49 Równowaga producenta a wynagrodzenia czynników wytwórczych Maksymalizacja zysku a nakłady czynników produkcji Mnożniki Lagrange‘a a równowaga producenta Produkcyjności i wynagrodzenia czynników wytwórczych Wynagrodzenie czynników wytwórczych w warunkach wsparcia Podział wartości produkcji na wynagrodzenie czynników. Kapitał ludzki, przychody per capita a wynagrodzenie czynnika pracy Podaż i popyt na czynniki wytwórcze a ich cena Udział żywności w wydatkach konsumentów a wynagrodzenia czynników wytwórczych Ceny dóbr rolno-żywnościowych a wynagrodzenie czynników wytwórczych Oszczędności i inwestycje a wzrost wydajności pracy Wybrane modele wzrostu wydajności pracy Wynagrodzenie czynnika pracy w warunku jego niezmienności Rozdział III. Endogenne i egzogenne warunki zmian dochodów producentów rolnych Założenia o równowadze konkurencyjnej Czynniki wzrostu przychodów Tempo wzrostu przychodów i kosztów wytwarzania Warunki endogenne i egzogenne Efektywność produkcji istotą warunku endogennego Wzrost produktywności i wzrost cen czynników wytwórczych a ceny produktów rolnych Rozdział IV. Stabilizacja dochodów producentów rolnych poprzez zarządzanie ryzykiem cenowym - podstawy mikroekonomiczne Założenia wstępne Mikroekonomiczne podstawy ryzyka cenowego Niepewność co do przychodów Podstawa efektywnościowa Podstawa cenowa Ryzyko wzrostu cen płaconych Ryzyko spadku cen otrzymywanych Ceny oczekiwane a ryzyko dochodowe Ryzyko walutowe i cen światowych Operacyjne ujęcie ryzyka cenowego Mechanizm i strategie rynku futures Ryzyko a cenowa wrażliwość podaży produkcji rolniczej Literatura

Przedłożony czytelnikom zbiór artykułów stanowi trzecie opracowanie z cyklu controllingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Opracowania te poświęcone są sposobom i kierunkom doskonalenia rozwiązań controllingowych oraz dostosowywania ich do specyfiki wdrażających je jednostek organizacyjnych. (fragment) 2007 r. Wprowadzenie ..........................................................................................................................................7 Anna Chojnicka: System conrtollingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie ...........11 Paweł Młodkowski, Jacek Kałużny: Próba rozwiązania problemu niedopasowania systemów informacyjnych do wymagań controllingu w przedsiębiorstwie ...................................................................22 Bogusław Niedbała: Beyond Budgeting - zarys koncepcji na tle krytyki tradycyjnego budżetowania ..............33 Agnieszka Długosz: Planowanie kosztów w systemie controllingu ..............................................................53 Leokadia Kubałańca: Zasady rozliczania kosztów eksploatacji budynków administracyjno- gospodarczych na działalności w energetyce .............................................................................................68 Sebastian Susmarski: Zasady wyceny procedur medycznych w systemie controllingu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .............................................................................75 Bogusław Matuszek: Statystyczno-ekonometryczne metody prognozowania przychodów .............................92 Małgorzata Sztorc: Wykorzystanie promocji i reklamy w controllingu działalności marketingowej w przedsiębiorstwie usługowym - hotelu ....................................................................................................117 Justyna Beksińska: Struktura portfela odbiorców w małym i średnim przedsiębiorstwie ...............................132 Dorota Mikołajczyk: Podejście procesowe w zarządzaniu konfliktem w kanałach dystrybucji na rynku AGD w Polsce .................................................................................................................................150 Marzena Godlewska: Strategiczna karta wyników jako narzędzie planowania rozwoju zasobów ludzkich .....163 Anna Łysy: Ocena kwalifikacji pracowników jako element controllingu personalnego ..................................174 Agata Sierpińska, Wojciech Strama: Premie jako element systemu motywacyjnego w controllingu................185 Mariusz Włodarz: Systemy motywacyjne controllingu w przedsiębiorstwie ..................................................207 Elżbieta Weiss, Agnieszka Pawlak-Wolanin: Controlling jako narzędzie doskonalenia procesów zarządzania ochroną środowiska w jednostce samorządu lokalnego ..........................................................217 Aleksandra Zygmunt: Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu finansowego w procesie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa .....................................................................................230 Justyna Zygmunt: Aplikacyjność rachunku przepływów pieniężnych w controllingu inwestycji ......................238 Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska: Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej ...............247 Tomasz Łatka: Raportowanie wyników w spółce ABC Manufacturing ..........................................................263 Elżbieta Weiss: Niepewność i ryzyko w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw ..........................................271 Jerzy Szczerba: Elementy ryzyka w controllingu strategicznym na przykładzie spółki dystrybucyjnej ............281

Różnorodność rozwiązań, które proponuje współczesne zarządzanie, gwałtowna globalizacja gospodarki, a w szczególności rewolucja w zakresie technologii informacyjnej powoduje, że zarządzanie firmą XXI wieku musi być skierowane na jej zewnętrzne otoczenie poprzez definiowanie celów firmy w kontekście potrzeb rynku i klienta. Z kolei procesy gospodarcze, polityczne i społeczne dokonujące się w skali globalnej wymuszają nie tylko konieczność reorganizacji przedsiębiorstw, lecz także stawiają poważne wyzwania przed państwem, którego jedynym z zadań jest zapewnienie ogólnych warunków produkcji przez odpowiednią politykę podatkową i innowacyjną. (fragment) 2007 r. SPIS TREŚCI Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska: Wprowadzenie ..........................................................................................7 Część I. Zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą Zbigniew Antczak: Globalizacja a zarządzanie kadrami w Polsce (trendy ewolucji w świetle badań) ....................11 Anna Bagieńska: Wybrane zagadnienia kapitału ludzkiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej ........................23 Ewa Szczepańska-Skoczylas: Wpływ warunków pracy na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie ......35 Wojciech Słomski: Komunikacja interpersonalna w organizacji ..........................................................................47 Agnieszka Bitkowska: Zarządzanie wiedzą w firmach telekomunikacyjnych ........................................................60 Zenon Biniek: Organizacyjno-funkcjonalne aspekty e-biznesu ............................................................................75 Część II. Zagadnienia finansowo-ekonomiczne Agata Sierpińska, Maria Sierpińska: NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych ..............................................................................................................................89 lveta Vozńakova, Radim Lenort, Andrea Sikorova: Rizeni obchodniho procesu ekonomickymi nastroji .................103 Elżbieta Weiss: Fundusze strukturalne jako źródło dofinansowania energii alternatywnej ...................................113 Część III. Kwestie strategiczno-zarządcze Marzena Godlewska: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Jerzy Ogrzyński: Wybrane aspekty tworzenia strategii w przedsiębiorstwie .......................................................132 Radosław Ryńca, Agnieszka Pawlak-Wolanin: Wykorzystanie zrównoważonej karty działania jako narzędzia poprawy efektywności procesów i działań w przedsiębiorstwie - studium przypadku ..........................142 Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca: Wykorzystanie metody Balanced Scorecard przez przedsiębiorstwa stosujące filozofię Total Quality Management ........................................................................152 Helena Hatka, Małgorzata Krasowska-Marczyk: Zarządzanie strategiczne w publicznym systemie ochrony zdrowia na przykładzie województwa lubuskiego .................................................................................165 Dorota Ogrzyńska: Strategiczne aspekty zarządzania projektami .......................................................................177 Agnieszka Biernat-Jarka: Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej ............................................189 Elżbieta Weiss: Rola proekologicznych aliansów strategicznych w rozwoju energetyki odnawialnej ......................197 Agnieszka Pawlak-Wolanin: Zastosowanie controllingowych rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu gminą w zakresie ochrony środowiska ..............................................................................................................208 Agnieszka Pawlak-Wolanin, Radosław Ryńca: Próba usytuowania kontrolera ochrony środowiska w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego ........................................................................222 Radosław Miśkiewicz: Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji fraktalnej ...................................................234 Agnieszka Bitkowska: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją .............................................................242 Sławomir Jarka: Znaczenie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie ...............................................................255 Dorota Mikołajczyk: Determinanty konfliktów w systemie dystrybucji na rynku AGD w Polsce ..............................262

W niniejszej pierwszej części pracy większość rozważań dotyczy optymalizacji działalności przedsiębiorstwa umożliwiającej jego rozwój, także terytorialny. Część tych rozważań dotyczy optymalnego rozwoju sieci dystrybucyjnych. W ostatnim rozdziale opisano strategie obrony posiadanego przez firmę udziału w rynku przed konkurencją. (fragment) 2007 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..............................................................................................................................................5 Rozdział I. Niektóre pojęcia i założenia ..............................................................................................7 1. O zależności popytu od ceny wyrobu ..............................................................................................7 2. Koszt i opłacalność produkcji .......................................................................................................31 3. Uwagi o klasyfikacji modeli ..........................................................................................................50 Rozdział II. Działalność firmy miejscowej ..........................................................................................52 A. Modele elementarne ....................................................................................................................52 1. Model elementarny o stałych kosztach produkcji jednostki wyrobu [3] .............................................55 2. Model elementarny (1.2) o rosnących, wraz ze wzrostem natężenia produkcji,kosztach wytworzenia jednostki wyrobu [3] ......................................................................................................55 3. Model (III. 1) o stałych kosztach wytworzenia jednostki wyrobu i nieliniowej zależności popytu od ceny .................................................................................................................................62 4. Model o rosnących, wraz ze wzrostem natężenia produkcji, kosztach wytworzenia jednostki wyrobu i nieliniowej zależności popytu od ceny ...................................................................64 B. Modele podstawowe .....................................................................................................................66 5. Model podstawowy z liniową funkcją popytu ..................................................................................66 6. Model podstawowy (II.4) z kwadratową zależnością popytu od ceny ...............................................73 7. Model podstawowy (III.4) z nieliniową zależnością popytu od ceny .................................................75 8. Dodatkowy model podstawowy przy hiperbolicznej zależności popytu od ceny ................................77 9. Model podstawowy z wielomianową zależnością popytu od ceny wyrobu ........................................80 Rozdział III. Działalność lokalnej firmy wśród klientów rozproszonych .................................................84 1. Działalność przy równomiernym przestrzennym rozmieszczeniu klientów ........................................84 2. Złożony model z kosztami transportu wyrobów .............................................................................100 Rozdział IV. Optymalizacja działalności firmy globalnej .....................................................................110 1. Modele firmy przy stałej gęstości powierzchniowej potencjalnych klientów ....................................110 2. Model podstawowy firmy globalnej ze zmienną gęstością klientów ................................................119 3. Optymalizacja sieciowa firmy globalnej, działającej na wielu rynkach .............................................135 Rozdział V. Obrona posiadanego udziału w rynku ..............................................................................142 Strategie obrony posiadanego udziału ..............................................................................................142 UWAGI KOŃCOWE ...........................................................................................................................155 Literatura ........................................................................................................................................159

Brakuje teoretycznych modeli ułatwiających identyfikację oraz przeciwdziałanie wszelkim problemom, jakie napotykają przedsiębiorstwa w swojej gospodarce ekonomiczno-finansowe). Właśnie tym zagadnieniem zajęli się teoretycy i praktycy ekonomiczni, z kraju i z zagranicy, którzy spotkali się na II Konferencji Naukowej pt. "Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach", zorganizowanej w dniach 27-28 listopada 2006 roku przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Książka ta jest owocem tej kilkunastogodzinnej dyskusji. (fragment) 2006 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie ..........................................................................................................................................7 CZĘŚĆ I. ZMIANY W OTOCZENIU EKONOMICZNYM DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Robert Grochal: Japońskie przedsiębiorstwa żeglugowe jako beneficjenci ożywienia w gospodarce światowej (strategie działania japońskich firm żeglugowych) .....................................................................13 Józefa Famielec: "Zanieczyszczający płaci" jako traktatowa zasada finansowania ochrony środowiska w Polsce .................................................................................................................................................22 Sebastian Susmarski: Możliwości zastosowania koncepcji corporate governance w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej ................................................................................................32 Magdalena Szarafin: "Fabryka liczb" jako alternatywa dla tradycyjnych działów finansowo-księgowych ........42 Elżbieta Weiss: Wdrażanie programów strukturalnych wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Polski i Czech ......................................................................................................52 CZĘŚĆ II. PROBLEMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Agnieszka Adamaszek: Podstawy i konsekwencje wyboru krótkoterminowych papierów dłużnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw ................................................................................................67 Agnieszka Alińska: Działalność funduszy poręczeniowych i pożyczkowych na rzecz finansowania sektora MSP ............................................................................................................................................79 Monika Bednarz: Kryzys a kredyt. Przegląd metod restrukturyzacji zadłużenia ............................................89 Jarosław Kubiak: Kształtowanie struktury kapitału przez małe przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2002-2004 ....................................................................................................................................103 CZĘŚĆ III. RYNEK KAPITAŁOWY, PROBLEMY WYCENY I DECYZJE INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Robert Bąk, Maria Sierpińska: Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A. W. Lyncha ...................................................117 Sebastian Buczek, Wojciech Zych: Weryfikacja teorii Markowitza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z perspektywy zarządzania finansami przedsiębiorstwa ................................134 Dariusz Filip: Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej .............146 Joanna Lizińska: Aktywa jako zabezpieczenie w transakcjach sekurytyzacji ...............................................156 Gabriela Łukasik: Wykorzystanie analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym ............................................................................................................................................167 Danuta Kozłowska-Makóś: Tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania transakcji fuzji i przejęć ..............180 Daniel Naczyński: Asymetria informacyjna jako ograniczenie efektywnego funkcjonowania rynku kapitałowego ...........................................................................................................................................190 Katarzyna Polak: Pomiar wartości przedsiębiorstw jako element zarządzania finansami ..............................199 Rafał Siedlecki, Tomasz Słoński: Wybór momentu sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa z punktu widzenia inwestora finansowego ...............................................................................................................209 Piotr Szczepankowski: Problematyka wyceny instytucji finansowych ...........................................................215 Anna Szewczyk: Zakres i procedura przeprowadzania due diligence przedsiębiorstw ...................................232 CZĘŚĆ IV: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna Feruś: Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA .........245 Leokadia Kubalańca: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym .........................................254 Rafał Kusy: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą kontraktów futures ...................................262 Tomasz Nowaczyk: Wybór strategii zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie ............................280 CZĘŚĆ V: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Agnieszka Kotowska: Analiza płynności finansowej podstawą efektywnego zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw .............................................................................................................293 Mirosław Krajewski: Kapitał pracujący w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw .......................305 Elżbieta Królikowska: Płynność finansowa przedsiębiorstwa .......................................................................312 Edyta Jaroszewicz-Mioduchowska: Problemy oceny płynności finansowej przedsiębiorstw ..........................321 Sylwia Lewicka-Potocka: Cash pooling - przydatny instrument w realizacji celów zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej ................................................................................................331 Teresa Sadowska: Sprawozdania finansowe jako źródło danych do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa ......................................................................................................................................350 Dariusz Wieczorek: Płynność finansowa w procesach zarządzania projektami .............................................358 Anna Wodyńska: Factoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw .....................373 Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska: Statystyczna analiza siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ..................................................................381

I BUILT MY SITE FOR FREE USING