Smart City nie jest mżonką technologiczną czasów przyszłych. Smart City staje się rzeczywistością czasów obecnych. Efektywne i bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw skupionych w miastach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Autorzy niniejszej pracy uważają, iż paradygmat Smart City staje się jednym z nich, ponieważ pozwala zrozumieć istniejące potrzeby społeczności miejskich, oraz wyjść im naprzeciw wykorzystując pojawiające się rozwiązania techniczne i technologiczne. Takie podejście powinno zmniejszyć docelowo dysonans potrzeb oraz obecnych możliwości, a w konsekwencji doprowadzić do samopodtrzymującego się rozwoju miast w sferze stosunków społecznych, środowiska, zasobów, ekonomii, partycypacji oraz wielu innych. (Fragment wstępu) 2021 r. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................... 7 CZĘŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO Smart City Rozdział 1. Społeczny wymiar Smart City – społeczeństwo miasta........................................... 13 1.1. Rozwój i ewolucja społeczeństwa miasta.......................................................................... 13 1.2. Sieciowa perspektywa społeczeństwa w Smart City .......................................................... 17 1.3. Sieci społeczeństwa Smart City – kierunki rozwoju i zmian................................................ 22 Rozdział 2. Wymiar indywidualny – obywatel Smart City .......................................................... 31 2.1. Obywatelstwo miasta....................................................................................................... 31 2.2. Smart obywatel miasta – charakterystyka i predykacja oczekiwań ..................................... 34 2.3. Potencjał jednostki dla rozwoju i urzeczywistnienia koncepcji Smart City – casus obywatela Unii Europejskiej........................................................................ 36 Rozdział 3. Funkcjonalny wymiar społecznej partycypacji w Smart City – partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem..................................................................................... 45 3.1. Klasyczne formy partycypacji w zarządzaniu miastem w XXI wieku..................................... 46 3.2. E-partycypacja społeczna we współczesnych miastach – w kierunku Smart City 3.0............ 50 3.3. E-społeczności – nowe rozwiązania dla społeczności Smart City........................................ 57 CZĘŚĆ II TECHNOLOGIA Smart City Rozdział 4. Miasto Smart City – wprowadzenie metodologiczne................................................ 65 Rozdział 5. Miasto w dobie Smart City ..................................................................................... 69 5.1. Infrastruktura Smart City................................................................................................... 69 5.2. System Informacyjny Smart City (SISC).............................................................................. 77 5.3. Bariery rozwoju SISC......................................................................................................... 82 5.4. Miasto smart w modelu SISC............................................................................................. 87 5.5. Niepełnosprawni w Smart City........................................................................................... 91 Rozdział 6. Smart City – cyfryzacja zasobów i procesów........................................................... 93 6.1. Dane i informacje............................................................................................................. 93 6.2. Zasoby cyfrowe i otwarte dane........................................................................................ 102 6.3. Kanały komunikacji......................................................................................................... 109 6.4. Cyfrowe usługi publiczne.................................................................................................113 6.5. Integracja technologii cyfrowych......................................................................................119 Rozdział 7. Cyfrowa gospodarka Smart City ........................................................................... 125 7.1. Smart gospodarka ......................................................................................................... 125 7.2. Inteligentne produkty i usługi.......................................................................................... 126 7.3. Digitalizacja biznesu...................................................................................................... 138 7.4. Handel elektroniczny...................................................................................................... 144 7.5. Automatyzacja .............................................................................................................. 145 7.6. Autonomizacja............................................................................................................... 149 7.7. Ekonomia współdzielenia............................................................................................... 150 Rozdział 8. Jak to będzie w przyszłości?................................................................................ 153 8.1. Ewolucja inteligentnych miast – nowe wyzwanie.............................................................. 153 8.2. Zamiast wniosków – przypowiastka o życiu w inteligentnym mieście................................ 155 Literatura.............................................................................................................................. 159 Spis tabel.............................................................................................................................. 166 Spis rysunków....................................................................................................................... 166

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (fragment) 2020 r. Spis treści Miast wstępu… .................................................................................................................................. 1 Część pierwsza Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność ........................................................................ 5 1. Kultura – pojęcie i zakres znaczeniowy ........................................................................................... 7 2. U źródeł refleksji nad kulturą polityczną ......................................................................................... 11 3. W kręgu rodzimych przemyśleń ..................................................................................................... 16 4. Almonda, Verby i Powella koncepcja kultury politycznej .................................................................. 22 5. Wątpliwości. Orientacja na realność .............................................................................................. 28 6. Wnioski dla badań kultury politycznej Polaków ............................................................................... 34 Część druga Kultura polityczna Polaków czasu przemian ....................................................................................... 45 Rozdział I. Mapa refleksji .................................................................................................................. 47 1.1. O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości ................................................................ 47 1.1.1. Pytania nie tylko metodologicznej natury .................................................................................. 47 1.1.2. Suwerenności asymetria ujęć ................................................................................................... 51 1.1.3. Próba uporządkowania kategorii i pojęć ................................................................................... 56 1.1.4. Istota ancien régime. Polska po 1944 r. .................................................................................... 60 1.2. Stereotypy w polityce polskiej ..................................................................................................... 63 1.2.1. W kręgu inteligenckich mitów ................................................................................................... 64 1.2.2. Prasy wizja dobra publicznego ................................................................................................. 70 1.2.3. Między mitem „Solidarności” (prawicy)...................................................................................... 72 1.2.4. …a stereotypem lewicy ............................................................................................................. 75 1.2.5. Kościoła katolickiego mit cnót wszelakich ................................................................................ 78 1.3. Konserwatyzm na polskiej scenie politycznej ............................................................................... 85 1.4. Integracja versus konflikt............................................................................................................ 100 1.5. Wnioski z badań nad przeobrażeniami w Polsce. Wyzwaniadla teorii polityki i politologii? ..............115 1.5.1. Dylematy badawcze ................................................................................................................ 115 1.5.2. Próba zastosowania konceptu interdyscyplinarnego ................................................................. 119 1.5.3. Propozycja periodyzacji ........................................................................................................... 124 1.5.3.1. Sierpień 1980 – grudzień 1981 .............................................................................................. 124 1.5.3.2. Okres 1981 – 1989 ............................................................................................................... 125 1.5.3.3. Okres 1989 – 1997 (sprawa cezury końcowej – otwarta) ........................................................ 126 1.5.4. Istota i charakter zmiany politycznej w Polsce .......................................................................... 127 Rozdział II. Polityka w praktyce .......................................................................................................... 129 2.1. Kultura polityczna w Polsce czasu zmiany ................................................................................... 129 2.2. Demokracja w Polsce; szanse i zagrożenia .................................................................................. 146 2.3. Socjotechniczne aspekty uprawiania polityki w Polsce ................................................................. 165 2.4. Media. Między misją a interesem. Analiza przypadku ................................................................... 181 2.4.1. Media – czwartą władzą?......................................................................................................... 181 2.4.2. Medium – grupą interesu.......................................................................................................... 186 2.4.3. „Rzeczypospolitej” misja prawdy i wolności vs. ochrona własnych interesów .............................. 187 2.4.4. „Gazety Wyborczej” lobbying z Rywinem w tle ........................................................................... 189 2.4.5. Siła negatywnego wizerunku. Konkluzje na czasie ..................................................................... 195 2.5. Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP .................................................................................. 203 2.5.1. Wojciecha Jaruzelskiego wyjście z ancien régime ...................................................................... 203 2.5.2. Zwycięstwo i porażki Lecha Wałęsy ........................................................................................... 206 2.5.3. Tryumf Aleksandra Kwaśniewskiego – na przekór „Solidarności” ................................................ 210 2.5.4. Lecha Kaczyńskiego droga od zwycięstwa do... ......................................................................... 214 2.6. Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP ................................................................... 226 Rozdział III. Dylematy europejskich przewartościowań..........................................................................253 3.1. „Europejskość” a Polaków kultura polityczna ................................................................................ 253 3.1.1. Kulturowe właściwości Polaków ................................................................................................ 253 3.1.2. Styl uprawiania polityki ............................................................................................................. 254 3.1.3. Wpływ kościoła katolickiego na kulturę polityczną Polaków ........................................................ 259 3.1.4. Polityka zagraniczna w rydwanie ideologii i fobii ........................................................................ 264 3.2. Polityka wschodnia RP ................................................................................................................ 269 3.2.1. Uwarunkowania i efekty. Próba analizy historyczno-politologicznej. Odwracanie wektorów .......... 269 3.2.2. Porzucanie Wschodu ….............................................................................................................. 270 3.2.3. Tryumf syndromu antyrosyjskiego.............................................................................................. 272 3.2.4. …i jego wpływ na strategię w regionie ........................................................................................ 275 3.2.5. Krucjaty polskiej szansa na sukces? .......................................................................................... 278 Rozdział IV. W dyskursie naukowym .................................................................................................... 287 4.1. O dopełnienie odpowiedzi na pytanie: kim jesteś, politologu? ......................................................... 287 4.1.1. Książka nie do odłożenia na półkę ............................................................................................. 287 4.1.2. Jak to robią inni... ..................................................................................................................... 288 4.1.3. ...a formuła triumwiratu? ........................................................................................................... 290 4.1.4. Uznanie dla monografii .............................................................................................................. 291 4.1.9. Jakie „odrodzenie”? ................................................................................................................... 297 4.1.10. W zgodzie z „protokołem dyplomatycznym” .............................................................................. 301 4.2. Czy upadek politologii w Polsce? .................................................................................................. 302 4.2.1. Na początku: marketingowe przesłanie ...................................................................................... 302 4.2.2. W białej zbroi, z furią na tarczy... w totalnym ataku... .................................................................. 304 4.2.3. ...czy się okopać? ..................................................................................................................... 305 4.2.4. Trójka... kontra Czwórka ............................................................................................................ 309 Czy zakończenie? ............................................................................................................................... 315 Skorowidz .......................................................................................................................................... 317

Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................................... 9 Część I Rozdział 1. Bezpośrednie wybory na urząd prezydenta miasta w Polsce..................................................... 19 1.1. Wyjaśnienia pojęcia wyborów............................................................................................................ 19 1.2. Zasady i zarządzanie bezpośrednich wyborów na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta............. 23 1.3. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów................................................................................................... 33 1.4. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania................................................................................. 36 1.5. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów...................................................................................... 41 1.6. Sankcje wyborcze............................................................................................................................. 45 Rozdział 2. Instytucja prezydenta miasta.................................................................................................. 47 2.1. Zadania i uprawnienia prezydenta miasta........................................................................................... 47 2.2. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji....................................................................... 50 2.3. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium lub nieudzielenia wotum zaufania........................................................................................ 52 2.4. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i wotum zaufania...................................................................................... 55 2.5. Przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań oraz inne przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta................................................................................................. 58 2.6. Skutki obowiązujących unormowań prawnych dla udziału reprezentacji wyborczej kobiet w wyborach na urząd prezydenta miasta........................................................................ 62 Część II Rozdział 3. Udział kobiet w samorządowych elekcjachprezydenckich w Polsce w latach 2002–2018.......... 69 3.1. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2002 r. .................................................. 69 3.2. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2006 r. ................................................. 128 3.3. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2010 r. ................................................. 172 3.4. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2014 r. ................................................. 234 3.5. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2018 r. ................................................. 284 3.6. Wybory organu wykonawczego w wybranych krajach w Europie z uwzględnieniem reprezentacji kobiet.................................................................................................... 342 Rozdział 4. Czynniki determinujące większy udział kobiet w wyborach na urząd prezydentki miasta........... 361 4.1. Działania środowisk i organizacji kobiecych w kierunku wzrostu udział kobiet w wyborach na prezydentki miast.............................................................................................................................. 361 4.2. Przesłanki dotyczące podjęcia decyzji o starcie w wyborach do organu wykonawczego w mieście...................................................................................................................... 366 4.3. Efektywność działań wyborczych kobiet jako jeden z czynników wpływających na wynik wyborów...... 373 4.4. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie barierą wpływającą na podjęcie decyzji o starcie w wyborach na urząd prezydenta miasta i selekcję kandydatek....................................... 380 Rozdział 5. Pozytywne i negatywne aspekty sprawowania funkcji prezydentki miasta.......................... ..... 391 5.1. Relacje organu wykonawczego z organem władzy uchwałodawczej................................................... 391 5.2. Zwiększenie zadań ze strony administracji rządowej, a środki przeznaczone na te zadania w kontekście wydatków z budżetu miasta............................................................................................... 399 5.3. Skrócenie piastowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji........................................................... 406 5.4. Płeć moim atutem czy przekleństwem............................................................................................. 409 Zakończenie......................................................................................................................................... 415 Aneks................................................................................................................................................... 425 Bibliografia........................................................................................................................................... 429 Wykaz tabel.......................................................................................................................................... 459 Wykaz rysunków................................................................................................................................... 463 Wykaz zdjęć......................................................................................................................................... 465

Przedmiotem badań niniejszej publikacji jest doktryna społeczno-polityczna wybranych przedstawicieli krakowskich konserwatystów – tzw. stańczyków – których stanowisko wywodziło się z postulatów krakowskiej szkoły historycznej. Badawczym celem pracy jest analiza najistotniejszych komponentów społeczno-politycznej myśli krakowskiej formacji, co pozwoli zrekonstruować kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski pod kątem nie tylko odzyskania niezawisłości politycznej, lecz także utrzymania trwałości i stabilności państwowej w obliczu cywilizacyjno-ustrojowych zmian, jakim podlegała Europa II połowy XIX wieku. (fragment) 2020 r. Spis treści Wprowadzenie .......................................................................................................................... 1 1. Założenia badawcze i metodologiczne. Problematyzacja zagadnień. Stan badań w świetle postawionego problemu ........................................................................... 1 2. Krakowskie stronnictwo – założenia programowe ................................................................. 13 Rozdział I: Znaczenie politycznej odpowiedzialności ................................................................. 19 1.1. Konceptualizacja pojęć: „odpowiedzialność”, „odpowiedzialność indywidualna”, „odpowiedzialność polityczna” ........................................................................... 21 1.2. Znaczenie odpowiedzialności politycznej w filozofii konserwatywnej ................................... 25 1.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego – rekonstrukcja znaczenia i zakresu pojęciowego odpowiedzialności politycznej ................................................................ 29 Rozdział II: Pragmatyzm i polityka realna – teoria i praktyka ....................................................... 45 2.1. Konceptualizacja pojęć: „polityka realna”, „prakseologia” i „pragmatyzm”.............................. 47 2.2. Ocena polskiego dziedzictwa realizmu politycznego z perspektywy stronnictwa krakowskiego ........................................................................................................ 52 2.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego – uwarunkowania polityki realnej ............................. 56 2.3.1. Cierpliwość/wytrwałość – niecierpliwość/polityka „zrywów” ............................................ 59 2.3.2. Planowość – impulsywność ............................................................................................ 60 2.3.3. Praca organiczna – nieuzasadniona wiara w dostępne siły ............................................... 62 2.3.4. Jawność – konspiracja ................................................................................................... 63 2.3.5. Empiryzm – idealizm ...................................................................................................... 64 2.3.6. Polityka zhierarchizowanych interesów – natychmiastowe osiągnięcie wszelkich celów ..................................................................................................... 65 2.3.7. Miara – popędliwość ...................................................................................................... 66 2.3.8. Makiawelizm – mesjanizm .............................................................................................. 68 2.3.9. Dojrzałość – młodzieńczość ........................................................................................... 69 Rozdział III: Spory wokół silnego państwa ................................................................................. 75 3.1. Konceptualizacja pojęcia państwa – przegląd definicji ........................................................ 77 3.2. Ocena i charakter dziedzictwa polskiego z perspektywy krakowskiego stronnictwa ............................................................................................................................. 80 3.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego w obszarze teorii państwa, władzy politycznej i filozofii prawa ....................................................................................................... 82 Rozdział IV: Stańczycy a polska demokracja ............................................................................ 107 4.1. Konceptualizacja pojęcia demokracji – przegląd definicji ................................................... 110 4.2. Ocena polskiego dziedzictwa demokratycznego. Krytyka dziewiętnastowiecznych stronnictw demokratycznych .............................................................. 113 4.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego wobec demokracji i tendencji demokratycznych w Europie .................................................................................................... 120 4.4. Kierunki rozwoju ustrojowego Polski ................................................................................. 125 Rozdział V: Edukacja polityczna i kultura polityczna jako filary ładu demokratycznego ................................................................................................................... 127 5.1. Edukacja i edukacja polityczna – przegląd stanowisk ........................................................ 129 5.2. Edukacja szkolna i edukacja polityczna w myśli społeczno-politycznej stronnictwa krakowskiego ...................................................................................................... 134 5.3. Kultura i kultura polityczna – przegląd definicji. Tradycja polskiej kultury politycznej w świetle badań ......................................................................................... 140 5.4. Rekonstrukcja modelu kultury politycznej w myśli społeczno-politycznej stronnictwa krakowskiego ...................................................................................................... 144 5.4.1. Zainteresowanie polityką, wiedza o niej i znajomość faktów politycznych ........................................................................................................................... 145 5.4.2. Wartości uznane i pożądane dotyczące systemu politycznego i mechanizmów funkcjonowania jego instytucji ........................................................................ 146 5.4.3. Ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące dotyczące instytucji politycznych ............................................................................................................ 148 5.4.4. Uznawane wzory zachowań w sferze polityki i wypróbowane typy działań politycznych ........................................................................................................ 151 Rozdział VI: Krakowska a niemiecka szkoła historyczna – szkic porównawczy .......................... 155 6.1. Ramy chronologiczne, czołowi przedstawiciele, główne założenia ...................................... 158 6.2. Metoda historyczna .......................................................................................................... 161 6.3. Historyczność prawa ........................................................................................................ 165 6.4. Historyczność narodu i instytucji państwa ......................................................................... 172 Zakończenie ........................................................................................................................... 179 Bibliografia ............................................................................................................................. 183

The first chapter concentrates on modern socio-political challenges. Thus, it discusses nationalism, identity, religious issues and orthodox ideas as sources of potential conflicts. It further analyzes humanitarian operations and responsibility to protect idea as other probable trouble-makers. It closes with a discussion on civil wars and failed states as threats to international security. The second chapter relates to socio-economic challenges, which seem to be underestimated as of likely conflict- generating sources. It discusses such problem as overpopulation and ageing societies, migrations as well as social stratification, poverty and assimilation difficulties. The last chapter is devoted to post-modern political issues. Here, the state is not playing the main role. Thus, the analysis refers to the non-state actors and their role 15 in shaping the global order. Final discussion relates to privatization of war and power and the question of the role of private companies in the post-modern conflicts. (fragment) 2020 r. Table of Contents Introduction ....................................................................................................................... 11 Chapter 1. State is still in the center – modern socio-political challenges.............................. 17 1.1. Nationalism................................................................................................................. 18 1.2. Identity, religious conflicts and orthodox ideas.............................................................. 25 1.3. Humanitarian operations and responsibility to protect idea............................................ 32 1.4. Civil wars and failed states........................................................................................... 36 Chapter 2. Struggle for money? Socio-economic challenges.................................................. 41 2.1. Overpopulation and ageing societies............................................................................. 41 2.2. Migrations................................................................................................................... 44 2.3. Social stratification, poverty and assimilation problems................................................. 53 Chapter 3. States outside the mainstream? Post-modern political issues............................... 59 3.1. The role of non-state actors.......................................................................................... 59 3.2. Privatization of war and power...................................................................................... 70 Conclusion......................................................................................................................... 79 Bibliography....................................................................................................................... 83 Appendices........................................................................................................................ 89 List of abbreviations.......................................................................................................... 109 List of figures.................................................................................................................... 110 List of charts..................................................................................................................... 111 List of tables..................................................................................................................... 112 List of appendices............................................................................................................. 113 Summary........................................................................................................................... 115

W rozdziale pierwszym omówione podstawowe dla prezentowanego zagadnienia pojęcia, m.in. „governance”, „europeizacja” i „wymiar sprawiedliwości” oraz „sprawiedliwość” i „biurokracja”. W tej części pracy przedstawione również metody badań oraz teoria europeizacji. W rozdziale drugim dokonano próby normatywnego skategoryzowania różnorodnych źródeł prawnych wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wskazując, że wymiar sprawiedliwości w Polsce został uregulowany na różnych poziomach, czyli na podstawie Konstytucji, ustaw, a także rozporządzeń i zarządzeń, co pokazano na wybranych przykładach. W rozdziale trzecim ukazano funkcje strategii wymiaru sprawiedliwości jako czynnika europeizacji. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Istota i teoria europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku.................... 9 1.1. Określenie podstawowych pojęć............................................................................................... 9 1.1.1. Definicja pojęcia governance................................................................................................. 9 1.1.2. Definicja pojęcia good governance........................................................................................ 11 1.1.3. Definicja pojęcia „europeizacja”............................................................................................ 14 1.1.4. Definicja pojęcia „wymiar sprawiedliwości”........................................................................... 16 1.1.5. Definicja pojęcia „biurokracja”.............................................................................................. 17 1.1.6. Definicja pojęcia „administracja publiczna”........................................................................... 20 1.1.7. Definicja pojęcia „sprawiedliwość”........................................................................................ 26 1.1.8. Wnioski............................................................................................................................... 29 1.2. Teoria europeizacji ................................................................................................................. 30 1.2.1. Ustój państwowy – w rozumieniu jako państwo..................................................................... 34 1.2.2. Źródła europeizacji.............................................................................................................. 35 1.2.3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej................................................................................... 35 1.2.4. Badania nad niezgodnością.................................................................................................. 36 1.3. Metody badań ........................................................................................................................ 37 Rozdział 2. Normatywny wymiar strategii wymiarusprawiedliwości jako czynnik europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku............................................................................. 39 2.1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................................. 39 2.2. Konstytucyjne uwarunkowania europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................................. 43 2.3. Inne regulacje prawne europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................. 45 2.4. Funkcje wymiaru sprawiedliwości jako czynnik europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................... 45 2.4.1. Funkcja regulacyjna.............................................................................................................. 45 2.4.2. Funkcja integracyjna............................................................................................................. 52 Rozdział 3. Stosunek głównych partii politycznych do europeizacji wymiaru sprawiedliwości w latach 2014–2020............................................................................................. 107 3.1. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej................................ 108 3.2. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego.................. 109 3.3. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości................................ 110 3.4. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej..................... 121 3.5. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 2015–2020............................................................. 123 Zakończenie .................................................................................................................................. 127 Literatura ...................................................................................................................................... 129 Spis tabel ...................................................................................................................................... 133

Proces europeizacji polityk wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, stale postępuje i zmienia ich oblicze. Aby zrozumieć i opanować elementy tego procesu, nie wystarczy dokonać analizy instytucjonalno-prawnej, gdyż ma on zbyt wiele aspektów. Należy, oczywiście, przeprowadzić analizę normatywną, najważniejsze jest jednak zrozumienie podstawowych pojęć, takich jak: governance, good governance czy administracja publiczna, które zaczynają wypełniać uznaną państwowo-prawną siatkę pojęciową, jak również przedstawienie teoretycznych założeń europeizacji. (fragment) Rok wydania: 2019 Spis treści Wstęp.....................................................................................................................................................7 Rozdział 1. Istota i teoria europeizacji 1.1. Określenie podstawowych pojęć 1.1.1. Definicja pojęcia "governance".........................................................................................................11 1.1.2. Definicja pojęcia "good governance"................................................................................................13 1.1.3. Definicja pojęcia "europeizacja".......................................................................................................16 1.1.4. Definicja pojęcia "administracja publiczna".......................................................................................18 1.1.5. Definicja pojęcia "biurokracja"..........................................................................................................24 1.1.6. Definicja pojęcia "integracja europejska"...........................................................................................27 1.1.7. Definicja pojęcia "polityka regionalna"..............................................................................................29 1.1.8. Definicja pojęcia "polityka rolna".......................................................................................................31 1.1.9. Wnioski...........................................................................................................................................32 1.2. Teoria europeizacji 1.2.1. Ewolucja europeizacji – z przesyłania do pobierania..........................................................................34 1.2.2. Okrągła – kołowa europeizacja.........................................................................................................36 1.2.3. Obszary europeizacji........................................................................................................................38 Rozdział 2. Geneza i rozwój polityki rolnej w Unii Europejskiej 2.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej...........................................................................................................41 2.2. Cele i mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej..........................................................................................43 Rozdział 3. Transfer europeizacji na politykę rolną w Polsce w latach 2004-2019 3.1. Realizacja polityki rolnej w warunkach europeizacji...............................................................................47 3.1.1. Uwarunkowania polityczne polityki rolnej w Polsce w latach 2004–2019.............................................49 3.1.2. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Leszka Millera od 19 października 2001 r. do 2 maja 2004 r. i Marka Belki od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r............................................................................49 3.1.3. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.......................................................................................................................................59 3.1.4. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r................................................................................................................................60 3.1.5. Polityka rolna w okresie rządów Donalda Tuska od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.............66 3.1.6. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 16 listopada 2015 r................................................................................................................................74 3.1.7. Wnioski............................................................................................................................................85 Rozdział 4. Geneza i rozwój polityki regionalnej w Polsce 4.1. Geneza polityki regionalnej w Polsce....................................................................................................89 4.2. Ewolucja polityki regionalnej po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE............................................90 Rozdział 5. Transfer europeizacji na politykę regionalną w Polsce w latach 2004-2019 5.1. Polityczne uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce........................................................................93 5.2. Polityka regionalna w Polsce................................................................................................................94 5.2.1. Polityka regionalna w okresie rządów Leszka Millera od 19 października 2001 r.do 2 maja 2004 r.........94 5.2.2. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Marka Belki od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r...........................................................................................................................97 5.2.3. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.......................................................................................................................................99 5.2.4. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 16 września 2007 r.................................................................................................................................102 5.2.5. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Donalda Tuska od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.................................................................................................................................105 5.2.6. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 16 listopada 2015 r.................................................................................................................................109 5.2.7. Wnioski.............................................................................................................................................113 Zakończenie...............................................................................................................................................115 Literatura....................................................................................................................................................117 Spis tabel...................................................................................................................................................123 Spis rysunków.............................................................................................................................................123

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie korzeni nacjonalizmu baskijskiego i powodów, dla których powstała organizacja ETA, która na początku cieszyła się poparciem niemal całego swojego narodu, a później zaczęła je tracić tak, aby w końcu zostać potępioną jako brutalna organizacja terrorystyczna, oraz analiza możliwych sposobów rozwiązania sprawy baskijskiej. Monografia porusza także wiele innych kwestii dotyczących szeroko pojętego problemu nacjonalizmu baskijskiego. Pierwszy rozdział traktuje o konfliktach etnicznych, nacjonalizmie i jego odmianach oraz terroryzmie, aby stworzyć teoretyczną bazę dla analizy konkretnego przykładu, jakim jest separatyzm baskijski. Dwa kolejne rozdziały prezentują historię konfliktu, z czego pierwszy dotyczy genezy nacjonalizmu baskijskiego aż do powstania ETA, podczas gdy kolejny ilustruje działalność tej organizacji do chwili obecnej. Ostatni rozdział to analiza zaplecza ideologiczno-politycznego nacjonalizmu baskijskiego oraz próba przedstawienia nowych koncepcji rozwiązania problemu. Wnioski z badań ujęte zostały w zakończeniu. (Fragment wstępu) 2019 r. SPIS TREŚCI Wstęp ......................................................................................................................................... 13 Rozdział 1. Wpływ konfliktów etnicznych na bezpieczeństwo europejskie....................................... 15 1.1. Przyczyny konfliktów etnicznych i nacjonalizmu...................................................................... 15 1.2. Separatyzm........................................................................................................................... 18 1.3. Narodziny terroryzmu............................................................................................................. 20 1.4. Konflikty etniczne i terroryzm w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego...................... 25 Rozdział 2. Powstanie oraz rozwój nacjonalizmu baskijskiego........................................................ 33 2.1. Historia powstania Baskonii................................................................................................... 33 2.2. Geneza nacjonalizmu baskijskiego......................................................................................... 35 2.2.1. Od starożytności do początków konfliktu wewnętrznego...................................................... 35 2.2.2. Polityczne korzenie nacjonalizmu baskijskiego.................................................................... 38 2.2.3. Okres wojny domowej......................................................................................................... 40 2.2.4. Dyktatura generała Francisco Franco................................................................................... 42 2.3. Ideologiczne zalążki ETA....................................................................................................... 45 Rozdział 3. Działalność ETA ........................................................................................................ 49 3.1. Ewolucja ideologiczna i polityczna ETA.................................................................................. 49 3.1.1. Od narodzin do pierwszego Zgromadzenia (1959–1962)...................................................... 49 3.1.2. Od nacjonalizmu sabiniano do idei rewolucyjnych (1963–1965)........................................... 53 3.1.3. Różne koncepcje ideologiczne (1965–1968)....................................................................... 57 3.1.4. Konsolidacja i rozwój ETA (1969– 1975)............................................................................. 59 3.2. Konfrontacja ETA z demokracją............................................................................................. 64 3.2.1. Podłoże dla dwóch dekad terroryzmu – ETA w latach 1977–1979........................................ 64 3.2.2. Okres stagnacji (1980–1986)............................................................................................. 70 3.2.3. Okres kryzysu (1986/87–1991).......................................................................................... 73 3.2.4. Spuścizna kryzysu (1992–1998)......................................................................................... 76 3.3. ETA w XXI wieku................................................................................................................... 82

Zebrane w niniejszym tomie studia poświęcone zostały niezbyt często poruszanej problematyce przypadającej na szczególny okres w stosunkach międzynarodowych w Europie, w których relacje Niemiec z Polską należały do najbardziej kluczowych. Okres ten, w zasadzie krótki, okazał się jednak znamienny dla przygotowania działań Niemiec podejmowanych w stosunkach międzynarodowych, tworzących podłoże pod zmiany, które w latach 30 doprowadziły do kolejnej wojny w Europie. Refleksja w tym zakresie wydaje się zawsze ważna i pouczająca. (fragment) 2020 r. Spis treści Dariusz Makiłła. Wprowadzenie................................................................................................................... 7 Grzegorz Kucharczyk. Od „państwa buforowego” do „państwa sezonowego”. Postrzeganie Polski w niemieckiej kulturze politycznej w latach 1914–1925................................................................................ 9 Piotr Madajczyk. Stresemann revisited – nowe badania nad polityką Gustava Stresemanna wobec Polski............................................................................................................................................. 23 Marek Kornat. O polsko-niemieckie modus vivendi. Koncepcje polskiej polityki wobec Niemiec w cieniu układów w Rapallo i Locarno......................................................................................................... 31 Элена Матвеева, Геннадий Филипович Матвеев. Советский Союз и подготовка Локарнских соглашений 1925 года (по материалам советских официозов «Известия» и «Правда»)......................... 51 Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. Konferencja w Locarno – kontekst polsko-francusko-niemiecki................... 71 Łukasz Skolmowski. Wielka Brytania wobec relacji polsko-niemieckich w latach 1918–1922........................ 83 Krzysztof Rak. Załamywanie się linii Rapallo. Decyzje Józefa Stalina i Adolfa Hitlera o porozumieniu i sojuszu z Polską w pierwszej połowie lat 30..................................................................... 99 Michał Kuź. Próba analizy kooperacyjnego i konfrontacyjnego modelu polskiej polityki wobec Locarno........ 125 Zygmunt Woźniczka. Górny Śląsk w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1934........................... 135 Dariusz Makiłła. Między dwiema częściami Niemiec. Pomorze w relacjach Niemiec i Polski w dobie Rapallo i Locarno (1919–1925/1934)........................................................................................... 165

Projekt „Polska” stanowi przyczynek do dyskusji dotyczącej osiągnięć i niepowodzeń naszego państwa po 1989 roku. Dwadzieścia pięć lat od odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności jest właściwym czasem do dokonania oceny wielowymiarowych przeobrażeń, jakim poddany został nasz kraj. Transformacja, jaka miała miejsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza, objęła swym zasięgiem m.in. ustrój polityczny i gospodarczy, administrację publiczną oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Upadek ZSRR i rozwiązanie Układu Warszawskiego zmieniły ład międzynarodowy. Dzięki temu możliwa stała się integracja Polski ze strukturami zachodnimi poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Jednak czy Polska po przemianach spełnia oczekiwania swoich obywateli? Czy jest silnym i bezpiecznym państwem, które zajmuje odpowiadające jej potencjałowi i aspiracjom miejsce na arenie międzynarodowej? Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest wcale prosta i jednoznaczna. W niniejszej publikacji zaprezentowano wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa. Pozwalają one określić obszary zagrożeń wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, a także dostrzec szanse wynikające z zasobów własnych państwa oraz sytuacji na arenie międzynarodowej. 2014 r. SPIS TREŚCI Polonia, quo vadis? Czyli wstęp (Anna Antczak-Barzan) ................................................................................. 21 Rozdział 1. Geopolityczne oraz historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski (Rafał Zaniewski) ............. 25 CZĘŚĆ I. POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY ............................................................................................................ 55 Rozdział 2. System bezpieczeństwa narodowego RP (Rafał Zaniewski) ........................................................... 57 Rozdział 3. Kultura polityczna w bezpieczeństwie państwa (Marek Z. Kulisz) ................................................... 93 Rozdział 4. Sektor energetyczny w Polsce (Przemysław Zaleski) .................................................................... 135 Rozdział 5. Morski potencjał Rzeczypospolitej w pierwszej dekadzie XXI wieku (Krzysztof Kubiak) .................. 155 Rozdział 6. Bezpieczeństwo operacji w transporcie lotniczym (Wiesław Jedynak) ........................................... 181 CZĘŚĆ II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RP .......................................... 203 Rozdział 7. Od przywódcy i reprezentanta regionu do klakiera Europy Zachodniej. Role Polski w Europie Środkowo-wschodniej (Anna Antczak-Barzan) ............................................................................................... 205 Rozdział 8. Post-sarmacki hydraulik, czyli „polska marka” w Unii Europejskiej? (Anna Antczak-Barzan) ............ 221 Rozdział 9. The development of the modern U.S.-Polish relationship and its future prospects (Stephen D. Mull, Alexandra Chinchilla) ......................................................................................................... 255 Rozdział 10. Giedroyć na jagiellońskim szlaku Prometeusza, czyli polska polityka wschodnia w latach 1989-2013 (Przemysław Żurawski vel Grajewski) ............................................................................. 269 Rozdział 11. Zagłuszyć bałałajki grą na wszystkich fortepianach – polskie próby inicjowania wschodniej polityki Unii Europejskiej (Przemysław Żurawski vel Grajewski) .................................................... 333 Rozdział 12. Obszary rozwoju relacji Polski z krajami azjatyckimi (Zdzisław Śliwa) ......................................... 355 Rozdział 13. Szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z relacji z krajami Bliskiego Wschodu (Izabela Olek) ............................................................................................................................... 387 Rozdział 14. NATO XXI wieku szansą dla Polski? (Anna Antczak-Barzan, Janusz Kręcikij) ............................... 421 Rozdział 15. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju(Zdzisław Śliwa) ................................ 441 CZĘŚĆ III. RZECZYWISTA FIKCJA, CZYLI WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POLSKI DO BUDOWY POZYCJI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ................................................................................................... 463 Rozdział 16. Potęga Rzeczypospolitej na tle pozostałych państw Unii Europejskiej (Anna Antczak-Barzan) ...... 465 Rozdział 17. Potencjał kryzysowy RP (Anna Antczak-Barzan) ......................................................................... 473 Rozdział 18. Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – ujęcie syntetyczne (Anna Antczak-Barzan) ................................................................................................................................ 479 Zakończenie (Anna Antczak-Barzan) ............................................................................................................ 489 Bibliografia ................................................................................................................................................. 495

Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które wywołują dużo emocji społecznych. W Polsce zjawisko to zyskuje coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to wyraźny jest deficyt kompleksowych badań, które podejmowałyby próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przystąpienia Polski do UE na udział przedstawicielek płci żeńskiej we władzy wyłonionej w wolnych i cyklicznych wyborach. Niniejsza praca ma w założeniu wypełnić istotną w badaniach nad reprezentacją wyborczą kobiet lukę poznawczą, ale także być twórczym wkładem w rozwój badań nad udziałem politycznym kobiet w kontekście zmian, jakie zaszły w Polsce po 2004 r. Przedmiotem rozważań będą procesy i zjawiska społeczno-polityczne znajdujące odzwierciedlenie w wyborach, które prowadzą do wyłonienia kobiecej reprezentacji w określonych ciałach decyzyjnych oraz analiza tej reprezentacji w Polsce i na tle innych krajów UE. Analizie zostanie poddana reprezentacja wyborcza kobiet nie tylko na szczeblu parlamentarnym poszczególnych państw, ale także w strukturach unijnych. 2014 r. Spis treści Wstęp – reprezentacja wyborcza jako kategoria analizy politologicznej .................................................. 13 Część I. Reprezentacja wyborcza kobiet w organach władzy w Polsce i Unii Europejskiej ......................... 39 Rozdział I: Reprezentacja wyborcza kobiet w Polsce po 2004 r. ............................................................... 41 Rozdział II: Polska na tle innych państw Unii Europejskiej w reprezentacji wyborczej kobiet w krajowej legislatywie i Parlamencie Europejskim ................................................................................. 99 Część II. Metody zwiększania wyborczej reprezentacji kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej ........................................................................................................................................ 151 Rozdział III: Czynniki determinujące większy udział kobiet w polskiej polityce ........................................ 153 Rozdział IV: Polska na tle krajów Unii Europejskiej w kontekście czynników determinujących udział kobiet w życiu politycznym ........................................................................................................ 229 Rozdział V: Wpływ polityki równości płci i systemów wyborczych na zwiększenie wyborczej reprezentacji kobiet w organach kolegialnych ....................................................................................... 281 Zakończenie ....................................................................................................................................... 331

I BUILT MY SITE FOR FREE USING