Za cel główny monografii przyjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych wiedzy oraz dorobku naukowego, a także doświadczeń praktycznych poświęconych metodyce monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dodatkowo starano się wykazać, iż monitorowanie wartości wewnętrznej, podobnie jak inne obszary oceny osiągnięć ekonomicznych jednostki gospodarczej, może być z powodzeniem przeprowadzone z wykorzystaniem informacji i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz okresowych raportach zarządu przedsiębiorstwa. Monografii oparta na czterech rozdziałach merytorycznych o charakterze teoretycznym, ale z możliwością wykorzystania podanych w nich informacji w praktyce gospodarczej. Aspekt teoretyczny jest związany z usystematyzowaniem wiedzy na temat wielu metod i modeli monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz ukazania występujących między nimi współzależności. Z kolei nurt praktyczny jest powiązany ze wskazaniem możliwości aplikacji aspektów teoretycznych w operatywnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym oraz kompleksowej analizie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i raportowaniu osiągnięć. (Ze wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ............................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Problematyka wartości przedsiębiorstwa......................................................... 15 1.1. Kategoria wartości w naukach ekonomicznych........................................................... 15 1.2. Rodzaje wartości przedsiębiorstwa............................................................................ 19 1.3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa.................................................................... 31 1.4. Koncepcja i model zarządzania wartością.................................................................. 47 1.5. Istota i zakres monitorowania wartości przedsiębiorstwa........................................... 57 Rozdział 2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa....................................... 65 2.1. Istota i rola pomiaru wartości przedsiębiorstwa..........................................................65 2.2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa................................................. 72 2.3. Pomiar wartości oparty na bilansie przedsiębiorstwa................................................. 77 2.4. Pomiar wartości oparty na przepływach pieniężnych.................................................. 84 2.5. Pomiar wartości oparty na rachunku zysków i strat.....................................................111 Rozdział 3. Mierniki monitorowania osiągnięć przedsiębiorstwa w kształtowaniu wartości..........................................................................................................................131 3.1. Klasyfikacja mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa.............................. 131 3.2. Mierniki monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa................................ 145 3.2.1. Mierniki księgowe................................................................................................. 145 3.2.2. Mierniki oparte na kategorii wartości dodanej z kapitału......................................... 150 3.2.2.1. Ekonomiczna wartość dodana............................................................................ 150 3.2.2.2. Wartość dodana dla właścicieli i gotówkowa wartość dodana.............................. 157 3.2.3. Gotówkowa stopa zwrotu w monitorowaniu wartości wewnętrznej.......................... 165 3.3. Komparatystyka wartości wewnętrznej i rynkowej przedsiębiorstwa........................... 168 3.3.1. Rynkowa wartość dodana..................................................................................... 169 3.3.2. Relacja wartości rynkowej do księgowej i jej wykorzystanie.................................... 172 3.4. Empiryczne poszukiwania właściwych mierników monitorowania wartości................. 181 3.5. Dobór odpowiednich mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa................ 189 3.6. Metody sterowania wartością wewnętrzną przedsiębiorstwa..................................... 195 Rozdział 4. Monitorowanie determinant ekonomicznych wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 207 4.1. Istota i rola monitorowania determinant wartości...................................................... 207 4.2. Przegląd modeli ilościowych identyfikacji determinant wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 209 4.3. Metody monitorowania determinant operacyjnych..................................................... 216 4.3.1. Stopa wzrostu, wzrost zrównoważony, graniczna stopa wzrostu.............................. 217 4.3.2. Graniczne przychody ze sprzedaży dla utrzymania wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 227 4.3.3. Marża zysku operacyjnego i graniczna marża zysku............................................... 232 4.4. Monitorowanie determinant finansowych.................................................................. 237 4.5. Modele deterministyczne monitorowania czynników ekonomicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa......................................................................... 242 4.6. Metody i modele monitorowania determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 258 Zakończenie................................................................................................................... 271 Literatura........................................................................................................................ 275 Spis rysunków................................................................................................................. 285 Spis tabel........................................................................................................................ 287


44.00 

Produkty powiązane


I BUILT MY SITE FOR FREE USING