W niniejszej monografii podjęto próbę ukazania biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań samooceny zdrowia na swego rodzaju kontinuum, to jest wśród osób zdrowych, zagrożonych chorobą i z chorobą przewlekłą. Jako teoretyczną podstawę dla omawianych tu zagadnień związanych z chorobą wybrano chorobę nowotworową, chorobę niedokrwienną serca i cukrzycę. Celem niniejszego opracowania jest także zwrócenie uwagi na trudne do przecenienia, podmiotowe poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Stopień tej odpowiedzialności można odnaleźć zarówno w zakresie podstawowej wiedzy o powszechnych, zagrażających życiu chorobach przewlekłych, w jakości przekonań o typowych symptomach zagrożenia chorobą, jak i w jakości samooceny zdrowia oraz podejmowanym zachowaniu prozdrowotnym. (fragment wstępu) Spis treści Wstęp........................................................................................................................................................9 Rozdział 1. Zdrowie i jego wielowymiarowość 1.1. Wybrane definicje i modele zdrowia......................................................................................................13 1.2. Zachowania zdrowotne........................................................................................................................20 Rozdział 2. Przewlekłe choroby somatyczne - obiektywne i subiektywne aspekty zagrożenia zdrowia 2.1. Wybrane czynniki ryzyka chorób przewlekłych.......................................................................................25 2.2. Niektóre cechy choroby przewlekłej......................................................................................................27 2.3. Percepcja somatycznych symptomów zagrożenia zdrowia.....................................................................30 2.4. Rozpoznanie choroby przewlekłej.........................................................................................................34 2.5. Wiedza o objawach chorób przewlekłych i jej związki ze zdrowiem.........................................................38 2.6. Subiektywna ocena ryzyka choroby przewlekłej.....................................................................................39 2.7. Choroby współistniejące a problem percepcji ich objawów.....................................................................43 Rozdział 3. Samoocena zdrowia w uwarunkowaniach biologicznych, psychologicznych i społecznych 3.1. Samoocena zdrowia i jej rozumienie.....................................................................................................49 3.2. Samoocena zdrowia a jego obiektywne wymiary....................................................................................52 3.3. Ważniejsze społeczno-demograficzne uwarunkowania samooceny zdrowia............................................56 3.3.1. Wiek a samoocena zdrowia...............................................................................................................60 3.3.1.1. Własne zdrowie w ocenie dzieci i młodzieży....................................................................................60 3.3.1.2. Jakość podmiotowej oceny zdrowia w okresie dorosłości................................................................62 3.3.2. Zdrowie w samoocenie kobiet i mężczyzn..........................................................................................65 3.4. Styl życia i jego związki z samooceną zdrowia......................................................................................67 3.4.1. Rola diety w samoocenie zdrowia......................................................................................................67 3.4.2. Związki aktywności fizycznej osób z ich samooceną zdrowia..............................................................68 3.5. Samoocena zdrowia w niektórych społeczeństwach europejskich i pozaeuropejskich.............................70 Rozdział 4. Samoocena zdrowia a wybrane procesy psychiczne 4.1. Problem samooceny zdrowia psychicznego..........................................................................................75 4.2. Znaczenie lęku i depresji w podmiotowej ocenie zdrowia.......................................................................77 4.3. Niektóre związki stresu i samooceny zdrowia........................................................................................82 4.4. Optymistyczne przekonania a samoocena zdrowia................................................................................85 Rozdział 5. Samoocena zdrowia osób z chorobą przewlekłą 5.1. Osoby z chorobą przewlekłą i ich samoocena zdrowia...........................................................................87 5.2. Znaczenie przewlekłego bólu w samoocenie zdrowia............................................................................90 5.3. Problem samooceny zdrowia osób z chorobą nowotworową..................................................................92 5.4. Ryzyko rozpoznania raka piersi a samoocena zdrowia kobiet - badania własne.......................................94 5.5. Cukrzyca jako problem w samoocenie zdrowia.....................................................................................102 5.6. Osoby z chorobą niedokrwienną serca i ich samoocena zdrowia...........................................................103 5.7. Problem samooceny zdrowia osób z chorobami współistniejącymi.......................................................105 5.8. Rola religijności w samoocenie zdrowia osób z przewlekłą chorobą......................................................107 Rozdział 6. Przekonania o niektórych chorobach przewlekłych i ich związki z zachowaniami zdrowotnymi 6.1. Przekonania o zagrożeniu chorobą przewlekłą a zachowania zdrowotne...............................................109 6.2. Negatywny afekt a percepcja zagrożenia zdrowia.................................................................................110 6.3. Nadawanie znaczenia doświadczanym objawom somatycznym i jego rola w zachowaniach zdrowotnych..............................................................................................................................................111 6.4. Jakość oceny objawów choroby niedokrwiennej serca i jej związki z zachowaniami zdrowotnymi...........115 6.5. Znaczenie przekonań o objawach chorób nowotworowych w zachowaniach zdrowotnych......................116 6.6. Udział w badaniach diagnostycznych a brak objawów choroby..............................................................120 Bibliogafia.................................................................................................................................................125

Smart City nie jest mżonką technologiczną czasów przyszłych. Smart City staje się rzeczywistością czasów obecnych. Efektywne i bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw skupionych w miastach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Autorzy niniejszej pracy uważają, iż paradygmat Smart City staje się jednym z nich, ponieważ pozwala zrozumieć istniejące potrzeby społeczności miejskich, oraz wyjść im naprzeciw wykorzystując pojawiające się rozwiązania techniczne i technologiczne. Takie podejście powinno zmniejszyć docelowo dysonans potrzeb oraz obecnych możliwości, a w konsekwencji doprowadzić do samopodtrzymującego się rozwoju miast w sferze stosunków społecznych, środowiska, zasobów, ekonomii, partycypacji oraz wielu innych. (Fragment wstępu) 2021 r. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................... 7 CZĘŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO Smart City Rozdział 1. Społeczny wymiar Smart City – społeczeństwo miasta........................................... 13 1.1. Rozwój i ewolucja społeczeństwa miasta.......................................................................... 13 1.2. Sieciowa perspektywa społeczeństwa w Smart City .......................................................... 17 1.3. Sieci społeczeństwa Smart City – kierunki rozwoju i zmian................................................ 22 Rozdział 2. Wymiar indywidualny – obywatel Smart City .......................................................... 31 2.1. Obywatelstwo miasta....................................................................................................... 31 2.2. Smart obywatel miasta – charakterystyka i predykacja oczekiwań ..................................... 34 2.3. Potencjał jednostki dla rozwoju i urzeczywistnienia koncepcji Smart City – casus obywatela Unii Europejskiej........................................................................ 36 Rozdział 3. Funkcjonalny wymiar społecznej partycypacji w Smart City – partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem..................................................................................... 45 3.1. Klasyczne formy partycypacji w zarządzaniu miastem w XXI wieku..................................... 46 3.2. E-partycypacja społeczna we współczesnych miastach – w kierunku Smart City 3.0............ 50 3.3. E-społeczności – nowe rozwiązania dla społeczności Smart City........................................ 57 CZĘŚĆ II TECHNOLOGIA Smart City Rozdział 4. Miasto Smart City – wprowadzenie metodologiczne................................................ 65 Rozdział 5. Miasto w dobie Smart City ..................................................................................... 69 5.1. Infrastruktura Smart City................................................................................................... 69 5.2. System Informacyjny Smart City (SISC).............................................................................. 77 5.3. Bariery rozwoju SISC......................................................................................................... 82 5.4. Miasto smart w modelu SISC............................................................................................. 87 5.5. Niepełnosprawni w Smart City........................................................................................... 91 Rozdział 6. Smart City – cyfryzacja zasobów i procesów........................................................... 93 6.1. Dane i informacje............................................................................................................. 93 6.2. Zasoby cyfrowe i otwarte dane........................................................................................ 102 6.3. Kanały komunikacji......................................................................................................... 109 6.4. Cyfrowe usługi publiczne.................................................................................................113 6.5. Integracja technologii cyfrowych......................................................................................119 Rozdział 7. Cyfrowa gospodarka Smart City ........................................................................... 125 7.1. Smart gospodarka ......................................................................................................... 125 7.2. Inteligentne produkty i usługi.......................................................................................... 126 7.3. Digitalizacja biznesu...................................................................................................... 138 7.4. Handel elektroniczny...................................................................................................... 144 7.5. Automatyzacja .............................................................................................................. 145 7.6. Autonomizacja............................................................................................................... 149 7.7. Ekonomia współdzielenia............................................................................................... 150 Rozdział 8. Jak to będzie w przyszłości?................................................................................ 153 8.1. Ewolucja inteligentnych miast – nowe wyzwanie.............................................................. 153 8.2. Zamiast wniosków – przypowiastka o życiu w inteligentnym mieście................................ 155 Literatura.............................................................................................................................. 159 Spis tabel.............................................................................................................................. 166 Spis rysunków....................................................................................................................... 166

W tej publikacji zostały rozważone zagadnienia dotyczące prawdziwego sensu życia, który pozostaje racją bytu prawa, pedagogiki i wychowania. Rozważania zebrano w rozdziałach, których treść nie stanowi pełnego wykładu, a jedynie wyraża pojedyncze myśli i spostrzeżenia – niektóre punkty widzenia celowo zostały tylko zasygnalizowane. Każdy rozdział należy jednak czytać w powiązaniu z pozostałymi. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe uwarunkowania filozoficzne i historyczne oddziałujące na system prawny, w szczególności rozróżnienie filozofii realistycznej i idealistycznej. W rozdziale drugim ukazano rys historyczny trwających od stuleci przemian filozofii i mentalności, które radykalnie przeobraziły oblicze cywilizacji zachodniej, a w dalszej kolejności – całego świata. Zagadnienie sensu życia nakreślone w rozdziale trzecim domaga się refleksji nad integracją prawa z życiem poszczególnych ludzi i z życiem społecznym. Problem wydaje się tym bardziej doniosły, że transpozycja założeń różnych odmian filozofii idealistycznej (omówionych w rozdziale drugim), zawsze oddziałuje dezintegrująco na relację prawa i realnego życia. Z tych powodów rozdział czwarty został poświęcony zagadnieniu szeroko pojętej integracji prawa z życiem. Wieloaspektowość tego zagadnienia czyni je praktycznie niewyczerpanym, dlatego skupiono się na wybranych problemach szczegółowych, które wydają się dlań reprezentatywne. W rozdziale piątym odniesiono się do pojęć niewchodzących w zakres języka prawnego i prawniczego, jednak istotnych z punktu widzenia pedagogiki prawa: empatii, zaufania i troski. (Ze wstępu) 2020 r. Spis treści Wstęp .............................................................................................................................................. 1 Rozdział I – Zagadnienia epistemologiczne i komparatystyczne ......................................................... 5 1.1. Wprowadzenie ........................................................................................................................... 5 1.2. Filozofia realistyczna i idealistyczna ........................................................................................... 6 1.3. Konsekwencje deprecjacji prawdy ............................................................................................. 10 1.4. Realizm w filozofii klasycznej .................................................................................................... 12 1.5. Personalizm jako konsekwencja filozofii realistycznej ................................................................ 18 1.6. Pedagogika prawa wobec pozytywizmu i nonpozytywizmu prawniczego ..................................... 23 1.7. Niemiecka szkoła pedagogiki prawa ......................................................................................... 27 1.8. Podsumowanie ........................................................................................................................ 30 Rozdział II – Heterogeneza nowożytnej filozofii europejskiej ............................................................. 33 2.1. Wprowadzenie ......................................................................................................................... 33 2.2. Wilhelm Ockham: wola jest niezależna od rozumu ..................................................................... 34 2.3. Marcin Luter: zepsuta natura i ograniczona odpowiedzialność człowieka .................................... 36 2.4. Niccolo Machiavelli i Jean Bodin: emancypacja władzy politycznej ............................................. 39 2.5. Tomasz Hobbes, Jan Locke, Hugo Grocjusz: życie społeczne jest dziełem człowieka .................. 40 2.6. Kartezjusz: immanentyzm, myśl ograniczona do doświadczenia ................................................. 45 2.7. Jan Jakub Rousseau: naturalizm i wola ludu; moralność staje się zbędna ................................... 46 2.8. Immanuel Kant: prawda niepoznawalna, moralność subiektywna ................................................ 49 2.9. Rewolucja umysłu – od scholastyki do oświecenia ..................................................................... 53 2.10. Grzegorz Hegel: dialektyka i kult państwa ................................................................................ 56 2.11. Karol Marks i Fryderyk Engels: naturę człowieka i społeczeństwa można zmienić .......................59 2.12. Nowa lewica – poszukiwanie nowego człowieka i nowego społeczeństwa ................................. 62 2.13. Podsumowanie ....................................................................................................................... 70 Rozdział III – Teleologiczne i aksjologiczne determinanty sensu życia ............................................... 75 3.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 75 3.2. Ludzkie istnienie – koncepcja i próba syntezy ............................................................................ 76 3.3. Czym jest sens? Założenia analizy egzystencjalnej Viktora E. Frankla .......................................... 84 3.3.1. Uwagi wprowadzające ............................................................................................................ 84 3.3.2. Zagadnienie sensu ................................................................................................................. 87 3.3.3. Wspólnotowość i odpowiedzialność ........................................................................................ 92 3.4. Podmiotowość człowieka w myśli Emmanuela Levinasa ..............................................................98 3.4.3. Znaczenie myśli Emmanuela Levinasa dla pedagogiki prawa ................................................... 107 3.5. Podsumowanie ........................................................................................................................ 109 Rozdział IV – Integracja prawa z życiem ........................................................................................... 111 4.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 111 4.2. Podejście systemowe warunkiem terapeutycznego oddziaływania prawa .................................... 112 4.3. Personalistyczna podstawa formacji prawników ........................................................................ 115 4.4. Integralny warsztat pracy prawnika ........................................................................................... 125 4.5. Odpowiedzialność prawnika za urzeczywistnianie wartości ........................................................ 129 4.6. Instrumentalizacja prawa: czy prawo służy dobru ludzi? ............................................................. 131 4.7. Zainteresowanie prawa potrzebami dzieci ................................................................................. 134 4.8. Wyzwania cybertechnologii i sztucznej inteligencji .................................................................... 136 4.9. Podsumowanie ........................................................................................................................ 138 Rozdział V – Analiza wybranych pojęć z punktu widzenia pedagogiki prawa ...................................... 141 5.1. Wprowadzenie ......................................................................................................................... 141 5.2. Wpływ procesów psychicznych na prawo w ujęciu Leona Petrażyckiego ...................................... 142 5.3. Empatia ................................................................................................................................... 145 5.4. Zaufanie .................................................................................................................................. 151 5.5. Troska ..................................................................................................................................... 153 5.6. Podsumowanie ........................................................................................................................ 157 Zakończenie ................................................................................................................................... 159 Wykaz literatury .............................................................................................................................. 163

Za cel główny monografii przyjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych wiedzy oraz dorobku naukowego, a także doświadczeń praktycznych poświęconych metodyce monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dodatkowo starano się wykazać, iż monitorowanie wartości wewnętrznej, podobnie jak inne obszary oceny osiągnięć ekonomicznych jednostki gospodarczej, może być z powodzeniem przeprowadzone z wykorzystaniem informacji i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz okresowych raportach zarządu przedsiębiorstwa. Monografii oparta na czterech rozdziałach merytorycznych o charakterze teoretycznym, ale z możliwością wykorzystania podanych w nich informacji w praktyce gospodarczej. Aspekt teoretyczny jest związany z usystematyzowaniem wiedzy na temat wielu metod i modeli monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz ukazania występujących między nimi współzależności. Z kolei nurt praktyczny jest powiązany ze wskazaniem możliwości aplikacji aspektów teoretycznych w operatywnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym oraz kompleksowej analizie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i raportowaniu osiągnięć. (Ze wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ............................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Problematyka wartości przedsiębiorstwa......................................................... 15 1.1. Kategoria wartości w naukach ekonomicznych........................................................... 15 1.2. Rodzaje wartości przedsiębiorstwa............................................................................ 19 1.3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa.................................................................... 31 1.4. Koncepcja i model zarządzania wartością.................................................................. 47 1.5. Istota i zakres monitorowania wartości przedsiębiorstwa........................................... 57 Rozdział 2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa....................................... 65 2.1. Istota i rola pomiaru wartości przedsiębiorstwa..........................................................65 2.2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa................................................. 72 2.3. Pomiar wartości oparty na bilansie przedsiębiorstwa................................................. 77 2.4. Pomiar wartości oparty na przepływach pieniężnych.................................................. 84 2.5. Pomiar wartości oparty na rachunku zysków i strat.....................................................111 Rozdział 3. Mierniki monitorowania osiągnięć przedsiębiorstwa w kształtowaniu wartości..........................................................................................................................131 3.1. Klasyfikacja mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa.............................. 131 3.2. Mierniki monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa................................ 145 3.2.1. Mierniki księgowe................................................................................................. 145 3.2.2. Mierniki oparte na kategorii wartości dodanej z kapitału......................................... 150 3.2.2.1. Ekonomiczna wartość dodana............................................................................ 150 3.2.2.2. Wartość dodana dla właścicieli i gotówkowa wartość dodana.............................. 157 3.2.3. Gotówkowa stopa zwrotu w monitorowaniu wartości wewnętrznej.......................... 165 3.3. Komparatystyka wartości wewnętrznej i rynkowej przedsiębiorstwa........................... 168 3.3.1. Rynkowa wartość dodana..................................................................................... 169 3.3.2. Relacja wartości rynkowej do księgowej i jej wykorzystanie.................................... 172 3.4. Empiryczne poszukiwania właściwych mierników monitorowania wartości................. 181 3.5. Dobór odpowiednich mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa................ 189 3.6. Metody sterowania wartością wewnętrzną przedsiębiorstwa..................................... 195 Rozdział 4. Monitorowanie determinant ekonomicznych wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 207 4.1. Istota i rola monitorowania determinant wartości...................................................... 207 4.2. Przegląd modeli ilościowych identyfikacji determinant wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 209 4.3. Metody monitorowania determinant operacyjnych..................................................... 216 4.3.1. Stopa wzrostu, wzrost zrównoważony, graniczna stopa wzrostu.............................. 217 4.3.2. Graniczne przychody ze sprzedaży dla utrzymania wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 227 4.3.3. Marża zysku operacyjnego i graniczna marża zysku............................................... 232 4.4. Monitorowanie determinant finansowych.................................................................. 237 4.5. Modele deterministyczne monitorowania czynników ekonomicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa......................................................................... 242 4.6. Metody i modele monitorowania determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 258 Zakończenie................................................................................................................... 271 Literatura........................................................................................................................ 275 Spis rysunków................................................................................................................. 285 Spis tabel........................................................................................................................ 287

Niniejsze opracowanie zawiera wykaz podstawowych zagadnień dotyczących obsługi procesów informacyjnych w zarządzaniu. W pracy przedstawiono także zastosowanie technologii informatycznych do obsługi procesów informacyjnych w biznesie. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano cybernetyczne podejście do zarządzania, a więc takie modele systemów zarządzania, gdzie system decyzyjny jest opisywany z uwzględnieniem uwarunkowań cybernetycznych. Rozdział drugi zawiera opis wybranych elementów informacyjnego systemu zarządzania, a w szczególności takich systemów, gdzie dokonywany jest podział strukturalny z powiązaniem różnorodnych elementów informacyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono główne elementy teorii informacji wraz z zastosowaniem elementów tejże teorii do podejmowania decyzji. Rozdział czwarty zawiera definicję podejścia zwanego mapowaniem procesów informacyjnych. W rozdziale piątym omówiono główne modele decyzyjne, umożliwiające zastosowanie technologii informatycznej do podejmowania decyzji. W rozdziale szóstym przedstawiono procesy planowania systemów decyzyjnych z uwzględnieniem techniki symulacji komputerowej. Rozdział siódmy zawiera opis metod wielokryterialnego podejmowania decyzji. W monografii zawarto także opis systemów ekspertowych, przystosowanych do zarządzania bazą wiedzy. Zagadnienie omówiono w rozdziale ósmym. Głównym celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie podstaw gospodarki sieciowej w ramach wspomagania decyzji i procesów decyzyjnych. Autor niniejszej pracy stara się wykazać, jaki wpływ na rozwój biznesu wywierają nowoczesne procesy informacyjne i komunikacyjne sformalizowane w ramach sieci teleinformatycznych. (Fragment wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI WSTĘP ...................................................................................................................... 1 ROZDZIAŁ I CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ......................................... 3 System – model – informacja ..................................................................................... 3 Ujmowanie systemu przez obserwatora ...................................................................... 13 Opisywanie struktury systemu .................................................................................... 16 Wyodrębnienie systemu z otoczenia ........................................................................... 20 Dynamika systemu i warunki równowagi dynamicznej ................................................. 22 Sprzężenia zwrotne ................................................................................................... 26 Dodatnie sprzężenie zwrotne ..................................................................................... 28 Naprzemienna pętla sprzężeń zwrotnych .................................................................... 29 ROZDZIAŁ II WYBRANE ELEMENTY INFORMACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ........................... 31 CPS – cyber physical system ..................................................................................... 35 Elementy i płaszczyzny budowy systemu informacyjnego ............................................ 37 Diagramy dekompozycji funkcji i zadań ...................................................................... 39 Struktura organizacyjna ............................................................................................. 40 A. Organizacja funkcjonalna ....................................................................................... 41 B. Organizacja według obszarów produkcyjnych .......................................................... 42 Organizacja w układzie matrycowym (kombinacja A i B) .............................................. 42 Schematy do opisu podziału kompetencji .................................................................... 42 Schemat blokowy procedury definiowania decyzji ........................................................ 45 System informacyjny zarządzania ............................................................................... 46 Sprawność cyklu informacyjno-decyzyjnego ................................................................ 48 Przedsiębiorstwo jako sieć komunikacyjna (gospodarka sieciowa) .............................. 50 Gospodarka sieciowa ................................................................................................. 51 ROZDZIAŁ III ELEMENTY TEORII INFORMACJI ................................................................................. 55 Podstawy teorii informacji .......................................................................................... 55 Informacja ................................................................................................................. 56 Informacje – podejście infologiczne ........................................................................... 57 Informacje – podejście datalogiczne .......................................................................... 57 Informacje w sensie cybernetycznym (Norbert Wiener, 1961) ....................................... 57 Układ cybernetyczny .................................................................................................. 58 Matematyczna teoria informacji ................................................................................. 60 Nieprobabilistyczne teorie informacji .......................................................................... 60 Pragmatyczna teoria informacji .................................................................................. 61 Funkcje informacji ..................................................................................................... 61 Zasoby informacyjne a procesy informacyjne .............................................................. 62 Kwantyfikacja informacji ............................................................................................ 62 Schemat funkcjonalny przesyłania informacji .............................................................. 64 Kodowanie binarne wg. Shannona .............................................................................. 66 Entropia (specified, nonspecified) ............................................................................... 68 Zjawisko redundancji ................................................................................................. 69 Zastosowanie teorii informacji w zarządzaniu ............................................................. 70 Podsumowanie .......................................................................................................... 71 Gęstość informacji ..................................................................................................... 72 ROZDZIAŁ IV MAPOWANIE PROCESÓW INFORMACYJNO-DECYZYJNYCH ......................................... 73 Mapowanie procesów informacyjno-decyzyjnych ........................................................ 73 Schemat działań procesu – fakturowanie ................................................................... 75 Schemat działań procesu – wniosek kredytowy .......................................................... 76 Business process modeling notation (BPMN) ............................................................. 76 Podstawy bpmn – metamodel ................................................................................... 78 Flow objects – obiekty do budowy diagramów BPMN .................................................. 80 Obiekty łączące (ang. Connecting objects) ................................................................. 81 Swimlanes (tory) ....................................................................................................... 83 Zasady użycia BPMN ................................................................................................. 87 Procesy współpracy biznesowej B2B .......................................................................... 87 Wewnętrzne procesy biznesowe ................................................................................. 88 Zróżnicowane cele – różne poziomy precyzji .............................................................. 88 Dlaczego BPMN? ...................................................................................................... 89 Mapowanie diagramów BPMN do BPEL4WS ............................................................... 90 Procesy informacyjne jako sieci działań ..................................................................... 94 Notacja funkcjonalnych sieci PETRI ........................................................................... 94 Modelowanie procesów pracy w zarządzaniu ............................................................. 98 ROZDZIAŁ V MODELOWANIE DECYZJI W PROCESACH INFORMACYJNYCH .................................... 105 Model – modelowanie – metamodelowanie .............................................................. 106 Podział na modele poznawcze i decyzyjne ................................................................ 106 Definicja modelu ...................................................................................................... 106 Cechy charakterystyczne modelu ............................................................................. 106 Podział modeli ........................................................................................................ 108 Problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie .................................................................. 109 Logiczne tablice decyzji ........................................................................................... 110 Logiczne tablice decyzji (LTD) .................................................................................. 111 LTD: prezenty gwiazdkowe dla klientów firmy ............................................................ 111 Rozszerzenia LTD .................................................................................................... 112 Rozdzielanie i łączenie tabel LTD .............................................................................. 113 Zasada GOTO, zasada PERFORM .............................................................................. 113 Drzewo decyzyjne .................................................................................................... 114 Cybernetyczna metafora problemów decyzyjnych ...................................................... 115 Optymalne decyzje – metoda AWU ........................................................................... 116 Zastosowanie teorii użyteczności do wspomagania decyzji ....................................... 118 Punktowe wyrażanie użyteczości ............................................................................. 121 Przykład AWU dla zdefiniowania kryteriów wyboru PC-ta ........................................... 122 Metoda AHP ........................................................................................................... 125 ROZDZIAŁ VI PROCESY PLANOWANIA W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH ................................... 135 Planowanie procesów w systemach informacyjnych ................................................. 135 Klasyfikacja systemów wspomagania decyzji ........................................................... 136 Typologia decyzji w przedsiębiorstwie ..................................................................... 137 Informatyka a wspomaganie decyzji ........................................................................ 137 System DSS ............................................................................................................ 138 Mechanizm modelowania decyzji ............................................................................ 139 Model decyzyjny – język modelowania decyzji ......................................................... 140 Model decyzyjny w IFPS .......................................................................................... 140 Cybernetyczne aspekty podejmowania decyzji ......................................................... 141 System ekspertowy XPS ......................................................................................... 142 Symulacja – nowy produkt na rynku ........................................................................ 143 Wyniki symulacji .................................................................................................... 145 Funkcje tabelaryczne ............................................................................................. 146 Prosty przykład symulacji funkcjonalnej .................................................................. 146 Symulacja – funkcjonowanie przedsiębiorstwa ........................................................ 148 ROZDZIAŁ VII METODY WIELOKRYTERIALNE W PROCESACH INFORMACYJNODECYZYJNYCH......... 151 Wieloatrybutowa teoria użyteczności (WTU) ............................................................ 151 Metoda MAUT (multi attribute utility theory) ............................................................ 153 Krzywa indyferencji ................................................................................................ 153 Inne przykłady zastosowania metody MAUT ............................................................ 158 Dziedziny zastosowań metod wielokryterialnych w zarządzaniu ............................... 159 Zarządzanie z udziałem systemów ekspertowych .................................................... 160 Systemy ekspertowe (STUDYRUSH.AT) .................................................................... 161 ROZDZIAŁ VIII: SYSTEMY EKSPERTOWE W ZARZĄDZANIU ............................................................. 163 Schemat funkcjonowania systemu ekspertowego ................................................... 164 Infrastruktura informatyczna systemu ekspertowego .............................................. 164 PODSUMOWANIE .................................................................................................. 167 LITERATURA ......................................................................................................... 169

W rozdziale pierwszym koniecznym zabiegiem było poprzedzenie szczegółowej analizy różnych aspektów opodatkowania czynności procesowych przybliżeniem idei, genezy oraz funkcji podatku od czynności cywilnoprawnych, jego miejsca w systemie podatkowym, a przede wszystkim – jego podstawowych elementów konstrukcyjnych. Treść pozostałych rozdziałów dotyczy już wyłącznie rozważań nad rozwiązaniami prawnymi odnoszącymi się do opodatkowania czynności procesowych. Za punkt wyjścia należało przyjąć ustalenie, o jakich czynnościach procesowych jest mowa w postanowieniach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności, czy zawarty w art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c. zwrot „orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody” charakteryzuje się dostateczną jasnością, która daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, o jakie zdarzenia tu chodzi. Próba zgłębienia tej kwestii została podjęta w rozdziale drugim. Szczególnie doniosłe znaczenie ma kolejny fragment niniejszego opracowania, tj. rozdział trzeci. Zmierza on do wyjaśnienia kryterium, którego wystąpienie jest niezbędne, by zaliczyć konkretną czynność procesową do kręgu zdarzeń objętych obowiązkiem podatkowym. Pozostałe części opracowania zmierzają do uchwycenia nieco bardziej szczegółowych aspektów formuły opodatkowania czynności procesowych. Podsumowanie całości rozważań, wraz z oceną analizowanych regulacji prawnych oraz wnioskami, zawiera ostatni fragment opracowania – Uwagi końcowe i wnioski. (Fragment wstępu) 2020 r.

Celem niniejszej pracy jest pokazanie obszarów zagrożeń dla konsumenta na rynku usług bankowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono istotę usług bankowych oraz współczesne zmiany dotyczące rynku usług bankowych. Zagrożenia na rynku usług bankowych autor podzielił na trzy główne obszary. W rozdziale drugim opisano pierwszy obszar zagrożeń związany z pozycją banków względem konsumentów oraz wynikający ze sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem. Aby minimalizować ryzyko utraty środków pieniężnych oraz danych osobowych, współczesny konsument powinien znać przepisy z wielu dziedzin czy też gałęzi prawa. Jednocześnie brak czujności i znajomości określonych uregulowań prawnych może narazić konsumenta na problemy z prawem. Drugi obszar zagrożeń dotyczy braku zrozumienia istoty produktów bankowych. Zagrożenia te zostały omówione w rozdziale trzecim. Wynikają one z zawodności rynku spowodowanej niejednorodnością oferty i brakiem pełnej wiedzy o danych ekonomicznych. Dodatkowo ryzyko nieudanych decyzji finansowych jest wzmacniane przez brak dostatecznej edukacji konsumentów. Niewłaściwe przepisy i nieprzyjazne otoczenie mogą wzmacniać zagrożenia dla konsumenta przy słabej jego wiedzy na rynku usług bankowych. Trzeci obszar zagrożeń dotyczy oszustw popełnianych przez osoby trzecie, których celem jest finansowa kradzież tożsamości i kradzież środków finansowych. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powstają coraz bardziej wyrafinowane oszustwa. Bardzo często źródeł kradzieży środków pieniężnych z kont bankowych należy szukać w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z bankowością. W dodatku jedno przestępstwo często służy popełnianiu kolejnych przestępstw. Problem ten został omówiony w rozdziale czwartym. Zagrożenia opisane w trzecim i czwartym rozdziale autor ilustruje wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 627 konsumentów w okresie październik–grudzień 2019. (Fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Charakterystyka usług bankowych............................................................................... 9 1.1. Istota usług bankowych......................................................................................................... 9 1.2.Zmiany na rynku usług bankowych......................................................................................... 14 Rozdział 2. Zagrożenia wynikające z pozycji rynkowej banków oraz sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem............................................................... 25 2.1. Konsekwencje dla konsumenta wynikające z jego pozycji rynkowej względem banku........................................................................................................................ 26 2.2. Konsument pomiędzy bankiem a instytucjami administracji publicznej................................... 31 2.3. Popularyzacja społeczeństwa bezgotówkowego................................................................... 34 2.4. Konsument pomiędzy rynkiem usług bankowych a rynkiem nieruchomości............................ 39 Rozdział 3. Problem zrozumienia istoty produktu bankowego przez konsumenta.......................... 51 3.1. Asymetria informacji w działalności depozytowej................................................................. 54 3.2. Asymetria informacji w działalności kredytowej.................................................................... 59 3.3. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej................................................................ 67 Rozdział 4. Finansowa kradzież tożsamości i jej konsekwencje dla konsumenta........................... 71 4.1. Istota finansowej kradzieży tożsamości................................................................................ 72 4.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej...................................................................................................... 74 4.2.1. Zagrożenia bankowości internetowej i mobilnej................................................................. 76 4.2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa dla osób korzystających z bankowości terminalowej............... 91 Zakończenie ............................................................................................................................ 95 Literatura ................................................................................................................................ 101 Aneks ..................................................................................................................................... 121 Spis tabel ................................................................................................................................ 125 Spis rysunków ......................................................................................................................... 125

W niniejszym opracowaniu przyjęto podział problemów społecznych na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono problemy ograniczające lub wręcz uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, które gwarantuje egzystencję człowieka. W grupie tych problemów omówiono szczegółowo: bezrobocie, bezdomność i ubóstwo. W grupie drugiej przedstawiono problemy świadczące o problemach związanych z utratą przez człowieka poczucia sensu życia i skutkujące ucieczką od rzeczywistości w środki zmieniające świadomość. W grupie tej omówiono problematykę samobójstw i uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, telefonów komórkowych i Internetu. W trzeciej grupie znalazły się problemy społeczne, które związane są z naruszaniem norm współżycia społecznego, a więc przestępczość, handel ludźmi i problemy wykluczenia społecznego. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp .............................................................................................................................. 9 Literatura......................................................................................................................... 11 Część I Problemy społeczne skutkujące ograniczeniem lub uniemożliwieniem człowiekowi zaspokajania podstawowych potrzeb Rozdział 1. Bezrobocie .................................................................................................... 15 1.1. Uwagi wstępne.......................................................................................................... 15 1.2. Rodzaje bezrobocia................................................................................................... 18 1.3. Określanie skali bezrobocia....................................................................................... 19 1.4. Charakterystyka bezrobotnych................................................................................... 21 1.5. Skutki bezrobocia...................................................................................................... 23 Literatura......................................................................................................................... 26 Rozdział 2. Bezdomność .................................................................................................. 29 2.1. Definicje bezdomności............................................................................................... 29 2.2. Rodzaje bezdomności................................................................................................ 31 2.3. Przyczyny bezdomności............................................................................................. 35 2.4. Etapy bezdomności................................................................................................... 40 2.5. Bezdomność na przestrzeni wieków........................................................................... 41 2.6. Zapobieganie bezdomności....................................................................................... 43 2.7. Skala zjawiska.......................................................................................................... 44 2.8. Dane charakteryzujące bezdomnych.......................................................................... 45 Literatura........................................................................................................................ 50 Rozdział 3. Ubóstwo ....................................................................................................... 51 3.1. Zasięg i granice ubóstwa.......................................................................................... 53 3.2. Przyczyny ubóstwa................................................................................................... 57 Literatura........................................................................................................................ 63 Część II Problemy społeczne świadczące o problemach związanych z utratą poczucia sensu życia i działaniami prowadzącymi do ucieczki w śmierć lub zmianę stanu świadomości Rozdział 4. Samobójstwa ................................................................................................ 67 4.1. Rodzaje samobójstw................................................................................................. 67 4.2. Problem samobójstwa na przestrzeni dziejów............................................................ 69 4.3. Statystyka samobójstw............................................................................................. 71 4.4. Przyczyny samobójstw.............................................................................................. 76 Literatura........................................................................................................................ 81 Rozdział 5. Uzależnienia ................................................................................................. 83 5.1. Uzależnienie od alkoholu.......................................................................................... 84 5.1.1. Skutki alkoholizmu dla osoby uzależnionej i jej rodziny............................................ 92 5.1.2. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.............................. 94 5.2. Uzależnienie od narkotyków...................................................................................... 94 5.2.1. Fazy uzależnienia od narkotyków............................................................................ 98 5.2.2. Charakterystyka narkotyków................................................................................... 99 5.2.3. Stosunek młodzieży do środków psychoaktywnych.................................................. 99 5.2.4. Leczenie narkomanów........................................................................................... 103 5.3. Uzależnienia behawioralne (od czynności)................................................................. 105 5.4. Uzależnienie od hazardu........................................................................................... 105 5.4.1. Leczenie osób uzależnionych od hazardu............................................................... 109 5.5. Fonoholizm (uzależnienie od telefonu), siecioholizm (uzależnienie od internetu)......... 110 5.5.1. Leczenie uzależnienia od fonoholizmu i siecioholizmu............................................ 114 Literatura........................................................................................................................ 115 Część III Problemy społeczne związane z naruszaniem norm współżycia społecznego Rozdział 6. Przestępczość i handel ludźmi ....................................................................... 119 6.1. Uwagi wstępne......................................................................................................... 119 6.2. Przestępczość w Polsce............................................................................................ 122 6.3. Kary oraz inne środki orzeczone przez sąd za popełnione przestępstwo...................... 129 6.4. Szkody wyrządzone przestępstwami oraz koszty zwalczania i profilaktyki takiej działalności............................................................................................................ 133 6.5. Handel ludźmi i współczesne niewolnictwo................................................................ 136 Literatura......................................................................................................................... 141 Rozdział 7. Wykluczenie społeczne .................................................................................. 143 7.1. Definicja wykluczenia................................................................................................ 143 7.2. Wykluczenie obiektywne i subiektywne....................................................................... 145 7.3. Przyczyny wykluczenia społecznego.......................................................................... 147 7.4. Kategorie wykluczenia............................................................................................... 148 Literatura......................................................................................................................... 158 Zakończenie.................................................................................................................... 161 Bibliografia...................................................................................................................... 163 Spis tabel........................................................................................................................ 172

W rozdziale pierwszym omówione podstawowe dla prezentowanego zagadnienia pojęcia, m.in. „governance”, „europeizacja” i „wymiar sprawiedliwości” oraz „sprawiedliwość” i „biurokracja”. W tej części pracy przedstawione również metody badań oraz teoria europeizacji. W rozdziale drugim dokonano próby normatywnego skategoryzowania różnorodnych źródeł prawnych wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wskazując, że wymiar sprawiedliwości w Polsce został uregulowany na różnych poziomach, czyli na podstawie Konstytucji, ustaw, a także rozporządzeń i zarządzeń, co pokazano na wybranych przykładach. W rozdziale trzecim ukazano funkcje strategii wymiaru sprawiedliwości jako czynnika europeizacji. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Istota i teoria europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku.................... 9 1.1. Określenie podstawowych pojęć............................................................................................... 9 1.1.1. Definicja pojęcia governance................................................................................................. 9 1.1.2. Definicja pojęcia good governance........................................................................................ 11 1.1.3. Definicja pojęcia „europeizacja”............................................................................................ 14 1.1.4. Definicja pojęcia „wymiar sprawiedliwości”........................................................................... 16 1.1.5. Definicja pojęcia „biurokracja”.............................................................................................. 17 1.1.6. Definicja pojęcia „administracja publiczna”........................................................................... 20 1.1.7. Definicja pojęcia „sprawiedliwość”........................................................................................ 26 1.1.8. Wnioski............................................................................................................................... 29 1.2. Teoria europeizacji ................................................................................................................. 30 1.2.1. Ustój państwowy – w rozumieniu jako państwo..................................................................... 34 1.2.2. Źródła europeizacji.............................................................................................................. 35 1.2.3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej................................................................................... 35 1.2.4. Badania nad niezgodnością.................................................................................................. 36 1.3. Metody badań ........................................................................................................................ 37 Rozdział 2. Normatywny wymiar strategii wymiarusprawiedliwości jako czynnik europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku............................................................................. 39 2.1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................................. 39 2.2. Konstytucyjne uwarunkowania europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................................. 43 2.3. Inne regulacje prawne europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................. 45 2.4. Funkcje wymiaru sprawiedliwości jako czynnik europeizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 2004 roku................................................................................................................... 45 2.4.1. Funkcja regulacyjna.............................................................................................................. 45 2.4.2. Funkcja integracyjna............................................................................................................. 52 Rozdział 3. Stosunek głównych partii politycznych do europeizacji wymiaru sprawiedliwości w latach 2014–2020............................................................................................. 107 3.1. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej................................ 108 3.2. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego.................. 109 3.3. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości................................ 110 3.4. Wymiar sprawiedliwości w programie wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej..................... 121 3.5. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 2015–2020............................................................. 123 Zakończenie .................................................................................................................................. 127 Literatura ...................................................................................................................................... 129 Spis tabel ...................................................................................................................................... 133

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy opisano definicje, fenomenologię zamartwiania, a także rozróżnienie zamartwiania i podobnych procesów poznawczych. W rozdziale tym opisane są również związki patologicznego zamartwiania z zespołami psychopatologicznymi, teorie poznawcze wyjaśniające zamartwianie, jak również badania nad neuropsychologicznymi i neuropoznawczymi aspektami tego zjawiska. W rozdziale drugim przedstawiono badania własne wraz z ich metodologią i metodami wnioskowania. W rozdziale trzecim opisane są wnioski z badań wraz z ich rozszerzoną interpretacją i potencjalnymi implikacjami dla leczenia. (fragment wstępu) Rok wydania: 2020 Spis treści Wstęp..................................................................................................................................................11 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy badań 1.1. Proces martwienia się – definicje i fenomenologia..........................................................................19 1.1.1. Martwienie w zaburzeniu lękowym uogólnionym i jako zjawisko adaptacyjne – kształtowanie się konstruktu i jego definicje.....................................................................................................................19 1.1.2. Fenomenologia procesu zamartwiania.........................................................................................32 1.1.3. Martwienie się a inne powtarzalne procesy myślowe.....................................................................41 1.1.4. Rola zamartwiania w powstawaniu zaburzeń psychicznych............................................................47 1.2. Neuropsychologiczne i poznawcze aspekty lęku i zamartwiania........................................................52 1.2.1. Zamartwianie w świetle teorii – wybrane koncepcje.......................................................................52 1.2.1.1. Zamartwianie jako unikanie poznawcze i hamowanie procesów emocjonalnych...........................52 1.2.1.2. Model poznawczy......................................................................................................................57 1.2.1.3. Metapoznawcza teoria Wellsa....................................................................................................62 1.2.1.4. Zamartwianie się jako unikanie kontrastu – model Newman i Llery..............................................68 1.2.1.5. Model nastroju jako czynnika wywołującego...............................................................................70 1.2.2. Koncepcja systematycznego przetwarzania informacji Chaiken. Algorytmy i heurystyki...................74 1.2.3. Neuropsychologiczne aspekty GAD. Rola kontroli inhibicyjnej.........................................................78 1.3. W stronę integracji i dalszych badań................................................................................................83 Rozdział 2. Program badań własnych 2.1. Problematyka badania i hipotezy badawcze......................................................................................87 2.1.1. Założenia i hipotezy fazy I.............................................................................................................87 2.1.2. Założenia i hipotezy fazy II............................................................................................................88 2.1.3. Założenia i hipotezy fazy III...........................................................................................................89 2.2. Procedura badania..........................................................................................................................90 2.2.1. Procedura fazy I...........................................................................................................................90 2.2.2. Procedura fazy II..........................................................................................................................91 2.2.3. Procedura fazy III.........................................................................................................................91 2.3. Opis zastosowanych metod badawczych.........................................................................................93 2.3.1. I Faza badań – badanie panelowe.................................................................................................93 2.3.2. Faza II – badanie eksperymentalne...............................................................................................93 2.3.2.1. Pomiary eksperymentalne myślenia algorytmicznego (systematycznego) i heurystycznego..........94 2.3.2.2. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – STAI (ISCL, STAI).......................................................................95 2.3.2.3. Penn State Worry Questionnaire (PSWQ)....................................................................................96 2.3.3. Faza III – badanie quasi-eksperymentalne z użyciem środowiska programowego Psytoolkit............96 2.3.3.1. Iowa Gambling Task (IGT)..........................................................................................................96 2.3.3.2. Test Stroopa B..........................................................................................................................98 2.3.3.3. Psytoolkit.................................................................................................................................99 2.4. Charakterystyka badanej grupy........................................................................................................99 2.4.1. Charakterystyka próby fazy I.........................................................................................................99 2.4.2. Charakterystyka próby fazy II........................................................................................................103 2.4.3. Charakterystyka próby fazy III.......................................................................................................107 Rozdział 3. Analiza i interpretacja wyników badań empirycznych 3.1. Opis wyników badań własnych.........................................................................................................111 3.1.1. Wyniki badań fazy I.......................................................................................................................111 3.1.2. Wyniki badań fazy II......................................................................................................................113 3.1.3. Wyniki badań fazy III.....................................................................................................................118 3.2. Dyskusja wyników............................................................................................................................125 3.2.1. Faza I...........................................................................................................................................125 3.2.2. Faza II..........................................................................................................................................128 3.2.3. Faza III.........................................................................................................................................131 3.2.4. Podsumowanie.............................................................................................................................133 3.3. Inne potencjalne konsekwencje wniosków z badań............................................................................135 Zakończenie...........................................................................................................................................137 Literatura...............................................................................................................................................139 Aneks....................................................................................................................................................149 Spis tabel..............................................................................................................................................175 Spis rysunków........................................................................................................................................177

The first chapter concentrates on modern socio-political challenges. Thus, it discusses nationalism, identity, religious issues and orthodox ideas as sources of potential conflicts. It further analyzes humanitarian operations and responsibility to protect idea as other probable trouble-makers. It closes with a discussion on civil wars and failed states as threats to international security. The second chapter relates to socio-economic challenges, which seem to be underestimated as of likely conflict- generating sources. It discusses such problem as overpopulation and ageing societies, migrations as well as social stratification, poverty and assimilation difficulties. The last chapter is devoted to post-modern political issues. Here, the state is not playing the main role. Thus, the analysis refers to the non-state actors and their role 15 in shaping the global order. Final discussion relates to privatization of war and power and the question of the role of private companies in the post-modern conflicts. (fragment) 2020 r. Table of Contents Introduction ....................................................................................................................... 11 Chapter 1. State is still in the center – modern socio-political challenges.............................. 17 1.1. Nationalism................................................................................................................. 18 1.2. Identity, religious conflicts and orthodox ideas.............................................................. 25 1.3. Humanitarian operations and responsibility to protect idea............................................ 32 1.4. Civil wars and failed states........................................................................................... 36 Chapter 2. Struggle for money? Socio-economic challenges.................................................. 41 2.1. Overpopulation and ageing societies............................................................................. 41 2.2. Migrations................................................................................................................... 44 2.3. Social stratification, poverty and assimilation problems................................................. 53 Chapter 3. States outside the mainstream? Post-modern political issues............................... 59 3.1. The role of non-state actors.......................................................................................... 59 3.2. Privatization of war and power...................................................................................... 70 Conclusion......................................................................................................................... 79 Bibliography....................................................................................................................... 83 Appendices........................................................................................................................ 89 List of abbreviations.......................................................................................................... 109 List of figures.................................................................................................................... 110 List of charts..................................................................................................................... 111 List of tables..................................................................................................................... 112 List of appendices............................................................................................................. 113 Summary........................................................................................................................... 115

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (fragment) 2020 r. Spis treści Miast wstępu… .................................................................................................................................. 1 Część pierwsza Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność ........................................................................ 5 1. Kultura – pojęcie i zakres znaczeniowy ........................................................................................... 7 2. U źródeł refleksji nad kulturą polityczną ......................................................................................... 11 3. W kręgu rodzimych przemyśleń ..................................................................................................... 16 4. Almonda, Verby i Powella koncepcja kultury politycznej .................................................................. 22 5. Wątpliwości. Orientacja na realność .............................................................................................. 28 6. Wnioski dla badań kultury politycznej Polaków ............................................................................... 34 Część druga Kultura polityczna Polaków czasu przemian ....................................................................................... 45 Rozdział I. Mapa refleksji .................................................................................................................. 47 1.1. O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości ................................................................ 47 1.1.1. Pytania nie tylko metodologicznej natury .................................................................................. 47 1.1.2. Suwerenności asymetria ujęć ................................................................................................... 51 1.1.3. Próba uporządkowania kategorii i pojęć ................................................................................... 56 1.1.4. Istota ancien régime. Polska po 1944 r. .................................................................................... 60 1.2. Stereotypy w polityce polskiej ..................................................................................................... 63 1.2.1. W kręgu inteligenckich mitów ................................................................................................... 64 1.2.2. Prasy wizja dobra publicznego ................................................................................................. 70 1.2.3. Między mitem „Solidarności” (prawicy)...................................................................................... 72 1.2.4. …a stereotypem lewicy ............................................................................................................. 75 1.2.5. Kościoła katolickiego mit cnót wszelakich ................................................................................ 78 1.3. Konserwatyzm na polskiej scenie politycznej ............................................................................... 85 1.4. Integracja versus konflikt............................................................................................................ 100 1.5. Wnioski z badań nad przeobrażeniami w Polsce. Wyzwaniadla teorii polityki i politologii? ..............115 1.5.1. Dylematy badawcze ................................................................................................................ 115 1.5.2. Próba zastosowania konceptu interdyscyplinarnego ................................................................. 119 1.5.3. Propozycja periodyzacji ........................................................................................................... 124 1.5.3.1. Sierpień 1980 – grudzień 1981 .............................................................................................. 124 1.5.3.2. Okres 1981 – 1989 ............................................................................................................... 125 1.5.3.3. Okres 1989 – 1997 (sprawa cezury końcowej – otwarta) ........................................................ 126 1.5.4. Istota i charakter zmiany politycznej w Polsce .......................................................................... 127 Rozdział II. Polityka w praktyce .......................................................................................................... 129 2.1. Kultura polityczna w Polsce czasu zmiany ................................................................................... 129 2.2. Demokracja w Polsce; szanse i zagrożenia .................................................................................. 146 2.3. Socjotechniczne aspekty uprawiania polityki w Polsce ................................................................. 165 2.4. Media. Między misją a interesem. Analiza przypadku ................................................................... 181 2.4.1. Media – czwartą władzą?......................................................................................................... 181 2.4.2. Medium – grupą interesu.......................................................................................................... 186 2.4.3. „Rzeczypospolitej” misja prawdy i wolności vs. ochrona własnych interesów .............................. 187 2.4.4. „Gazety Wyborczej” lobbying z Rywinem w tle ........................................................................... 189 2.4.5. Siła negatywnego wizerunku. Konkluzje na czasie ..................................................................... 195 2.5. Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP .................................................................................. 203 2.5.1. Wojciecha Jaruzelskiego wyjście z ancien régime ...................................................................... 203 2.5.2. Zwycięstwo i porażki Lecha Wałęsy ........................................................................................... 206 2.5.3. Tryumf Aleksandra Kwaśniewskiego – na przekór „Solidarności” ................................................ 210 2.5.4. Lecha Kaczyńskiego droga od zwycięstwa do... ......................................................................... 214 2.6. Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP ................................................................... 226 Rozdział III. Dylematy europejskich przewartościowań..........................................................................253 3.1. „Europejskość” a Polaków kultura polityczna ................................................................................ 253 3.1.1. Kulturowe właściwości Polaków ................................................................................................ 253 3.1.2. Styl uprawiania polityki ............................................................................................................. 254 3.1.3. Wpływ kościoła katolickiego na kulturę polityczną Polaków ........................................................ 259 3.1.4. Polityka zagraniczna w rydwanie ideologii i fobii ........................................................................ 264 3.2. Polityka wschodnia RP ................................................................................................................ 269 3.2.1. Uwarunkowania i efekty. Próba analizy historyczno-politologicznej. Odwracanie wektorów .......... 269 3.2.2. Porzucanie Wschodu ….............................................................................................................. 270 3.2.3. Tryumf syndromu antyrosyjskiego.............................................................................................. 272 3.2.4. …i jego wpływ na strategię w regionie ........................................................................................ 275 3.2.5. Krucjaty polskiej szansa na sukces? .......................................................................................... 278 Rozdział IV. W dyskursie naukowym .................................................................................................... 287 4.1. O dopełnienie odpowiedzi na pytanie: kim jesteś, politologu? ......................................................... 287 4.1.1. Książka nie do odłożenia na półkę ............................................................................................. 287 4.1.2. Jak to robią inni... ..................................................................................................................... 288 4.1.3. ...a formuła triumwiratu? ........................................................................................................... 290 4.1.4. Uznanie dla monografii .............................................................................................................. 291 4.1.9. Jakie „odrodzenie”? ................................................................................................................... 297 4.1.10. W zgodzie z „protokołem dyplomatycznym” .............................................................................. 301 4.2. Czy upadek politologii w Polsce? .................................................................................................. 302 4.2.1. Na początku: marketingowe przesłanie ...................................................................................... 302 4.2.2. W białej zbroi, z furią na tarczy... w totalnym ataku... .................................................................. 304 4.2.3. ...czy się okopać? ..................................................................................................................... 305 4.2.4. Trójka... kontra Czwórka ............................................................................................................ 309 Czy zakończenie? ............................................................................................................................... 315 Skorowidz .......................................................................................................................................... 317

Autorzy poczynili rozważania nad problemami kultury współczesnego społeczeństwa, w szczególności ustroju i postaw obywatelskich, troski o sprawy publiczne i dobro wspólne, kultury dyskursu i komunikacji, kultury prawnej, etosu pracy, kultury rynku, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, dyscypliny, zaufania w stosunkach międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych, kultury ekologicznej. W opracowaniu nie mogło zabraknąć zagadnień kultury życia codziennego, poprawnego systemu wartości, moralności, etyki, szacunku dla innych, umiejętności współżycia społecznego, uprzejmości, gotowości udzielania pomocy, humanitaryzmu, dbałości o estetykę otoczenia, literatury, sztuki, używanego języka. Treść zawarta w publikacji została podzielona na trzy zagadnienia tematyczne: aksjologię norm imperatywnych, wzorce osobowe dla integracji wspólnoty, społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistniania wartości. (fragment) 2020 r. Spis treści Wstęp..........................................................................................................................................................1 Prolegomena (Stanisław Leszek Stadniczeńko).............................................................................................3 Część 1. Aksjologia norm imperatywnych 1. Warunki tworzenia ładu moralnego (ks. Zenon Grocholewski)....................................................................13 1.1. Obiektywne wartości moralne................................................................................................................14 1.2. Chrześcijańskie korzenie naszego kraju.................................................................................................17 1.3. Nieuleganie narzucanym wartościom.....................................................................................................20 1.4. Patriotyzm............................................................................................................................................22 1.5. Wychowanie.........................................................................................................................................23 1.6. Zakończenie.........................................................................................................................................26 2. Ład moralny Rzeczypospolitej w optyce kościoła (ks. Andrzej Czaja)..........................................................27 3. Archaiczny paradygmat hybris. Przeciw krzywdzie (Jerzy Oniszczuk).........................................................33 3.1. Wstęp. Filozoficzny problem hybris........................................................................................................33 3.2. Poetyckie podejście do hybris................................................................................................................36 3.3. Mądrościowe podejście do hybris..........................................................................................................41 3.4. Hybris w teatrze....................................................................................................................................44 3.5. Kwestia samodzielności filozoficznego myślenia i hybris........................................................................48 3.6. Zakończenie.........................................................................................................................................55 4. Cnota w życiu publicznym (Izabela Lewandowska-Malec) 4.1. Wyjaśnienie pojęć 4.1.1. Sfera publiczna..................................................................................................................................61 4.1.2. Cnota................................................................................................................................................62 4.2. Postulaty..............................................................................................................................................64 5. O ład moralny w Polsce - reflekcje filozoficzne (Wojciech Słomski).............................................................67 6. Legitymizacja władzy publicznej a kształtowanie ładu normatywnego (Andrzej Korybski) 6.1. Sformułowanie problemu......................................................................................................................75 6.2. Rola prawa oraz jego stanowienia w legitymizacji władzy publicznej.......................................................76 6.3. Kwestia legitymizacji władzy publicznej we współczesnych koncepcjach demokracji – wybrane zagadnienia.................................................................................................................................................80 6.4. Podsumowanie.....................................................................................................................................90 7. Relatywizm a świat wartości w demokracji (Justyna Stadniczeńko)............................................................93 8. Wolność ludzka wobec ładu moralnego i prawnego (Piotr Zamelski) 8.1. Wprowadzenie.....................................................................................................................................105 8.2. Konceptualizacja wolności ludzkiej.......................................................................................................106 8.3. Dymensyjność wolności ludzkiej...........................................................................................................109 8.4. Odpowiedzialność jako wyraz ładów moralnego i prawnego...................................................................111 8.5. Podsumowanie....................................................................................................................................114 9. Koncepcja wolności pod rządami prawa F.A. von Hayeka (Tomasz Kocurek)..............................................117 10. Refleksje o kształtowaniu trwałych postaw moralnych w wychowaniu (Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda) 10.1. Wprowadzenie - wychowanie jako proces interaktywny.........................................................................123 10.2. Przekaz wartości, norm i granic - cele wychowania...............................................................................124 10.3. Uwarunkowania zewnętrzne wychowania domowego i rola praktyk religijnych.......................................127 10.4. Uwagi końcowe..................................................................................................................................129 Część 2. Wzorce osobowe dla integracji wspólnoty 11. Święty Stanisław - patron ładu moralnego Polski (Stanisław Leszek Stadniczeńko)...................................133 12. Koncepcje ładu moralnego w średniowiecznej Polsce (Dariusz Makiłła)....................................................141 13. Święci Wojciech, Stanisław i Jacek. Strażnicy ładu moralnego i dobra wspólnego (Piotr Zamelski) 13.1. Wprowadzenie....................................................................................................................................149 13.2. Rys historyczno-biograficzny................................................................................................................150 13.3. Synteza aksjologiczna.........................................................................................................................153 13.4. Dezyderaty dla systemu prawnego.......................................................................................................156 13.5. Wnioski końcowe................................................................................................................................159 14. Patronka broniąca sławy (Piotr Boroń)....................................................................................................161 15. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce (ks. Mirosław Sitarz) 15.1. Wprowadzenie....................................................................................................................................173 15.2. Wyjaśnienie pojęć...............................................................................................................................174 15.3. Troska o ład moralny w kontekście służby zbawczej i doczesnej względem narodu................................176 15.3.1. Kościół w służbie zbawczej narodu...................................................................................................177 15.3.2. Kościół w służbie doczesnej narodu..................................................................................................179 15.4. Wnioski..............................................................................................................................................181 16. Kilka uwag o patriotyzmie w kontekście biblijnym i w nauczaniu Jana Pawła II (ks. Józef Pick, Bogdan Wiśniewski)....................................................................................................................................183 17. Ile zostało z wizji Europy Roberta Schumana? (Sławomir Dyl)...................................................................193 Część 3. Społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistnienia wartości..........................................................201 18. Zasada solidarności w Konstytucji RP z 1997 r. (Anna Łabno) 18.1. Zagadnienia wstępne..........................................................................................................................203 18.2. Solidarność jako zasada ustrojowa......................................................................................................206 18.3. Solidarność jako wartość społecznej gospodarki rynkowej....................................................................210 18.4. Pośrednie działanie zasady solidarności..............................................................................................211 19. Konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej (Bogusław Banaszak) 19.1. Wprowadzenie....................................................................................................................................215 19.2. Obowiązek dbałości o zachowanie przyrodzonej godności człowieka....................................................217 19.3. Obowiązek solidarności z innymi.........................................................................................................217 19.4. Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne (art. 82 Konstytucji)..........218 19.5. Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 Konstytucji)....................................223 19.6. Obowiązek do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych................................................................226 19.7. Obowiązek obrony ojczyzny.................................................................................................................228 19.8. Obowiązek dbałości o stan środowiska................................................................................................231 20. Zaufanie do prawa jako standard porządku społecznego (Hanna Duszka-Jakimko) 20.1. Wprowadzenie....................................................................................................................................235 20.2. Zaufanie jako kategoria rozważań socjologicznych...............................................................................237 20.3. Deskryptywne i normatywne ujęcie zaufania w rozważaniach prawnych.................................................244 20.4. Wnioski..............................................................................................................................................248 21. Kształtowanie świadomości moralno-prawnej społeczeństwa (Anna Pawlak) 21.1. Wstęp................................................................................................................................................249 21.2. Różne ujęcia świadomości prawnej.....................................................................................................250 21.3. Świadomość prawna a świadomość moralna.......................................................................................252 21.4. Elementy składowe świadomości prawnej............................................................................................253 21.4.1. Znajomość prawna..........................................................................................................................253 21.4.2. Ocena prawa...................................................................................................................................255 21.4.3. Postawy wobec prawa.....................................................................................................................256 21.4.4. Postulaty wobec prawa....................................................................................................................258 21.5. Czynniki podstawowe kształtowania się świadomości prawnej.............................................................258 21.6. Zakończenie.......................................................................................................................................261 22. Wolność sumienia i religii pacjentów oraz personelu medycznego w prawie polskim a patronat osób świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego - zagadnienia wybrane (Michał Ożóg) 22.1. Wprowadzenie....................................................................................................................................263 22.2. Zagadnienia definicyjne. Pacjent, personel medyczny, patronat.............................................................264 22.3. Podstawy prawne kultu świętych i błogosławionych kościoła katolickiego w prawie polskim..................266 22.4. Święty lub błogosławiony Kościoła katolickiego jako patron podmiotu leczniczego lub systemu publicznej służby zdrowia............................................................................................................................273 22.5. Podsumowanie...................................................................................................................................274 23. Zasoby naturalne: epokowe wyzwanie dla nauki i etyki (Piotr Krajewski) 23.1. Jakość życia i środowisko...................................................................................................................277 23.2. Rozczarowanie technokracją...............................................................................................................279 23.3. Potrzeba zasobów i nowe napięcia......................................................................................................279 23.4. Zanik bioróżnorodności jako przejaw nadchodzących zmian.................................................................281 23.5. Funkcje i zadania ekologiczne bioróżnorodności..................................................................................282 23.6. Ślad człowieka na Ziemi......................................................................................................................283 23.7. Powściągliwość z wyboru czy z konieczności.......................................................................................284 23.8. Powściągliwość i samoograniczanie w nabywaniu dóbr........................................................................285 24. Ład moralny a organizacje pozarządowe (Michał Daszczyszak)...............................................................287 25. Łowiectwo i kynologia a patriotyzm (Małgorzata Ciecierska-Hendryk)......................................................291 26. Tradycja i prawo łowieckie jako elementy ładu moralnego I Rzeczypospolitej (Paweł Dunikowski) 26.1. Wstęp.................................................................................................................................................303 26.2. Rys historyczny...................................................................................................................................304 26.3. Intelektualna spuścizna.......................................................................................................................312 26.3.1. Język łowiecki..................................................................................................................................312 26.3.2. Sygnały łowieckie.............................................................................................................................314 26.3.3. Przysłowia........................................................................................................................................315 26.4. Współczesne reminiscencje.................................................................................................................317 27. Neuronalne i binarne kodowanie pamięci (Stanisław Hendryk)..................................................................319 28. Etyka o honor (Jerzy Korwin Małaczyński)...............................................................................................325

Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................................... 9 Część I Rozdział 1. Bezpośrednie wybory na urząd prezydenta miasta w Polsce..................................................... 19 1.1. Wyjaśnienia pojęcia wyborów............................................................................................................ 19 1.2. Zasady i zarządzanie bezpośrednich wyborów na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta............. 23 1.3. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów................................................................................................... 33 1.4. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania................................................................................. 36 1.5. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów...................................................................................... 41 1.6. Sankcje wyborcze............................................................................................................................. 45 Rozdział 2. Instytucja prezydenta miasta.................................................................................................. 47 2.1. Zadania i uprawnienia prezydenta miasta........................................................................................... 47 2.2. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji....................................................................... 50 2.3. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium lub nieudzielenia wotum zaufania........................................................................................ 52 2.4. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i wotum zaufania...................................................................................... 55 2.5. Przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań oraz inne przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta................................................................................................. 58 2.6. Skutki obowiązujących unormowań prawnych dla udziału reprezentacji wyborczej kobiet w wyborach na urząd prezydenta miasta........................................................................ 62 Część II Rozdział 3. Udział kobiet w samorządowych elekcjachprezydenckich w Polsce w latach 2002–2018.......... 69 3.1. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2002 r. .................................................. 69 3.2. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2006 r. ................................................. 128 3.3. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2010 r. ................................................. 172 3.4. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2014 r. ................................................. 234 3.5. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2018 r. ................................................. 284 3.6. Wybory organu wykonawczego w wybranych krajach w Europie z uwzględnieniem reprezentacji kobiet.................................................................................................... 342 Rozdział 4. Czynniki determinujące większy udział kobiet w wyborach na urząd prezydentki miasta........... 361 4.1. Działania środowisk i organizacji kobiecych w kierunku wzrostu udział kobiet w wyborach na prezydentki miast.............................................................................................................................. 361 4.2. Przesłanki dotyczące podjęcia decyzji o starcie w wyborach do organu wykonawczego w mieście...................................................................................................................... 366 4.3. Efektywność działań wyborczych kobiet jako jeden z czynników wpływających na wynik wyborów...... 373 4.4. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie barierą wpływającą na podjęcie decyzji o starcie w wyborach na urząd prezydenta miasta i selekcję kandydatek....................................... 380 Rozdział 5. Pozytywne i negatywne aspekty sprawowania funkcji prezydentki miasta.......................... ..... 391 5.1. Relacje organu wykonawczego z organem władzy uchwałodawczej................................................... 391 5.2. Zwiększenie zadań ze strony administracji rządowej, a środki przeznaczone na te zadania w kontekście wydatków z budżetu miasta............................................................................................... 399 5.3. Skrócenie piastowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji........................................................... 406 5.4. Płeć moim atutem czy przekleństwem............................................................................................. 409 Zakończenie......................................................................................................................................... 415 Aneks................................................................................................................................................... 425 Bibliografia........................................................................................................................................... 429 Wykaz tabel.......................................................................................................................................... 459 Wykaz rysunków................................................................................................................................... 463 Wykaz zdjęć......................................................................................................................................... 465

Przedmiotem badań niniejszej publikacji jest doktryna społeczno-polityczna wybranych przedstawicieli krakowskich konserwatystów – tzw. stańczyków – których stanowisko wywodziło się z postulatów krakowskiej szkoły historycznej. Badawczym celem pracy jest analiza najistotniejszych komponentów społeczno-politycznej myśli krakowskiej formacji, co pozwoli zrekonstruować kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski pod kątem nie tylko odzyskania niezawisłości politycznej, lecz także utrzymania trwałości i stabilności państwowej w obliczu cywilizacyjno-ustrojowych zmian, jakim podlegała Europa II połowy XIX wieku. (fragment) 2020 r. Spis treści Wprowadzenie .......................................................................................................................... 1 1. Założenia badawcze i metodologiczne. Problematyzacja zagadnień. Stan badań w świetle postawionego problemu ........................................................................... 1 2. Krakowskie stronnictwo – założenia programowe ................................................................. 13 Rozdział I: Znaczenie politycznej odpowiedzialności ................................................................. 19 1.1. Konceptualizacja pojęć: „odpowiedzialność”, „odpowiedzialność indywidualna”, „odpowiedzialność polityczna” ........................................................................... 21 1.2. Znaczenie odpowiedzialności politycznej w filozofii konserwatywnej ................................... 25 1.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego – rekonstrukcja znaczenia i zakresu pojęciowego odpowiedzialności politycznej ................................................................ 29 Rozdział II: Pragmatyzm i polityka realna – teoria i praktyka ....................................................... 45 2.1. Konceptualizacja pojęć: „polityka realna”, „prakseologia” i „pragmatyzm”.............................. 47 2.2. Ocena polskiego dziedzictwa realizmu politycznego z perspektywy stronnictwa krakowskiego ........................................................................................................ 52 2.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego – uwarunkowania polityki realnej ............................. 56 2.3.1. Cierpliwość/wytrwałość – niecierpliwość/polityka „zrywów” ............................................ 59 2.3.2. Planowość – impulsywność ............................................................................................ 60 2.3.3. Praca organiczna – nieuzasadniona wiara w dostępne siły ............................................... 62 2.3.4. Jawność – konspiracja ................................................................................................... 63 2.3.5. Empiryzm – idealizm ...................................................................................................... 64 2.3.6. Polityka zhierarchizowanych interesów – natychmiastowe osiągnięcie wszelkich celów ..................................................................................................... 65 2.3.7. Miara – popędliwość ...................................................................................................... 66 2.3.8. Makiawelizm – mesjanizm .............................................................................................. 68 2.3.9. Dojrzałość – młodzieńczość ........................................................................................... 69 Rozdział III: Spory wokół silnego państwa ................................................................................. 75 3.1. Konceptualizacja pojęcia państwa – przegląd definicji ........................................................ 77 3.2. Ocena i charakter dziedzictwa polskiego z perspektywy krakowskiego stronnictwa ............................................................................................................................. 80 3.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego w obszarze teorii państwa, władzy politycznej i filozofii prawa ....................................................................................................... 82 Rozdział IV: Stańczycy a polska demokracja ............................................................................ 107 4.1. Konceptualizacja pojęcia demokracji – przegląd definicji ................................................... 110 4.2. Ocena polskiego dziedzictwa demokratycznego. Krytyka dziewiętnastowiecznych stronnictw demokratycznych .............................................................. 113 4.3. Stanowisko stronnictwa krakowskiego wobec demokracji i tendencji demokratycznych w Europie .................................................................................................... 120 4.4. Kierunki rozwoju ustrojowego Polski ................................................................................. 125 Rozdział V: Edukacja polityczna i kultura polityczna jako filary ładu demokratycznego ................................................................................................................... 127 5.1. Edukacja i edukacja polityczna – przegląd stanowisk ........................................................ 129 5.2. Edukacja szkolna i edukacja polityczna w myśli społeczno-politycznej stronnictwa krakowskiego ...................................................................................................... 134 5.3. Kultura i kultura polityczna – przegląd definicji. Tradycja polskiej kultury politycznej w świetle badań ......................................................................................... 140 5.4. Rekonstrukcja modelu kultury politycznej w myśli społeczno-politycznej stronnictwa krakowskiego ...................................................................................................... 144 5.4.1. Zainteresowanie polityką, wiedza o niej i znajomość faktów politycznych ........................................................................................................................... 145 5.4.2. Wartości uznane i pożądane dotyczące systemu politycznego i mechanizmów funkcjonowania jego instytucji ........................................................................ 146 5.4.3. Ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące dotyczące instytucji politycznych ............................................................................................................ 148 5.4.4. Uznawane wzory zachowań w sferze polityki i wypróbowane typy działań politycznych ........................................................................................................ 151 Rozdział VI: Krakowska a niemiecka szkoła historyczna – szkic porównawczy .......................... 155 6.1. Ramy chronologiczne, czołowi przedstawiciele, główne założenia ...................................... 158 6.2. Metoda historyczna .......................................................................................................... 161 6.3. Historyczność prawa ........................................................................................................ 165 6.4. Historyczność narodu i instytucji państwa ......................................................................... 172 Zakończenie ........................................................................................................................... 179 Bibliografia ............................................................................................................................. 183

W niniejszej monografii podjęto próbę wskazania i przeanalizowania innowacji legislacyjnych w obrębie prawa podatkowego służących przeciwdziałaniu naruszania obowiązków podatkowych. Analiza wpływu prawa UE na kształt przepisów dotyczących poboru podatków od towarów i usług stała się przedmiotem badań, których wyniki zostały zaprezentowane w rozdziale pierwszym i drugim. Odrębnym obszarem prowadzonych badań są innowacyjne regulacje prawne dotyczące nowego modelu organizacji polskiej skarbowości, jaką od niespełna czterech lat jest Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Analizy zadań organów KAS dokonano na przykładzie m.in. nowych organów, jakimi są Szef KAS oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, a także wpływu wykonywanych przez naczelników zadań na zakres prowadzonych nowych kontroli celno-skarbowych. Wyniki tej części badań zostały zaprezentowane w rozdziale trzecim niniejszej monografii. Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania przez zreformowaną administrację podatkową naruszaniu przez podatników obowiązków podatkowych mających charakter instrumentalny są sankcje podatkowe. Rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały zaprezentowane w rozdziale czwartym. Istnieją także zmiany polskiego prawa podatkowego, będące przejawem dążenia ustawodawcy do zabezpieczenia wzrostu efektywności poboru podatków dochodowych. W ramach tego obszaru badań przeanalizowano innowacje legislacyjne dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Związaną z nimi problematykę zaprezentowano w rozdziale piątym. Ostatnim obszarem prowadzonych badań objęto wynikające ze znowelizowanych przepisów prawa zasady przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych prowadzących do wyłudzeń skarbowych lub unikania opodatkowania, których wyniki zostały zaprezentowane w rozdziale szóstym. (Fragment wprowadzenia) 2020 r. Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................................................... 1 Rozdział I – Implementacja prawa UE w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ............13 1.1. Implementacja przepisów zawartych w dyrektywach 2013/43/UE i 2013/42/UE ............................. 13 1.2. Implementacja wtórnego prawa Unii Europejskiej .......................................................................... 16 1.3. Wnioski ....................................................................................................................................... 19 Rozdział II – Implementacja prawa UE dotyczącego opodatkowania podatkami dochodowymi ............... 21 2.1. Implementacja przepisów zawartych w dyrektywie Rady 2014/48/UE ............................................. 21 2.2. Implementacja przepisów zawartych w rezolucji Rady z 27 czerwca 2006 r. .................................... 25 2.3. Implementacja przepisów zawartych w dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 ........................................ 32 2.3.1. Innowacje legislacyjne dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ...................................................................................................................... 33 2.3.2. Innowacyjne zasady dotyczące ograniczenia wysokości odliczanych odsetek (tzw. kosztów finansowania dłużnego) ................................................................................................ 37 2.3.3. Innowacyjne zasady dotyczące ograniczania zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów ........................................................................................................................ 40 2.4. Wnioski ....................................................................................................................................... 42 Rozdział III – Analiza zasad funkcjonowania nowego modelu organizacji polskiej skarbowości .............. 49 3.1. Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ....................................... 49 3.2. Rozszerzanie uprawnień organów KAS w celu zapobiegania naruszania obowiązków podatkowych ................................................................................................................... 50 3.2.1. Uprawnienia Ministra Finansów .................................................................................................. 50 3.2.2. Uprawnienia naczelników urzędów celno-skarbowych .................................................................. 51 3.2.3. Uprawnienia Szefa KAS .............................................................................................................. 54 3.3. Wnioski ........................................................................................................................................ 57 Rozdział IV – Nowe regulacje sankcyjne i rola organów KAS w procesie wymierzania sankcji .................. 61 4.1. Przejęcie kompetencji przez organy KAS od organów podatkowych w ramach procedury sankcyjnej ........................................................................................................................................... 61 4.2. Analiza sankcji podatkowych stanowiących „dodatkowe zobowiązanie podatkowe” określonych w znowelizowanych przepisach OP .................................................................................... 62 4.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymierzanej sankcji ............................................................. 62 4.2.2. Zasady ustalania wysokości i miarkowania sankcji podatkowych ................................................. 66 4.2.3. Zasady stosowania terminów przedawnienia prawa do wymierzenia sankcji podatkowych ............. 68 4.3. Analiza sankcji nakładanych w następstwie naruszenia obowiązku informowania o schematach podatkowych ....................................................................................................................................... 69 4.4. Analiza sankcji nakładanych w następstwie naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o STIR ................................................................................................................................... 70 4.5. Analiza nowych przepisów sankcyjnych zawartych w ustawie o VAT ................................................ 71 4.6. Analiza sankcji karno-skarbowych określonych w znowelizowanych przepisach KKS ........................ 75 4.7. Wnioski ........................................................................................................................................ 76 Rozdział V – Nowe regulacje prawno-podatkowe służące zabezpieczeniu wzrostu efektywności poboru podatku dochodowego od osób prawnych ................................................................................. 79 5.1. Innowacje legislacyjne dotyczące uszczelniania systemu podatkowego lub stosowania preferencji podatkowych dla wybranej grupy podatników ....................................................................... 79 5.1.1. Analiza zmian dotyczących opodatkowania nierezydentów .......................................................... 79 5.1.2. Analiza zmian dotyczących określania przychodu w ramach przedmiotu opodatkowania ............... 80 5.1.3. Analiza zmian dotyczących stosowania zwolnienia podatkowego ................................................. 81 5.1.4. Analiza zmian dotyczących obowiązków ciążących na płatniku .................................................... 81 5.1.5. Analiza nowych zasad dotyczących stosowania stawek podatkowych ........................................... 82 5.2. Innowacyjne regulacje prawne dotyczące poboru tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości użytkowe ................................................... 83 5.3. Innowacyjne regulacje prawne dotyczące podatkowej grupy kapitałowej (PGK) ................................ 85 5.4. Innowacyjne regulacje prawne dotyczące opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej ....................................................................................................................... 88 5.5. Innowacyjne regulacje prawne dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych .................................................................................................. 90 5.6. Innowacyjne regulacje prawne dotyczące alternatywnego sposobu opodatkowania dochodów z emisji euroobligacji ........................................................................................................... 91 5.7. Wnioski ......................................................................................................................................... 94 Rozdział VI – Nowe zasady przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych prowadzącemu do wyłudzeń skarbowych lub unikania opodatkowania .................................................... 97 6.1. Rozszerzenie kręgu podmiotów zobligowanych do przekazywania informacji organom KAS .............. 97 6.2. Analiza nowych zasad służących zapobieganiu wyłudzeniom skarbowym ....................................... 100 6.2.1. Innowacje legislacyjne w zakresie prawa bankowego .................................................................. 100 6.2.2. Innowacje legislacyjne w zakresie prawa podatkowego ............................................................... 101 6.3. Analiza nowych zasad służących wycofaniu się ze schematów prowadzących do unikania opodatkowania ................................................................................................................. 105 6.4. Analiza nowych zasad dotyczących informowania o schematach podatkowych ............................... 109 6.4.1. Analiza zakresu podmiotowego badanej procedury ..................................................................... 109 6.4.2. Analiza zakresu przedmiotowego badanej procedury ................................................................... 112 6.5. Wnioski ........................................................................................................................................ 116 Zakończenie ........................................................................................................................................ 121 Bibliografia .......................................................................................................................................... 131 Akty prawne ........................................................................................................................................ 133 I. Prawo polskie ................................................................................................................................... 133 II. Prawo unijne .................................................................................................................................... 135

Zebrane w niniejszym tomie studia poświęcone zostały niezbyt często poruszanej problematyce przypadającej na szczególny okres w stosunkach międzynarodowych w Europie, w których relacje Niemiec z Polską należały do najbardziej kluczowych. Okres ten, w zasadzie krótki, okazał się jednak znamienny dla przygotowania działań Niemiec podejmowanych w stosunkach międzynarodowych, tworzących podłoże pod zmiany, które w latach 30 doprowadziły do kolejnej wojny w Europie. Refleksja w tym zakresie wydaje się zawsze ważna i pouczająca. (fragment) 2020 r. Spis treści Dariusz Makiłła. Wprowadzenie................................................................................................................... 7 Grzegorz Kucharczyk. Od „państwa buforowego” do „państwa sezonowego”. Postrzeganie Polski w niemieckiej kulturze politycznej w latach 1914–1925................................................................................ 9 Piotr Madajczyk. Stresemann revisited – nowe badania nad polityką Gustava Stresemanna wobec Polski............................................................................................................................................. 23 Marek Kornat. O polsko-niemieckie modus vivendi. Koncepcje polskiej polityki wobec Niemiec w cieniu układów w Rapallo i Locarno......................................................................................................... 31 Элена Матвеева, Геннадий Филипович Матвеев. Советский Союз и подготовка Локарнских соглашений 1925 года (по материалам советских официозов «Известия» и «Правда»)......................... 51 Małgorzata Gmurczyk-Wrońska. Konferencja w Locarno – kontekst polsko-francusko-niemiecki................... 71 Łukasz Skolmowski. Wielka Brytania wobec relacji polsko-niemieckich w latach 1918–1922........................ 83 Krzysztof Rak. Załamywanie się linii Rapallo. Decyzje Józefa Stalina i Adolfa Hitlera o porozumieniu i sojuszu z Polską w pierwszej połowie lat 30..................................................................... 99 Michał Kuź. Próba analizy kooperacyjnego i konfrontacyjnego modelu polskiej polityki wobec Locarno........ 125 Zygmunt Woźniczka. Górny Śląsk w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1934........................... 135 Dariusz Makiłła. Między dwiema częściami Niemiec. Pomorze w relacjach Niemiec i Polski w dobie Rapallo i Locarno (1919–1925/1934)........................................................................................... 165

Proces europeizacji polityk wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, stale postępuje i zmienia ich oblicze. Aby zrozumieć i opanować elementy tego procesu, nie wystarczy dokonać analizy instytucjonalno-prawnej, gdyż ma on zbyt wiele aspektów. Należy, oczywiście, przeprowadzić analizę normatywną, najważniejsze jest jednak zrozumienie podstawowych pojęć, takich jak: governance, good governance czy administracja publiczna, które zaczynają wypełniać uznaną państwowo-prawną siatkę pojęciową, jak również przedstawienie teoretycznych założeń europeizacji. (fragment) Rok wydania: 2019 Spis treści Wstęp.....................................................................................................................................................7 Rozdział 1. Istota i teoria europeizacji 1.1. Określenie podstawowych pojęć 1.1.1. Definicja pojęcia "governance".........................................................................................................11 1.1.2. Definicja pojęcia "good governance"................................................................................................13 1.1.3. Definicja pojęcia "europeizacja".......................................................................................................16 1.1.4. Definicja pojęcia "administracja publiczna".......................................................................................18 1.1.5. Definicja pojęcia "biurokracja"..........................................................................................................24 1.1.6. Definicja pojęcia "integracja europejska"...........................................................................................27 1.1.7. Definicja pojęcia "polityka regionalna"..............................................................................................29 1.1.8. Definicja pojęcia "polityka rolna".......................................................................................................31 1.1.9. Wnioski...........................................................................................................................................32 1.2. Teoria europeizacji 1.2.1. Ewolucja europeizacji – z przesyłania do pobierania..........................................................................34 1.2.2. Okrągła – kołowa europeizacja.........................................................................................................36 1.2.3. Obszary europeizacji........................................................................................................................38 Rozdział 2. Geneza i rozwój polityki rolnej w Unii Europejskiej 2.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej...........................................................................................................41 2.2. Cele i mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej..........................................................................................43 Rozdział 3. Transfer europeizacji na politykę rolną w Polsce w latach 2004-2019 3.1. Realizacja polityki rolnej w warunkach europeizacji...............................................................................47 3.1.1. Uwarunkowania polityczne polityki rolnej w Polsce w latach 2004–2019.............................................49 3.1.2. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Leszka Millera od 19 października 2001 r. do 2 maja 2004 r. i Marka Belki od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r............................................................................49 3.1.3. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.......................................................................................................................................59 3.1.4. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r................................................................................................................................60 3.1.5. Polityka rolna w okresie rządów Donalda Tuska od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.............66 3.1.6. Polityka rolna w Polsce w okresie rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 16 listopada 2015 r................................................................................................................................74 3.1.7. Wnioski............................................................................................................................................85 Rozdział 4. Geneza i rozwój polityki regionalnej w Polsce 4.1. Geneza polityki regionalnej w Polsce....................................................................................................89 4.2. Ewolucja polityki regionalnej po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE............................................90 Rozdział 5. Transfer europeizacji na politykę regionalną w Polsce w latach 2004-2019 5.1. Polityczne uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce........................................................................93 5.2. Polityka regionalna w Polsce................................................................................................................94 5.2.1. Polityka regionalna w okresie rządów Leszka Millera od 19 października 2001 r.do 2 maja 2004 r.........94 5.2.2. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Marka Belki od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r...........................................................................................................................97 5.2.3. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Kazimierza Marcinkiewicza od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r.......................................................................................................................................99 5.2.4. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego od 14 lipca 2006 r. do 16 września 2007 r.................................................................................................................................102 5.2.5. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Donalda Tuska od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.................................................................................................................................105 5.2.6. Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 16 listopada 2015 r.................................................................................................................................109 5.2.7. Wnioski.............................................................................................................................................113 Zakończenie...............................................................................................................................................115 Literatura....................................................................................................................................................117 Spis tabel...................................................................................................................................................123 Spis rysunków.............................................................................................................................................123

Księga stanowi zbiór 38 opracowań, ułożonych alfabetycznie według nazwisk autorów, którzy zaliczani są do grona wybitnych ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego. (fragment) 2019 r. Spis treści Słowo wstępne ............................................................................................................ 7 Listy gratulacyjne ....................................................................................................... 11 Wokół osoby Profesora ............................................................................................... 23 Życiorys naukowy profesora Witolda Macieja Góralskiego ............................................ 25 Wykaz publikacji naukowych 1976–2019 ..................................................................... 31 Rozdziały ................................................................................................................... 39 1. Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski) – Polskie wojny przełomu XX/XXI wieku .......................................................................41 2. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego) – W sprawie rzetelności rozliczeń polsko-niemieckich roszczeń związanych z II wojną światową ...................................... 57 3. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski) – Od hegemonii do poligemonii w stosunkach międzynarodowych ............................................................................... 69 4. Zdzisław Brodecki (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni) – Strategia integracji w europejskiej perspektywie ................ 93 5. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego) – Początki partnerstwa strategicznego Niemcy–Rosja w XXI wieku ............................ 109 6. Jarosław Drozd (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Recepcja polskich wystąpień dot. reparacji wojennych od RFN, w mediach elektronicznych Federacji Rosyjskiej (lipiec 2017 – sierpień 2018) .............................. 131 7. Piotr Dutkiewicz (Carleton University) – Shaping The New World Order and Its Consequences For The National State ............................................................ 143 8. Józef Maciej Fiszer (Uczelnia Łazarskiego) – 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – sukcesy, porażki i wyzwania ...................................................... 159 9. Dominik Jan Gajewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – A tax havens a international tax avoidance – selected issues .................................. 181 10. Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski) – Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku ......................... 197 11. Leszek Garlicki (Uniwersytet Warszawski) – Ponadnarodowe standardy ochrony związków monoseksualnych (kilka uwag o aktualnym orzecznictwie sądowym) .......... 213 12. Jan Jeżewski (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Status ustrojowy francuskich zamorskich samorządów terytorialnych w świetle Konstytucji Republiki ................................................................................. 233 13. Ksenia Kakareko (Uniwersytet Warszawski) – Wolność akademicka w pracach UNESCO .................................................................................................. 243 14. Marian Kallas (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Samorząd terytorialny w partyjnych projektach konstytucji z lat 2004–2013 ............. 261 15. Szymon Kardaś (Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia) – „Nieustanne tango”: wpływ Rosji na politykę energetyczną UE ...... 283 16. Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) Maciej Kisilowski (Central European University) – Zagubiony model: Konstytucyjna regulacja decentralizacji a praktyka ustrojowa ..................................... 297 17. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski) – Regionalny park neoliberalizmu czy wspólnota republikańska? W poszukiwaniu balansu między efektywnością ekonomiczną a bezpieczeństwem socjalnym w UE .............................. 311 18. Jerzy Kranz (Akademia Leona Koźmińskiego) – Zachodnia granica Polski jako zakładnik zjednoczenia Niemiec ........................................................................ 323 19. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski) – Państwo jako filar porządku międzynarodowego w ujęciu ontologicznym .............................................................. 341 20. Dariusz Makiłła (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Domknięcie się Odrodzonej. Walka o kształt granic Rzeczypospolitej 1918–1923/1939 ..................................................................................................... 363 21. Dariusz Makiłła, Angelika Wojtan (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Konstytucyjny obowiązek służby wojskowej w Ustawie Zasadniczej Niemiec ................................................................................................ 375 22. Krzysztof Malinowski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zachodni) – Partnerstwo z Niemcami? Dyskusje wokół znaczenia Niemiec dla Polski w obliczu europejskich kryzysów .............................................................................. 387 23. Elżbieta Mreńca (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku) – Członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej jako element awansu cywilizacyjnego Polski .............................................................................................. 405 24. Stanisław Parzymies (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) – Trójkąt Weimarski nie jest jeszcze straconą szansą ............................................................... 427 25. Irena Popiuk-Rysińska (Uniwersytet Warszawski) – Komisja Europejska – między administrowaniem a polityzacją .................................................................. 447 26. Joanna Sapieżko-Samordak (Uniwersytet Warszawski) – Wzmocniona współpraca jako mechanizm pogłębiania integracji w Unii Europejskiej ....................... 471 27. Jacek Sobczak (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej w systemie prawa unijnego ......... 489 28. Witold Sobczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Alena Brinko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prawa kobiet i stan ich przestrzegania w Federacji Rosyjskiej w pracach Komitetu ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet .................................................................. 511 29. Stanisław Leszek Stadniczeńko (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Od Deklaracji do Konwencji o prawach dziecka .................................. 529 30. Ryszard Stemplowski – Racja stanu ma rację bytu ................................................ 553 31. Mieczysław Stolarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Główne kwestie sporne i dylematy w stosunkach polsko-niemieckich w drugiej dekadzie XXI wieku ................................................................................................... 559 32. Franciszek Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki, University of Georgia) – Pojęcie, założenia i funkcje konstytucjonalizmu Unii Europejskiej ............................. 585 33. Kazimierz Strzyczkowski (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Pluralizacja celów Unii Europejskiej ................................................... 611 34. Jerzy Sułek (Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie) – O pojednaniu polsko-niemieckim po II wojnie światowej po 30 latach trudnych doświadczeń (1989–2019) ......................................................................................... 647 35. Janusz Symonides (Społeczna Akademia Nauk, Warszawa) – Kontrowersje dotyczące globalnego paktu poświęconego migrantom, przyjętego przez Narody Zjednoczone w 2018 r. ................................................................................................ 681 36. Jan Truszczyński (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) – Integracja europejska: rozwój, stagnacja czy rozpad? ................................................................... 699 37. Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Polacy wobec Niemców. Nowe rozdanie? .................................................................. 717 38. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Scenariusze dla UE a opcje uczestnictwa w nich Polski ............................................. 727

Co nowego, a jednocześnie praktycznego znajdzie Czytelnik w tej książce? Są tu trzy wstępne, a więc ogólnie sformułowane propozycje. Pierwsza dotyczy nowej typologii umysłów, w których różny jest udział intuicji. Druga propozycja dotyczy nowych, oryginalnych testów psychologicznych do badania i diagnozowania typów umysłowości. (..) Trzecia nowość to również autorska propozycja treningu myślenia intuicyjnego. Jest to zarys metody trenowania umysłu w procesie rozwiązywania trudnych problemów, gdzie znaczącą rolę odgrywa intuicja poznawcza w interakcji z logiką. (fragment) 2019 r. Spis treści Uwagi wprowadzające.................................................................................................................9 Rozdział 1. Typy umysłu – nowe spojrzenie.................................................................................13 Uwagi wprowadzające................................................................................................................13 1.1. O typologiach ogólnych – bez uwzględniania intuicji.............................................................14 1.1.1. Zanim powstała psychologia jako samodzielna nauka........................................................14 1.1.2. Przykłady typologii naukowych..........................................................................................17 1.1.3. Przykład typologii „żargonowej”.........................................................................................19 1.2. Typologie umysłów uwzględniające intuicję...........................................................................22 1.2.1. Typologia Poincarégo........................................................................................................23 1.2.2. O typologii Junga..............................................................................................................25 Uwagi wprowadzające................................................................................................................25 1.2.2.1. Zręby jungowskiej typologii umysłu.................................................................................26 1.2.2.1.1. Intuicja w systemie funkcji psychologicznych...............................................................26 1.2.2.1.2. Jungowskie typy umysłu..............................................................................................28 1.2.2.1.3. Próba podsumowania koncepcji Junga.........................................................................31 1–1. Gdyby... .............................................................................................................................33 1.2.3. Badanie Stanisława Dobrowolskiego..................................................................................35 1.2.4. Wkład Malcolma R. Westcotta...........................................................................................36 Uwagi wstępne...........................................................................................................................36 1.2.4.1. Ogólne przybliżenie koncepcji Westcotta.........................................................................37 1.2.4.2. Znaczenie koncepcji.......................................................................................................40 1.3. Propozycja modyfikacji dotychczasowych typologii................................................................41 Wprowadzenie.............................................................................................................................41 1.3.1. Kierunki modyfikacji...........................................................................................................42 1.3.2. O wyższości typologii nieparzystych...................................................................................43 1.3.3. Ogólna prezentacja proponowanej typologii umysłów..........................................................44 1.3.4. Historyczne przykłady typów głównych...............................................................................47 1.3.4.1. Przybliżenie umysłowości logików...................................................................................47 1–2. Sokrates jako przykład typu logicznego................................................................................48 1–3. Sherlock Holmes.................................................................................................................49 1.3.4.2. Przybliżenie umysłowości intuicjonistów..........................................................................52 1–4. Adam Mickiewicz – typ skrajnego intuicjonisty......................................................................53 1–5. Ignac Semmelweis – lekarz o umyśle intuicyjnym..................................................................56 1–6. J. H. Pestalozzi jako przykład intuicyjnego pedagoga.............................................................59 1.3.4.3. Przybliżenie umysłowości typu pośredniego......................................................................60 1–7. Umysł Dmitrija Mendelejewa – więcej w nim logiki czy intuicji?...............................................60 1–8. Henry Ford – jako przedstawiciel typu umysłu pośredniego.....................................................62 1.4. Hipotezy ogólne o znaczeniu znajomości typów umysłu...........................................................64 Podsumowanie.............................................................................................................................66 Rozdział 2. Ogólna prezentacja nowych testów...............................................................................69 Wprowadzenie..............................................................................................................................69 2.1. O potrzebie nowych testów.....................................................................................................70 2.1.1. Krytyka testów w świetle teorii.............................................................................................71 2.1.2. Ograniczenia wynikające z formy testów i stosowania ich w praktyce.....................................73 2.2. Propozycja nowych testów......................................................................................................78 Uwagi wstępne.............................................................................................................................78 2–1. Główne etapy pracy nad nowymi testami................................................................................78 2.2.1. Określenia ogólne i nazwy własne........................................................................................81 2.2.1.1. Określenia rodzajowe........................................................................................................81 2.2.1.2. Przykłady nazw własnych nowych testów...........................................................................84 2.2.2. Zadania w nowych testach...................................................................................................85 2.2.3. Wskaźniki............................................................................................................................88 2.2.3.1. Wskaźniki podstawowe.....................................................................................................88 2.2.3.2. Wskaźniki poziomu i mocy umysłu....................................................................................90 Wprowadzenie..............................................................................................................................90 2.2.3.2.1. Przykłady wskaźników pojedynczych albo opartych na sumowaniu..................................92 2.2.3.2.2. Przykłady wskaźników opartych na ilorazach..................................................................94 2.2.3.2.3. Przykład rankingowego wskaźnika mocy umysłu.............................................................95 2.2.3.2.4. Wskaźnik globalny........................................................................................................101 Podsumowanie punktu 2.2.3........................................................................................................101 2.2.3.3. Kryteria wyodrębniania typów umysłu...............................................................................102 2.2.3.4. Style poznawcze – zgadujący i refleksyjny........................................................................104 2.2.3.5. Inne wskaźniki................................................................................................................105 Podsumowanie...........................................................................................................................106 Rozdział 3. O przydatności poznawczej i praktycznej nowych testów.............................................107 Wstęp.........................................................................................................................................107 3.1. O przydatności praktycznej...................................................................................................108 3.1.1. O wspomaganiu rekrutacji i selekcji....................................................................................108 3.1.2. Pomiar wyników kształcenia specjalistów...........................................................................109 3.1.3. Dobór członków zespołów..................................................................................................109 3.1.4. Dobór doradców.................................................................................................................111 3.2. Nowe testy w świetle wstępnych badań naukowych................................................................115 Uwagi wstępne............................................................................................................................115 3.2.1. Wyniki testów LIZ w porównaniu z dotychczasowymi testami...............................................116 3.2.2. Nowe dane o edukacji........................................................................................................120 3.2.2.1. Osiągnięcia dydaktyczne uczniów a ich umysły.................................................................121 3–1. Zaskakujące wyniki..............................................................................................................122 3.2.2.2. Tradycyjna edukacja rozwija głównie umysły logiczne.......................................................123 3.2.2.3. Nowe symptomy w edukacji.............................................................................................127 3.2.2.4. Typ umysłu a wybór kierunku studiów...............................................................................128 3.2.3. O potrzebie rewizji poglądów na tradycyjne typologie zawodowe..........................................129 3.2.3.1. W zawodach algorytmicznych niezbędni są intuicjoniści....................................................129 3.2.3.2. Typy umysłów w różnych specjalnościach lekarzy..............................................................131 3.2.4. Artyści typowi i nietypowi....................................................................................................132 3.2.4.1. O umysłach młodych tancerek..........................................................................................133 3.2.4.2. O artystach ściśle trzymających się algorytmów................................................................135 3.2.5. Problemy ze specyfiką zawodu menedżera...........................................................................135 Uwagi wstępne.............................................................................................................................135 3.2.5.1. O umysłach „przedsiębiorców” i „nie-przedsiębiorców”.......................................................136 3.2.5.2. Badanie menedżerów testem LIZ.......................................................................................138 3.2.5.3. Wstępne wyniki badania menedżerów nowym testem MULIZR............................................139 3.2.5.3.1. Metodologia..................................................................................................................139 3.2.5.3.2. Wyniki...........................................................................................................................140 3.2.5.3.2.1. Rozkład typów mocy umysłu w badanych grupach........................................................140 3.2.5.3.2.2. Logika i intuicja w umyśle menedżerów........................................................................142 3.2.6. Lateralizacja a myślenie intuicyjne........................................................................................143 3.2.7. Umysł a zachowania społeczne............................................................................................145 3.2.8. Zgłębianie kreatywności.......................................................................................................149 3.2.9. Inne badania........................................................................................................................150 Podsumowanie rozdziału...............................................................................................................152 Rozdział 4. O treningu myślenia intuicyjnego – zarys koncepcji.......................................................155 Wprowadzenie..............................................................................................................................155 4.1. Specyfika proponowanego treningu.........................................................................................156 4.2. Cele treningu..........................................................................................................................158 4.3. Sprawy organizacyjne.............................................................................................................160 4–1. Przykłady proponowanych zasad............................................................................................160 4.4. Czynności zasadnicze – rozwiązywanie problemów..................................................................161 4.4.1. Informacje ogólne................................................................................................................161 4.4.2. Przykłady zadań...................................................................................................................162 4.4.3. Przykład centralnego ogniwa w tym treningu.........................................................................166 4.4.3.1. Prezentacja ogólna...........................................................................................................166 4.4.3.2. O typowości opisanego przykładu......................................................................................174 4.5. Czynności pomocnicze............................................................................................................176 4.5.1. Dyskretne nakierowanie – elementy torowania......................................................................176 4–2. Władysław Kopaliński (1990) o liczbie 7.................................................................................177 4.5.2. Kultywować pytania.............................................................................................................178 4.5.3. O innych ćwiczeniach towarzyszących..................................................................................179 4–3. Paradoksy.............................................................................................................................180 4.6. Problem efektów treningu.......................................................................................................184 Uwagi końcowe.............................................................................................................................185 Zakończenie.................................................................................................................................187 Streszczenie.................................................................................................................................189 Abstract........................................................................................................................................191 Bibliografia....................................................................................................................................193

W książce autor zajmuję się intuicją z punktu widzenia psychologii poznawczej (kognitywnej), gdzie główną funkcję intuicji upatruje się w rozwiązywaniu złożonych, trudnych problemów, wymagających podejścia kreatywnego. Z tego punktu widzenia nadrzędnym pojęciem kluczowym w tej książce jest umysł, a szczególnie niezwykły, genialny, kreatywny. (fragment) 2019 r. Spis treści Wstęp........................................................................................................................................9 Rozdział 1. O wzmacnianie umysłu............................................................................................17 Uwagi wstępne.........................................................................................................................17 1.1. Mózg – umysł – kultura......................................................................................................18 1.1.1. O mózgu.........................................................................................................................18 1–1. Mózg potęgą jest..............................................................................................................19 1.1.2. Umysł.............................................................................................................................21 1–2. Dwa światy.......................................................................................................................23 1–3. Czy instynkt to umysł?......................................................................................................24 1.1.3. Kultura poznawcza..........................................................................................................25 1–4. Kultura wobec zdolności technicznych. Na przykładzie Leonarda da Vinci i Thomasa Alvy Edisona..............................................................................................................27 1–5. Przykład z historii Biblioteki Aleksandryjskiej.....................................................................28 1.2. Wybrane parametry i cechy umysłów...................................................................................29 Informacje wprowadzające........................................................................................................29 1.2.1. Poziom rozwoju...............................................................................................................30 1.2.1.1. O miarach ilościowych i jakościowych...........................................................................30 1.2.1.2. Genialność...................................................................................................................32 1–6. Przykład Terence Tao........................................................................................................34 1–7. Marilyn vos Savant............................................................................................................34 1–8. Umysł Leonarda da Vinci (1452–1519)...............................................................................35 1.2.1.3. O aktywności twórczej..................................................................................................37 1.2.1.4. Inhibitory w umyśle i kulturzу........................................................................................40 1.2.1.4.1. O pojęciu inhibitorów.................................................................................................40 1.2.1.4.2. O barierach indywidualnych........................................................................................41 1–9. O myśleniu uzależnionym..................................................................................................46 1.2.1.4.3. Społeczne i kulturowe formy inhibitorów.....................................................................47 1.2.2. Racjonalność..................................................................................................................49 1.2.3. Refleksyjność.................................................................................................................53 1.2.4. Kontekstowość...............................................................................................................53 1.2.5. Metaforyczność..............................................................................................................55 1.2.6. O nietypowych stanach świadomości...............................................................................56 Wprowadzenie..........................................................................................................................56 1.2.7. Typy, style poznawcze......................................................................................................59 1.3. Problem umysłów przyszłości.............................................................................................61 Podsumowanie rozdziału...........................................................................................................63 Rozdział 2. W stronę doceniania i pojęcia intuicji........................................................................65 Wstęp.......................................................................................................................................65 2.1. Ogólny przegląd ewolucji poglądów na znaczenie intuicji......................................................66 2.1.1. Skazani na intuicję...........................................................................................................66 2.1.2. O skrajnym racjonalizmie..................................................................................................67 2.1.3. Przykład próby zastąpienia racjonalizmu intuicjonizmem...................................................70 2.1.4. Źródła i symptomy nowej fali zainteresowania intuicją.......................................................74 Uwagi wstępne..........................................................................................................................74 2.1.4.1. Przykłady spektakularnych osiągnięć odkrywczych i wynalazczych bazujących na intuicji................................................................................................................75 2.1.4.1.1. Przykłady z matematyki..............................................................................................75 2.1.4.1.2. Przykład z biologii – Gregor Mendel............................................................................78 2.1.4.2. Znaczące epizody.........................................................................................................79 2.1.4.2.1. Szczęśliwy traf?.........................................................................................................80 2–1. Z historii odkrycia insuliny..................................................................................................82 2.1.4.2.2. Inkubacja i olśnienia...................................................................................................82 2.1.4.2.3. Znaczenie marzeń sennych.........................................................................................84 2.1.4.2.4. Niepoważne zachowania uczonych?............................................................................85 2.1.4.2.5. Docenienie zalet ograniczonej racjonalności................................................................88 2.1.4.2.6. Dlaczego arcymistrzowie szachowi wygrywają z komputerami?....................................90 Podsumowanie podrozdziału 2.1................................................................................................91 2.2. Ogólny przegląd dotychczasowych poglądów na istotę intuicji...............................................92 Uwagi wstępne...........................................................................................................................92 2.2.1. Obraz intuicji pół wieku temu – jeden termin, wiele pojęć....................................................94 2.2.2. Intuicja w świetle współczesnego stanu wiedzy..................................................................98 2.2.2.3. O bezpośredniości poznania intuicyjnego.......................................................................107 Podsumowanie rozdziału...........................................................................................................108 Rozdział 3. Sygnały intuicyjne.....................................................................................................111 Informacje wstępne...................................................................................................................111 3.1. Fakty..................................................................................................................................111 3–1. Odkrycie w sytuacji zagrożenia...........................................................................................121 3.2. Próba podsumowania podobnych przykładów.......................................................................126 3.3. O pojęciu sygnału intuicyjnego.............................................................................................129 3.3.1. Pojęcie i rodzaje sygnałów konwencjonalnych...................................................................129 3.3.2. Sygnały intuicyjne i konwencjonalne..................................................................................130 3.3.3. Sygnały intuicyjne a odruchy orientacyjne i sygnały alarmowe w językach...........................135 3.3.4. Markery somatyczne jako sygnały intuicyjne......................................................................137 3–2. Przykłady intensji...............................................................................................................139 3–3. Przykłady ekstensji.............................................................................................................141 3.4. Problem sterowania sygnałami intuicyjnymi..........................................................................143 3.4.1. O pojęciu torowania..........................................................................................................143 3.4.2. Przykłady badań psychologicznych....................................................................................146 3–4. W poszukiwaniu sygnałów – wykorzystać sen......................................................................149 Podsumowanie rozdziału............................................................................................................149 Rozdział 4. Logint – docenić koncepcję integracyjną....................................................................151 Wprowadzenie............................................................................................................................151 4.1. O związkach intuicji z logiką w ujęciu ogólnym......................................................................153 4.2. Myślenie intuicyjne...............................................................................................................154 Informacje wprowadzające..........................................................................................................154 4.2.1. Cechy procesu oraz wyniki myślenia intuicyjnego................................................................157 4.2.1.1. Związek ze świadomością...............................................................................................158 4.2.1.1.1. O zmienionych stanach świadomości............................................................................160 4.2.1.1.2. Wgląd, inkubacja, olśnienie...........................................................................................161 4.2.1.2. Déjà vu i jamais vu..........................................................................................................163 4.2.1.3. Udział logiki....................................................................................................................164 4.2.2. Wyniki myślenia intuicyjnego..............................................................................................166 4–1. Przyczynek do oceny trudności zadania................................................................................167 4.3. O intuicji percepcyjnej...........................................................................................................169 4.3.1. Formy dotychczas opisywane.............................................................................................169 4.3.2. Nowe formy intuicji percepcyjnej........................................................................................170 4.4. O intuicyjności innych procesów poznawczych.......................................................................172 4.5. O intuicyjności języka............................................................................................................173 4–2. Przykłady intuicyjnych określeń intuicji..................................................................................175 4–3. Słowa..................................................................................................................................177 Podsumowanie rozdziału.............................................................................................................178 Uwagi końcowe...........................................................................................................................181 Streszczenie................................................................................................................................185 Abstract......................................................................................................................................187 Bibliografia..................................................................................................................................189

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie i analiza przedmiotu (obiektu) badań, jakim jest działalność Komitetu Praw Dziecka, oraz opracowanie efektów rozpoznania w latach 2012–2019 – spełniające funkcję teoretyczno-praktyczną badań. W związku z tym głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: czy działania Komitetu Praw Dziecka prowadzą do zamierzonego celu określonego w aktach prawnych? Szukano wyjaśnienia faktów, struktur lub zdarzeń, okoliczności – „przyszłych” i obecnych – którym owe fakty lub zdarzenia „służą”, badano również ich powstawanie w kontekście istniejących bądź przyszłych celów Komitetu Praw Dziecka. (fragment) 2019 r. Spis treści Wykaz skrótów........................................................................................................7 Wprowadzenie........................................................................................................9 Rozdział I Zagadnienia wstępne.............................................................................................15 1. Dzieci i dzieciństwo w literaturze przedmiotu......................................................15 2. Przypadki naruszania praw dziecka w świecie.....................................................40 Podsumowanie......................................................................................................50 Rozdział II Istotność formalna i materialna Komitetu Praw Dziecka...........................................51 1. Istotność formalna w realizacji praw dziecka.......................................................51 1.1. Podstawa prawna, członkowie Komitetu, struktura, organizacja.........................51 1.2. Procedury i struktury monitorowania................................................................56 1.3. Współpraca Komitetu ze stosownymi podmiotami.............................................63 1.4. Istota, cel, misja Komitetu Praw Dziecka...........................................................65 2. Istotność materialna Komitetu Praw Dziecka w monitorowaniu przestrzegania praw dziecka...................................................................................66 2.1. Zadania Komitetu Praw Dziecka.......................................................................66 2.2. Kompetencje Komitetu Praw Dziecka, zakres uprawnień....................................69 2.3. Komitet Praw Dziecka jako wspólnota komunikacyjno-dialogiczna.....................78 2.4. Urzeczywistnianie praw dziecka.......................................................................87 2.5. Strategia i formy realizacji zadań Komitetu Praw Dziecka..................................92 Podsumowanie.....................................................................................................119 Rozdział III Komentarze Ogólne Komitetu Praw Dziecka jako mechanizm promocji praw dziecka – tematyka i znaczenie.....................................................................121 1. Zagadnienia wprowadzające..............................................................................121 2. Analiza Komentarzy Ogólnych Komitetu Praw Dziecka.........................................121 2.1. Komentarz Ogólny nr 1 (2001).........................................................................122 2.2. Komentarz Ogólny nr 2 (2002).........................................................................125 2.3. Komentarz Ogólny nr 3 (2003).........................................................................132 2.4. Komentarz Ogólny nr 4 (2003).........................................................................142 2.5. Komentarz Ogólny nr 5 (2003).........................................................................150 2.6. Komentarz Ogólny nr 6 (2005).........................................................................162 2.7. Komentarz Ogólny nr 7 (2005).........................................................................176 2.8. Komentarz Ogólny nr 8 (2006).........................................................................183 2.9. Komentarz Ogólny nr 9 (2006).........................................................................189 2.10. Komentarz Ogólny nr 10 (2007).....................................................................200 2.11. Komentarz Ogólny nr 11 (2009).....................................................................209 2.12. Komentarz Ogólny nr 12 (2009).....................................................................218 2.13. Komentarz Ogólny nr 13 (2011).....................................................................234 2.14. Komentarz Ogólny nr 14 (2013).....................................................................246 2.15. Komentarz Ogólny nr 15 (2013).....................................................................254 2.16. Komentarz Ogólny nr 16 (2013).....................................................................268 2.17. Komentarz Ogólny nr 17 (2013).....................................................................278 2.18. Komentarz Ogólny nr 18 (2014).....................................................................288 2.19. Komentarz Ogólny nr 19 (2016).....................................................................300 2.20. Komentarz Ogólny nr 20 (2016).....................................................................310 2.21. Komentarz Ogólny nr 21 (2017).....................................................................323 2.22. Komentarz Ogólny nr 22 (2017).....................................................................330 2.23. Komentarz Ogólny nr 23 (2017).....................................................................335 3. Znaczenie Komentarzy Ogólnych dla podmiotów stosujących Konwencję i protokoły (istotność jako wartość intelektualna i postępowanie doradcze)......................................................................................343 Podsumowanie.....................................................................................................345 Zakończenie.........................................................................................................351 Wykaz literatury....................................................................................................363 Wykaz źródeł prawnych.........................................................................................373 Wykaz źródeł internetowych..................................................................................384

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie korzeni nacjonalizmu baskijskiego i powodów, dla których powstała organizacja ETA, która na początku cieszyła się poparciem niemal całego swojego narodu, a później zaczęła je tracić tak, aby w końcu zostać potępioną jako brutalna organizacja terrorystyczna, oraz analiza możliwych sposobów rozwiązania sprawy baskijskiej. Monografia porusza także wiele innych kwestii dotyczących szeroko pojętego problemu nacjonalizmu baskijskiego. Pierwszy rozdział traktuje o konfliktach etnicznych, nacjonalizmie i jego odmianach oraz terroryzmie, aby stworzyć teoretyczną bazę dla analizy konkretnego przykładu, jakim jest separatyzm baskijski. Dwa kolejne rozdziały prezentują historię konfliktu, z czego pierwszy dotyczy genezy nacjonalizmu baskijskiego aż do powstania ETA, podczas gdy kolejny ilustruje działalność tej organizacji do chwili obecnej. Ostatni rozdział to analiza zaplecza ideologiczno-politycznego nacjonalizmu baskijskiego oraz próba przedstawienia nowych koncepcji rozwiązania problemu. Wnioski z badań ujęte zostały w zakończeniu. (Fragment wstępu) 2019 r. SPIS TREŚCI Wstęp ......................................................................................................................................... 13 Rozdział 1. Wpływ konfliktów etnicznych na bezpieczeństwo europejskie....................................... 15 1.1. Przyczyny konfliktów etnicznych i nacjonalizmu...................................................................... 15 1.2. Separatyzm........................................................................................................................... 18 1.3. Narodziny terroryzmu............................................................................................................. 20 1.4. Konflikty etniczne i terroryzm w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego...................... 25 Rozdział 2. Powstanie oraz rozwój nacjonalizmu baskijskiego........................................................ 33 2.1. Historia powstania Baskonii................................................................................................... 33 2.2. Geneza nacjonalizmu baskijskiego......................................................................................... 35 2.2.1. Od starożytności do początków konfliktu wewnętrznego...................................................... 35 2.2.2. Polityczne korzenie nacjonalizmu baskijskiego.................................................................... 38 2.2.3. Okres wojny domowej......................................................................................................... 40 2.2.4. Dyktatura generała Francisco Franco................................................................................... 42 2.3. Ideologiczne zalążki ETA....................................................................................................... 45 Rozdział 3. Działalność ETA ........................................................................................................ 49 3.1. Ewolucja ideologiczna i polityczna ETA.................................................................................. 49 3.1.1. Od narodzin do pierwszego Zgromadzenia (1959–1962)...................................................... 49 3.1.2. Od nacjonalizmu sabiniano do idei rewolucyjnych (1963–1965)........................................... 53 3.1.3. Różne koncepcje ideologiczne (1965–1968)....................................................................... 57 3.1.4. Konsolidacja i rozwój ETA (1969– 1975)............................................................................. 59 3.2. Konfrontacja ETA z demokracją............................................................................................. 64 3.2.1. Podłoże dla dwóch dekad terroryzmu – ETA w latach 1977–1979........................................ 64 3.2.2. Okres stagnacji (1980–1986)............................................................................................. 70 3.2.3. Okres kryzysu (1986/87–1991).......................................................................................... 73 3.2.4. Spuścizna kryzysu (1992–1998)......................................................................................... 76 3.3. ETA w XXI wieku................................................................................................................... 82

Prezentowana monografia zawiera rozszerzone wersje referatów przedstawionych 20 X 2017 r. na konferencji poświęconej setnej rocznicy powołania Rady Regencyjnej. Autorzy omawiają różne aspekty działalności RR w szerokim kontekście międzynarodowym i krajowym w związku z tzw. sprawą polską i stosunkiem do niej państw centralnych. Wiele miejsca poświęcono genezie powołania Rady Regencyjnej z perspektywy monarchii austro-węgierskiej, jej pozycji prawo-ustrojowej i politycznej w Królestwie Polskim oraz różnym aspektom jej działalności, m.in. gospodarczej, wojskowej i archiwalnej. (fragment) 2018 r. Spis treści Wprowadzenie............................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Prawnoustrojowa i polityczna pozycja Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w latach 1917–1918 (Dariusz Makiłła)............................................................................ 7 Rozdział 2. U kresu sił. Międzynarodowy kontekst działalności Rady Regencyjnej w końcowym okresie Wielkiej Wojny (Wojciech Morawski)............................................................. 17 Rozdział 3. Austro-Węgry wobec powołania Rady Regencyjnej (maj– październik 1917 r.) (Jerzy Gaul)......................................................................................... 35 Rozdział 4. Kwestia polska jako problem polityki wewnętrznej Austro-Węgier w czasie i wojny światowej (Jan Županič)..................................................................................... 75 Rozdział 5. Austria-Hungary, Treaty of Brest-Litovsk and the Issue of Poland (1917–1918) (Václav Horčička).................................................................................................... 83 Rozdział 6. „Monitor Polski” Rady Regencyjnej jako czasopismo publicystyczne. Zarys problemu (Jerzy Łazor)....................................................................................................... 91 Rozdział 7. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego jako głowa państwa – aspekty konstytucyjne w świetle przedwojennej dogmatyki prawa (Grzegorz Szymborski)............................................................................................................... 107 Rozdział 8. Rada Regencyjna a powołanie sieci polskich archiwów państwowych (Jacek Krochmal) ...................................................................................................................... 129 Aneks. Henri La Fontaine, un prix Nobel de la Paix en 1913(Stéphanie Manfroid).......................... 155

Problematyka podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów, kształtowanie się nowych paradygmatów raz powrót do klasycznych podstaw teoretycznych. Wzrastająca niepewność wskazuje na rozwój nowych form organizacyjnych opartych na nowych paradygmatach. Pojawia się pytanie: czy podejście procesowe, które sięga klasycznych rozwiązań organizacji i zarządzania, jest twórcze i nieustannie ewoluuje? (fragment) 2017 r. Spis treści Przedmowa ............................................................................................................................................13 Rozdział 1. Wartości, oceny i pomiar w zarządzaniu procesowym (Bolesław Rafał Kuc) .............................15 Rozdział 2. Zarządzanie procesowe a zarządzanie międzyorganizacyjne (Zbigniew Olesiński) ................... 33 Rozdział 3. Skuteczność implementacji zarządzania procesowego w dużych instytucjach (Marcin Dawidowicz) .............................................................................................................................. 45 Rozdział 4. Zastosowanie wybranych modeli dojrzałości procesowej organizacji (Agnieszka Bitkowska) ........................................................................................................................... 57 Rozdział 5. Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym (Wiesław Wojciechowski) ........................................................... 69 Rozdział 6. Rola pracowników wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji procesowej (Damian Bińkiewicz) ............................................................................................................ 83 Rozdział 7. Kontrola jakości podstawą doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach (Sylwia Sielska) ..................................................................................................................................... 95 Rozdział 8. Rola zarządzania procesowego w budowaniu relacji z klientami (Agnieszka Druś) ................. 109 Rozdział 9. Identyfikacja i modelowanie procesów na przykładzie placówki medycznej (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) .................................................................................................. 123 Rozdział 10. Identyfikacja procesów w pracowniach projektowania architektonicznego (Agata Kinga Urbańska) ........................................................................................................................ 135 Rozdział 11. Six Sigma metodą zmiany zarządzania przedsiębiorstwem usprawniającą procesy (Grażyna Paulina Wójcik) ....................................................................................................................... 151 Rozdział 12. Standaryzacja procesów biznesowych zgodnie z normą ISO (Oleksandr Ivanov) .................... 167 Rozdział 13. Zarządzanie strategiami zawodowymi przedstawicieli pokolenia Y jako przykład stosowania zarządzania procesowego (Michał Dobrołowicz) ................................................................... 177 Rozdział 14. Proces decyzyjny jako ciąg interakcji między organizacjami (Rafał Tyszkiewicz) .................... 191 Rozdział 15. Zarządzanie w procesie tworzenia wartości dla klienta w ekologicznym gospodarstwie rolniczym (Bogusława Ziółkowska) ......................................................................................................... 205 Rozdział 16. Procesy zarządzania zmianą w budowaniu przewagi konkurencyjnej spółek komunalnych w Polsce (Tadeusz Jakub Chruściel) .................................................................................. 219 Rozdział 17. Miejskie centrum logistyczne jako nowoczesne rozwiązanie w tworzeniu wartości dodanej (Magdalena Ługowska, Jerzy Szkutnik) ........................................................................ 233 Rozdział 18. Proces legislacyjny ustawy, czyli od kreacji do wejścia w życie (Katarzyna Gutbier) ............... 241 Rozdział 19. Zarządzanie procesami biznesowymi w chmurze obliczeniowej – przegląd rozwiązań (Tomasz Gzik) ....................................................................................................................................... 257 Rozdział 20. Praktyczne zastosowanie zarządzania procesowego na podstawie nowoczesnych systemów ERP (Renata Łukasik) ............................................................................................................ 271 Rozdział 21. Co dzisiaj znaczy zarządzanie procesami biznesowymi? (Marek Szelągowski) ...................... 279 Rozdział 22. Kryteria oceny ekonomicznej procesu przedsięwzięcia gospodarczego w przedsiębiorstwie (Elżbieta Weiss) ...................................................................................................... 295 Rozdział 23. Rola menedżera procesu w zarządzaniu organizacją (Karolina Kobiałka, Magdalena Łabuś, Paulina Zygmunciak) ................................................................................................. 313 Rozdział 24. Zastosowanie controllingu we współczesnych organizacjach procesowych (Agnieszka Bitkowska) ........................................................................................................................... 327

Niniejsza publikacja stanowi kolejny rezultat współpracy naukowo-badawczej Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie z przedstawicielami różnych ośrodków naukowych oraz środowiskiem praktyki gospodarczej. Wyrażamy przekonanie, że zapewni to swoisty efekt synergii, wynikający z potencjału obu środowisk, pozwalając na ukazanie możliwości zarządzania projektami dla zapewnienia ciągłości działalności i stymulowania rozwoju przedsiębiorstw. (fragment) 2017 r. Spis treści Przedmowa................................................................................................................................................ 11 Rozdział 1. Przesłanki dla absorpcji środków unijnych – szkic do problematyki (Elżbieta Weiss) ................... 13 Rozdział 2. Rola procesu komunikacji we współczesnych organizacjach projektowych (Agnieszka Bitkowska) ............................................................................................................................... 25 Rozdział 3. Polityczne i ekonomiczne przesłanki dla pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) ........................................................................................................ 37 Rozdział 4. Fundusze strukturalne jako instrument realizacji projektów unijnych na przykładzie miasta Bielsko-Biała (Żaneta Szymanowska) ............................................................................................... 49 Rozdział 5. Ocena skuteczności projektów realizowanych w latach 2007–2013 w województwie mazowieckim (Dorota Narojczyk) ................................................................................................................ 63 Rozdział 6. Podejście projektowe w skutecznym organizowaniu szkoleń w administracji publicznej (Damian Dymiński) ..................................................................................................................................... 79 Rozdział 7. Projekt reorganizacji przedsiębiorstw w kontekście identyfikacji kluczowych decyzji (Monika Cabaj, Łukasz Cabaj) ..................................................................................................................... 95 Rozdział 8. Specyfika procesu doboru członków zespołu projektowego (Beata Chmielewiec) ........................ 107 Rozdział 9. Rola zaufania w relacjach interpersonalnych zespołu projektowego (Rafał Tyszkiewicz) .............. 125 Rozdział 10. Podejście projektowe do tworzenia organizacji sieciowych (Piotr Minda) .................................. 137 Rozdział 11. Retrospektywa projektu Kaizen – japońska jakość w PJWSTK – studium przypadku (Małgorzata Cieciora) ................................................................................................................................ 153 Rozdział 12. Zastosowanie metodyki Waterfall w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym (Paulina Łukasiewicz) .................................................................................................. 167 Rozdział 13. Zastosowanie techniki PERT w zarządzaniu projektami informatycznymi (Łukasz M. Chmielewski) ........................................................................................................................... 185 Rozdział 14. Uwarunkowania wpływające na sukces zarządzania projektem (Małgorzata Wojciechowska-Radek) ........................................................................................................... 203 Rozdział 15. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów informatycznych (Tomasz Grabowski, Marcin Trembulak) ..................................................................................................................................... 219 Rozdział 16. Determinanty zarządzania projektami w bankowości ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych (Magdalena Karolak, Artur Koszla) .................................................................... 235 Rozdział 17. Projektowanie programów lojalnościowych w zarządzaniu relacjami z klientami (Dzmitry Chatyrbok) ................................................................................................................................... 249 Rozdział 18. Projektowanie działań networkingu wspierających rozwój przedsiębiorstwa (Krzysztof Rumianowski) ............................................................................................................................ 265 Rozdział 19. Zastosowanie analizy efektywności inwestycji do wyboru sposobu komercjalizacji wyników projektu badawczo-rozwojowego (Dariusz Mikołajewski, Piotr Szczepankowski) .............................. 281 Rozdział 20. Proces projektowania aktów prawnych na przykładzie rządowego projektu ustawy (Katarzyna Gutbier) ..................................................................................................................................... 305 Rozdział 21. Proces projektowania orzeczeń przez Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie (Krystyna Kołodko) ..................................................................................................................................... 321 Chapter 22. Designing a functional planning of the west management system in Poland (Zenon Biniek, Kazimierz Waćkowski, Hanna Biniek) .................................................................................... 335 Chapter 23. Family Business Associations as Business Support Structures. Evidence from the UK and Spain (Claire Seaman, Ascensión Barroso Martínez) .............................................................................. 349

Prace prezentowane w niniejszym zbiorze stanowią rozszerzone i wzbogacone wydanie referatów wygłoszonych podczas sympozjum, które odbyło się 13 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W swej treści nawiązują do zasadniczej idei kolokwium, ukazując różne aspekty - zarówno polityczne, jak i społeczne - udziału społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą w XVI - XVIII wieku. Poruszona problematyka ukazuje różnorodność, a także stopień zaawansowania form i doświadczeń obywatelskiego funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. (fragment) 2017 r. Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................................................. 7 Rozdział 1. Bezpośredniość i pośredniość udziału społeczeństwa we władzy i zarządzaniu w dawnej Rzeczypospolitej (Dariusz Makiłła) ..................................................................................... 9 Rozdział 2. Udział obywateli narodu szlacheckiego w sprawowaniu władzy w Rzeczypospolitej (1573–1795) (Izabela Lewandowska-Malec) .................................................................................... 33 2.1. Wstęp ...................................................................................................................................... 33 2.2. Suwerenność a podział władzy .................................................................................................. 34 2.3. Przemiany w systemie organów władzy Rzeczypospolitej Obojga Narodów .................................. 38 2.4. Władza prawodawcza ................................................................................................................ 40 2.5. Władza rozdawnicza .................................................................................................................. 44 2.6. Uwagi końcowe ......................................................................................................................... 47 Rozdział 3. Między monarchią mixta a rządami nielicznych. Sytuacja wewnętrzna w Rzeczypospolitej w latach 1585–1591 (Anna Pieńkowska, Maciej A. Pieńkowski) ............................ 49 Rozdział 4. Odpowiedzialność szlachty za Rzeczpospolitą w sytuacjach konfliktów wewnętrznych w pierwszej części panowania Zygmunta III (Jan Dzięgielewski) .................................. 73 Rozdział 5. Szkoła obywatelskiej partycypacji – sejmiki szlacheckie na Wołyniu na przełomie XVI i XVII wieku (Karol Mazur) ...................................................................................... 87 Rozdział 6. Konsultacje Stanisława Augusta Poniatowskiego w sprawie obsady posłów, deputatów i urzędników w województwie kijowskim w latach 1783–1790 (Tadeusz Srogosz) .............................. 101

Głównym zadaniem pedagogiki prawa w strukturze nauk prawnych jest otwarcie nowych perspektyw dl analiz celów i skutków prawa stanowionego jako środka służącego integralnemu i zrównoważonemu rozwojowi. Dzięki temu pedagogika prawa może wnieść twórczy wkład w jurysdykcję i system prawny zarówno w sferze teoretyczno-badawczej, jak również praktycznej. 2016 r. Spis treści Od autorów .......................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Teoretyczno-praktyczne i filozoficzne podstawy pedagogiki prawa ....................... 13 1.1. Wprowadzenie ..............................................................................................................13 1.2. Ontologia pedagogiki prawa: zagadnienia fundamentalne .............................................. 22 1.3. Geneza i komparatystyka pedagogiki prawa: prawo jako fakt społeczny .......................... 29 1.4. Aksjologia pedagogiki prawa: inspiracje historyczne i filozoficzne .................................. 45 1.4.1. Arthur Kaufmann: w poszukiwaniu istoty prawa .......................................................... 46 1.4.2. Św. Tomasz z Akwinu: odpowiedzialność piastunów władzy ....................................... 48 1.4.3. Paweł Włodkowic: wychowanie do pokoju i tolerancji ................................................. 52 1.4.4. Gustaw Radbruch: etyczna reguła walidacyjna ........................................................... 54 1.4.5. Ronald Dworkin: zasady ogólne w prawie ................................................................... 56 1.5. Epistemologia pedagogiki prawa: rodzina wzorcem normatywnym dla prawa ................. 58 1.6. Epistemologia pedagogiki prawa: wychowanie jako rozwój przez wartości ..................... 66 1.7. Materia i teleologia pedagogiki prawa: cele i założenia ................................................. 68 1.8. Podsumowanie ........................................................................................................... 70 Rozdział 2. Prawo wobec wartości i problemów wychowania ............................................... 73 2.1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 73 2.2. Wychowanie: zagadnienia terminologiczne i praktyczne ................................................ 75 2.3. Wychowanie w ujęciu pedagogiki prawa: założenia i wyzwania ...................................... 83 2.4. Wychowanie dla pokoju ............................................................................................... 92 2.5. Wychowanie do odpowiedzialności .............................................................................. 96 2.6. Prawo jako środek komunikacji społecznej: komunikacja, dialog, dyskurs i język ........... 110 2.7. Podsumowanie .......................................................................................................... 125 Rozdział 3. Wychowanie do partycypacji społecznej w społeczeństwie obywatelskim .......... 127 3.1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 127 3.2. Antropologia partycypacji społecznej .......................................................................... 129 3.3. Społeczeństwo obywatelskie – problemy terminologiczne ........................................... 133 3.4. Ekonomiczne aspekty partycypacji obywateli .............................................................. 137 3.5. Normatywne warunki konstruktywnego współdziałania .................................................142 3.5.1. Uwagi ogólne .......................................................................................................... 142 3.5.2. Aksjologiczna spójność prawa ................................................................................. 143 3.5.3. Stabilność prawa ..................................................................................................... 144 3.5.4. Prawne definiowanie celów i sposobów współdziałania ............................................. 146 3.6. Wychowanie do partycypacji społecznej ...................................................................... 150 3.7. Podsumowanie ........................................................................................................... 153 Rozdział 4. Metodologia badań w pedagogice prawa ........................................................... 155 4.1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 155 4.2. Znaczenie nauki w życiu społecznym ........................................................................... 157 4.3. Istota i przebieg badań naukowych w pedagogice prawa .............................................. 160 4.3.1. Uwagi wprowadzające ............................................................................................. 160 4.3.2. Potrzeba i cel prowadzenia badań ............................................................................ 164 4.3.3. Problem badawczy .................................................................................................. 165 4.3.4. Hipotezy badawcze ................................................................................................. 165 4.3.5. Zmienne zależne i niezależne ................................................................................... 167 4.3.6. Dobór metod i technik badawczych .......................................................................... 168 4.3.7. Badania właściwe .................................................................................................... 172 4.4. Metodologiczne wyzwania dla pedagogiki prawa ......................................................... 175 4.5. Badania pedagogiki prawa wobec problemów praktycznych ......................................... 182 Aneks Jak przygotować pracę naukową? ........................................................................... 189 A.1. Znaczenie prac naukowych w pedagogice prawa ......................................................... 189 A.2. Wymogi dotyczące prac dyplomowych i doktorskich .................................................... 191 Streszczenie ..................................................................................................................... 197 Literatura .......................................................................................................................... 199 Wydawnictwa zwarte ......................................................................................................... 199 Artykuły w czasopismach .................................................................................................. 212 Akty prawne i dokumenty soft law ...................................................................................... 214 Orzecznictwo .................................................................................................................... 215 Źródła internetowe ............................................................................................................ 216

Monografia zawiera próbę wszechstronnego omówienia stadium przedparlamentarnego procesu ustawodawczego, obejmującego procedurę przygotowania rządowych projektów ustaw w Polsce. Procedura ta ulegała licznym zmianom, co wynikało głównie z braku stabilności teoretycznych koncepcji oraz doraźnie dokonywanych korekt w tym zakresie. W związku z tym opracowania zawiera nie tylko analizę dotychczasowych i obecnych regulacji prawnych, ale także charakterystykę i ocenę niezintegrowanego oraz zintegrowanego modelu rządowej legislacji. (…) Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od 12 marca 1989 r. do 12 listopada 2015 r., tj. od momentu powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego do dymisji rządu Ewy Kopacz. (fragment) 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................................... 9 Wykaz skrótów ..................................................................................................................................... 13 Rozdział 1. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów ............................................................................ 15 Rozdział 2. Zasady, tryb pracy i organizacja wewnętrzna Rady Ministrów ................................................. 25 Rozdział 3. Model niezintegrowany rządowej procedury legislacyjnej – do 2009 r. .................................... 73 3.1. Istota modelu ................................................................................................................................. 73 3.2. Tryb opracowywania rządowych projektów ustaw przez podmioty uprawnione ................................... 75 3.2.1. Planowanie prac legislacyjnych Rady Ministrów ............................................................................ 75 3.2.2. Podmioty uprawnione do opracowywania rządowych projektów ustaw ........................................... 77 3.2.3. Opracowanie projektów ustaw ...................................................................................................... 78 3.2.4. Uzasadnianie projektów ustaw (w tym sporządzanie Oceny Skutków Regulacji) .............................. 78 3.2.5. Ocena zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej ....................................................... 85 3.2.6. Przeprowadzanie uzgodnień – uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie projektów ustaw .......... 87 3.2.7. Opiniowanie projektów ustaw przez Radę Legislacyjną .................................................................. 90 3.2.8. Przeprowadzanie konsultacji społecznych ..................................................................................... 91 3.2.9. Opiniowanie projektów ustaw przez Trójstronną Komisję do spraw Społeczno-Gospodarczych ......... 93 3.2.10. Opiniowanie projektów ustaw przez związki zawodowe ................................................................ 95 3.2.11. Opiniowanie projektów ustaw przez organizacje pracodawców ..................................................... 97 3.2.12. Wyjaśnianie i usuwanie rozbieżności stanowisk oraz rozstrzyganie sporów ................................... 98 3.2.13. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Komitety Rady Ministrów ................................................... 99 3.2.14. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Komisję Prawniczą ........................................................... 100 3.2.15. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Radę Ministrów ................................................................ 103 3.2.16. Przekazywanie projektów ustaw do notyfikacji ............................................................................ 105 3.3. Tryb odrębny opracowywania rządowych projektów ustaw ............................................................... 108 3.4. Ocena modelu ................................................................................................................................ 111 Rozdział 4. Model zintegrowany rządowej procedury legislacyjnej (od 2009 r.) ......................................... 113 4.1. Istota modelu ................................................................................................................................. 113 4.1.1. Scedowanie obowiązku opracowywania rządowych projektów ustaw na Rządowe Centrum Legislacji ................................................................................................................................ 114 4.1.2. Dwuetapowa procedura opracowywania rządowych projektów ustaw ............................................. 114 4.2. Tryb opracowywania rządowych projektów ustaw na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów ..................................................................................................................................... 124 4.2.1. Etap I: opracowywanie projektów założeń rządowych projektów ustaw ........................................... 124 4.2.1.1. Wprowadzanie projektów założeń projektów ustaw do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów ...................................................................................................................................... 124 4.2.1.2. Uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw: międzyresortowe, z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowym Centrum Legislacji .......................................................... 131 4.2.1.3. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej .................................................................................................................................... 132 4.2.1.4. Przeprowadzenie konsultacji publicznych projektów założeń projektów ustaw .............................. 133 4.2.1.5. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw przez Radę Legislacyjną .................................... 134 4.2.1.6. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe ......................................................................................................... 135 4.2.1.7. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe, organizacje pracodawców ......................................................................................... 135 4.2.1.8. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw przez właściwą komisję wspólną ........................ 137 4.2.1.9. Opiniowanie projektów założeń projektów ustaw przez organy i instytucje Unii Europejskiej ........... 138 4.2.1.10. Organizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów publicznych (fakultatywnie) .... 138 4.2.1.11. Sporządzanie protokołu rozbieżności ......................................................................................... 140 4.2.1.12. Sporządzanie raportu z konsultacji publicznych .......................................................................... 140 4.2.1.13. Rozpatrywanie projektów założeń projektów ustaw przez właściwe komitety Rady Ministrów ........ 141 4.2.1.14. Rozpatrywanie projektów założeń projektów ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów ............... 144 4.2.1.15. Rozpatrywanie projektów założeń projektów ustaw przez Radę Ministrów .................................... 148 4.2.1.16. Sporządzanie ostatecznych tekstów założeń do projektów ustaw ................................................. 151 4.2.2. Etap II: opracowywanie przez Rządowe Centrum Legislacji rządowych projektów ustaw na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów .................................................................................. 152 4.2.2.1. Przekazywanie projektów ustaw opracowanych przez Rządowe Centrum Legislacji organowi wnioskującemu ......................................................................................................................... 153 4.2.2.2. Uzasadnianie projektów ustaw (w tym sporządzenie Oceny Skutków Regulacji) .............................. 153 4.2.2.3. Sporządzanie Oceny Skutków Regulacji ex post ............................................................................ 156 4.2.2.4. Kierowanie projektów ustaw do uzgodnień: międzyresortowych, z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowym Centrum Legislacji ............................................................................ 157 4.2.2.5. Kierowanie projektów ustaw do konsultacji publicznych lub zaopiniowania (fakultatywne) .............. 159 4.2.2.6. Przeprowadzanie konferencji uzgodnieniowej (fakultatywne) ......................................................... 159 4.2.2.7. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów .............................................. 160 4.2.2.8. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Komisję Prawniczą (fakultatywne) ....................................... 161 4.2.2.9. Rozpatrywanie projektów ustaw przez Radę Ministrów .................................................................. 163 4.2.2.10. Przekazywanie projektów ustaw do notyfikacji ............................................................................ 163 4.3. Tryb opracowywania rządowych projektów ustaw bez założeń przyjętych przez Radę Ministrów ............ 164 4.4. Tryb odrębny opracowywania rządowych projektów ustaw ................................................................... 166 4.5. Ocena modelu ................................................................................................................................... 168 Rozdział 5. Kierunki zmian procesu ustawodawczego (postulaty de lege ferenda) ....................................... 171 Zakończenie ............................................................................................................................................ 195 Bibliografia .............................................................................................................................................. 201 Indeks ..................................................................................................................................................... 231

Teksty, składające się na tę monografię, zostały podzielone na trzy części. Część pierwszą zatytułowano "Trendy i wyzwania HRM", drugą – "Przywództwo, kompetencje, satysfakcja", a trzecią – "Studia przypadków, komunikaty studentów i słuchaczy-praktyków". Odpowiada to kilku przyjętym założeniom. Po pierwsze, chcieliśmy pokusić się o szerszą refleksję na temat jednej z nauk o zarządzaniu i zarazem ważnej dziedziny praktycznego zarządzania, jaką jest zarządzanie zasobami ludzkimi; zastanowić się nad tym, co w tym zakresie udaje się bardziej, a co mniej i jakie są najważniejsze wyzwania. Innymi słowy – gdzie jesteśmy i jak powinniśmy przygotowywać się do tego, co nas może czekać. (fragment) 2016 r. Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 15 Część I. Trendy i wyzwania HRM ................................................................................................................. 21 Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – blaski i cienie, wyzwania (Tadeusz Oleksyn) ............................ 23 Rozdział 2. Procesy realizacji funkcji personalnej (Katarzyna Szczepańska) .................................................. 51 Rozdział 3. Wartość kapitału intelektualnego (Jolanta Żukowska) ................................................................ 65 Rozdział 4. ZZL w organizacjach międzynarodowych i globalnych – wybrane kwestie (Izabela Stańczyk) ....... 77 Rozdział 5. Polskie firmy rodzinne – wyzwania i sukcesje (Anna Soszyńska) ................................................. 97 Rozdział 6. Kobieca sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych (Alicja Hadryś-Nowak, Ewa Więcek-Janka) ... 111 Rozdział 7. Inteligencja emocjonalna, kontekstualna i historyczna jako źródła kompetencji społecznych (Tomasz Ochinowski) ............................................................................................................. 131 Rozdział 8. ZZL a koncepcje CSR i sustainability (Aleksandra Zaleśna) ......................................................... 141 Rozdział 9. Różnorodność pokoleniowa jako potencjał dla organizacji (Olga Rawa-Siarkowska)..................... 155 Rozdział 10. Jakimi pracownikami są pracownicy Pokolenia Y? (Michał Dobrołowicz)....................................165 Rozdział 11. Wpływ kultury organizacyjnej na transformację funkcji personalnej (Maryla Bogdanowicz) ........ 181 Rozdział 12. Forma zatrudnienia a metody poszukiwania pracy (Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński).................................................................................................................................. 203 Rozdział 13. E-rekrutacja jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracownika i pracodawcy (Paulina Natywa) ....................................................................................................................................... 219 Rozdział 14. Niewidomi na rynku pracy (Beata Kot) ..................................................................................... 241 Część II. Przywództwo, kompetencje, satysfakcja ....................................................................................... 255 Rozdział 15. Przywództwo organizacyjne w nowej gospodarce (Jerzy Szczupaczyński) ................................ 257 Rozdział 16. Wyzwania współczesnego przywództwa (Agnieszka Knap-Stefaniuk, Wioleta J. Karna) ............. 273 Rozdział 17. Satysfakcja z pracy i komunikowanie się w organizacji. Analiza i zależności (Barbara A. Sypniewska, Katarzyna Kolasa) ................................................................................................ 291 Rozdział 18. Programy zarządzania talentami menedżerskimi (Anna Bugalska) ........................................... 309 Rozdział 19. Wykorzystać wiedzę o typach umysłów (Witold Dobrołowicz) .................................................. 327 Rozdział 20. „Twarde” HRM a potencjał działu kadr: problem luki kompetencyjnej (Beata Jamka) ................. 345 Rozdział 21. Godnościowa satysfakcja pracownicza (Barbara A. Sypniewska) ............................................. 359 Rozdział 22. Test kompetencji – ryzyko związane z jego stosowaniem (Grzegorz Truszewski) ...................... 375 Rozdział 23. Zastosowanie testów osobowości w ocenie kompetencji pracowniczych podczas Development Center (Sylwia Kazanowska) ................................................................................................. 391 Część III. Studia przypadków, komunikaty studentów i słuchaczy – praktyków ............................................. 403 Rozdział 24. Model ZZL – casus Niepokalanowa (Krzysztof A. Wojcieszek) ................................................ 405 Rozdział 25. Fluktuacja informatyków i jej przyczyny w świetle wyników badań (Jacek Woźniak) ................. 419 Rozdział 26. Kompetencje zarządcze w jednostce ochrony zdrowia (Agnieszka Wenerska) .......................... 435 Rozdział 27. Anomia pracownicza – studium przypadku (Iwona Kwiatkowska) ............................................ 451 Rozdział 28. Komunikaty studentów i słuchaczy – praktyków ..................................................................... 465 Komunikat 28.1. Nowa strategia ZZL w warunkach restrukturyzacji PKP Intercity SA (Konrad Adamczyk) .... 466 Komunikat 28.2. Kilka uwag na temat istoty relacji w coachingu (Izabela Biedrzycka) ................................. 474 Komunikat 28.3. Portale społecznościowe i ich wykorzystanie w rekrutacji i doborze kadr (Damian Bińkiewicz) ................................................................................................................................ 477 28.3.1. Wprowadzenie .............................................................................................................................. 477 28.3.2. Facebook ..................................................................................................................................... 479 28.3.3. Użyteczność portali społecznościowych w rekrutacji i doborze kadr ............................................... 480 Komunikat 28.4. Dylematy ZZL w firmie Hotel&Restauracja – studium przypadku (Małgorzata Jakimiuk) ............................................................................................................................ 482 Komunikat 28.5. Pracownik u schyłku kariery zawodowej. Kilka refleksji (Katarzyna Starzyńska) ................ 485 Komunikat 28.6. Testy psychologiczne w doborze kandydatów (Damian Pawłowicz) .................................. 487 Komunikat 28.7. Rekrutacja i dobór kadr jako projekt – studium przypadku firmy ubezpieczeniowej (Wiesław Wojciechowski) ......................................................................................................................... 491 Komunikat 28.8. Przemożny wpływ naczelnego kierownictwa – studium przypadku firmy MAX (Łukasz Jakimiuk) ................................................................................................................................... 495 Komunikat 28.9. Premia jako narzędzie kontrowersyjnego karania – case study (Izabela Wójcik) ............... 497 Komunikat 28.10. Konfliktogenne nagradzanie – przypadek instytucji kultury (Zbigniew Czapski-Kłoda) ..... 500

Książka ta jest autorskim podejściem do mikroekonomii. Autorskim zarówno, co do zakresu przedmiotowego, jak i do ujęcia, czyli sposobu analizy oraz wykładu. Zakres analizy i wykładu odbiega nieco od standardu podręcznikowego. To ujęcie to przede wszystkim wykorzystywanie w analizie i rozumowaniu prostych zapisów algebraicznych i ilustracji graficznych w celu objaśnienia mechanizmów i prawidłowych mikroekonomii przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kwestii pojęciowych i definicyjnych. (fragment) 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................. 9 ROZDZIAŁ 1. RELACJE MIĘDZY KONSUMENTEM A PRODUCENTEM ........................................ 17 1.1. Podstawowe zależności ekonomiczne między konsumentem a producentem ................... 18 1.2. Rynek konsumpcyjny ...................................................................................................... 22 1.3. Rynek czynników wytwórczych ........................................................................................ 28 1.4. Oszczędności i inwestycje w relacji konsument-producent a rola rynku finansowego ......... 35 1.5. Podatki i budżet państwa w relacji konsument-producent ................................................. 40 ROZDZIAŁ 2. MECHANIZM RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH I CZYNNIKÓW PRODUKCJI .........49 2.1. Uwagi wprowadzające .................................................................................................... 50 2.2. Relacje zmian popytu i ceny dobra konsumpcyjnego – podstawowe prawa ....................... 52 2.3. Popyt na dobra konsumpcyjne względem dochodu .......................................................... 62 2.4. Funkcja popytu konsumenta ........................................................................................... 63 2.5. Użyteczność i cena dobra oraz prawa Gossena ................................................................69 2.6. Wpływ podatków na funkcję popytu ................................................................................ 74 2.7. Relacje podaży i ceny na rynku konsumpcyjnym .............................................................. 74 2.8. Elastyczność popytu na dobra konsumpcyjne względem cen i dochodu oraz elastyczność podaży ............................................................................................................ 77 2.9. Podstawowe prawa popytu i podaży na rynku czynników wytwórczych ............................. 83 ROZDZIAŁ 3. MECHANIZM WYBORU KONSUMENTA ............................................................... 95 3.1. Uwagi wstępne i definiujące ........................................................................................... 96 3.2. Pierwszy poziom wyboru konsumenta co do struktury wydatków ..................................... 97 3.3. Użyteczność i preferencje ............................................................................................. 103 3.4. Funkcja użyteczności, krzywe obojętności ..................................................................... 107 3.5. Funkcje użyteczności i krzywe obojętności dla różnych dóbr .......................................... 114 3.6. Ograniczenie budżetowe konsumenta ........................................................................... 124 3.7. Mechanizm wyboru konsumenta ................................................................................... 129 3.8. Warunki równowagi konsumenta ................................................................................... 136 3.9. Rynkowe skutki wyboru konsumenta ............................................................................. 141 3.10. Funkcja Lagrange`a, prawo Gossena i użyteczność pieniądza ....................................... 142 3.11. Uzupełnienie Beckera w wyborze konsumenta ............................................................. 145 3.12. Podatki w wyborze konsumenta .................................................................................. 147 3.13. Racjonowanie popytu ................................................................................................. 152 3.14. Rabaty i upusty .......................................................................................................... 155 3.15. Popyt konsumenta ..................................................................................................... 157 3.16. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen w ujęciu E. Słuckiego i J. Hicksa ............. 159 ROZDZIAŁ 4. DODATKOWE WYBORY W ZACHOWANIU KONSUMENTA ................................... 177 4.1. Podaż pracy i czas wolny w funkcji celu konsumenta .................................................... 178 4.2. Popyt konsumenta a czas pracy i czas wolny ................................................................ 181 4.3. Zmiana wynagrodzeń a czas pracy ............................................................................... 185 4.4. Koszty i użyteczność konsumpcji i czasu wolnego ........................................................ 187 4.5. Efekt dochodowy i substytucyjny czasu pracy i czasu wolnego ...................................... 191 4.6. Praca zarobkowa na rynku i w domu ............................................................................ 196 4.7. Oszczędności i alokacja konsumpcji w czasie .............................................................. 202 4.8. Międzyokresowe ograniczenie dochodowe konsumenta, oszczędności i dostęp do pożyczek a konsumpcja ................................................................................... 204 4.9. Międzyokresowe ograniczenie dochodowe konsumenta a stopa procentowa ................. 208 4.10. Teorie oszczędności konsumenta .............................................................................. 218 ROZDZIAŁ 5. MECHANIZM ZACHOWAŃ I WYBORU PRODUCENTA W WARUNKACH RÓWNOWAGI KONKURENCYJNEJ .............................................................. 229 5.1. Założenia definiujące .................................................................................................. 230 5.2. Funkcja produkcji w analizie producenta – podstawy .................................................... 234 5.3. Analiza efektów skali, elastyczności i racjonalności produkcji ....................................... 240 5.4. Izokwanta w analizie zachowań producenta ................................................................. 244 5.5. Ekstensywne i intesywne osiąganie funkcji celu producenta ..........................................250 5.6. Znaczenie poprawy efektywności produkcji dla konsumenta ......................................... 256 5.7. Cenowa elastyczność popytu a przychody producenta .................................................. 258 5.8. Warunki równowagi producenta ................................................................................... 261 5.9. Ujęcie równowagi producenta za pomocą funkcji warunkowej Lagrange`a ..................... 269 5.10. Popyt producenta na czynniki wytwórcze .................................................................... 272 5.11. Źródła zmian opłacalności produkcji .......................................................................... 276 5.12. Źródła wzrostu wynagrodzenia czynnika pracy a dobrobyt konsumenta ........................ 282 5.13. Koszty produkcji w krótkim okresie ............................................................................ 284 5.14. Optimum techniczne i ekonomiczne producenta ......................................................... 296 5.15. Koszty w długim okresie i koszt krańcowy czynnika i jego wynagrodzenie .................... 299 5.16. Ryzyko cenowe producenta ........................................................................................ 301 5.17. Zarządzenie ryzkiem cenowym producenta ................................................................. 306 5.18. Działanie rynku instrumentów pochodnych towarowych ............................................... 311 ROZDZIAŁ 6. PRODUCENT W WARUNKACH RYNKU ZMONOPOLIZOWANEGO ........................ 315 6.1. Rynek monopolistyczny i struktury rynku ...................................................................... 316 6.2. Optymalne decyzje producenta monopolisty ................................................................. 321 6.3. Zysk monopolisty ........................................................................................................ 326 6.4. Popyt a decyzje monopolisty ....................................................................................... 330 6.5. Wpływ producenta monopolisty na rynek ..................................................................... 333 6.6. Mierniki siły rynkowej monopolisty .............................................................................. 338 6.7. Podaż i cena na rynku zmonopolizowanym i konkurencyjnym ........................................ 341 6.8. Regulacje a pozycja monopolisty na rynku ................................................................... 342 6.9. Optymalne decyzje monopolisty – przypadki szczególne .............................................. 349 6.10. Różnicowanie cen przez monopolistę ........................................................................ 353 ROZDZIAŁ 7. ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ KONSUMENTA I PRODUCENTA ........................................................................ 363 7.1. Nadwyżka konsumenta ............................................................................................... 364 7.2. Nadwyżka producenta ................................................................................................. 369 7.3. Projektowanie mechanizmów w sensie Hurwicza ......................................................... 372 7.4. Istota równowagi ogólnej w sensie Walrasa ................................................................. 374 7.5. Znaczenie optimum Pareto ......................................................................................... 379 7.6. Równowagi wyborów konsumenta i producenta ........................................................... 382 7.7. Prostokąt Edgewortha – problem wymiany i alokacji .................................................... 388 7.8. Prawo Walrasa ........................................................................................................... 402 7.9. Zarys wstępu do teorii dobrobytu ................................................................................ 405 WYBRANE POZYCJE LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ .......................................................... 409

Niniejsza książka, odwołując się do osiągnięć myśli ekonomicznej, a także do podstaw nauk przyrodniczych, stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania, nawiązując przy tym do procesów gospodarczych, które mają miejsce obecnie w światowej gospodarce. Przedstawione są argumenty nie tylko przedstawicieli głównego nurtu ekonomii (Szkoły klasyczno-neoklasycznej) i szkoły Keynesowskiej, które pozostają ze sobą w sprzeczności, ale także ekonomistów ze szkoły austriackiej i wielu innych wybitnych myślicieli. Lektura ta systematyzuje wiedzę ekonomiczną i może być źródłem wielu przemyśleń. (fragment) 2015 r. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA ....................................................................................................................... 9 WSTĘP ................................................................................................................................ 11 ROZDZIAŁ 1. RÓWNOWAGA I NIERÓWNOWAGA W NAUKACH PRZYRODNICZYCH ................... 17 ROZDZIAŁ 2. RÓWNOWAGA W TEORII EKONOMII .................................................................. 33 ROZDZIAŁ 3. NIERÓWNOWAGA W TEORII EKONOMII ............................................................. 65 ROZDZIAŁ 4. PIENIĄDZ ....................................................................................................... 101 ROZDZIAŁ 5. DYNAMIKA UKŁADU GOSPODARCZEGO .......................................................... 133 ROZDZIAŁ 6. KONCEPCJA OKRĘŻNEJ I KUMULATYWNEJ PRZYCZYNOWOŚCI ...................... 159 ZAKOŃCZENIE ................................................................................................................... 191

Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................... 9 ROZDZIAŁ 1. GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska) .................................................................................... 13 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA FINANSOWA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W OKRESIE 2014–2020 (Barbara Porębska) ............................................................................ 25 ROZDZIAŁ 3. INŻYNIERIA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska) ................................... 41 ROZDZIAŁ 4. BUDŻET GMINY JAKO ROCZNY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW (Krzysztof Kościołek) ........................................................................................ 63 ROZDZIAŁ 5. PARTYCYPACJA PRACOWNICZA I MOŻLIWOŚCI JEJ STOSOWANIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba) ............................................................................... 71 ROZDZIAŁ 6. MOŻLIWOŚCI I PRZEJAWY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W ROZWOJU LOKALNYM (Piotr Paczóski) ............................................................................... 81 ROZDZIAŁ 7. ROLA ZAUFANIA W ZARZĄDZANIU URZĘDEM GMINY (Rafał Tyszkiewicz) ............. 93 ROZDZIAŁ 8. ROLA TURYSTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GMINĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY WALIM (Beata Rosicka) .............................................................................................. 105 ROZDZIAŁ 9. ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROMOWANIU ROZWOJU SPORTU (Krystyna Kołodko) ................................................................................................... 119 ROZDZIAŁ 10. ELABORACJA MODELOWANIA PROCESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH (Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss) ................................................................... 133 ROZDZIAŁ 11. PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ ŚRODKÓW UNIJNYCH (Marcel Lizak) ..................... 147 ROZDZIAŁ 12. METODYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM UNIJNYM (Sławomir Kowalski) .............................................................................................................. 159 ROZDZIAŁ 13. ROLA I ZNACZENIE PROJEKTU UNIJNEGO W ROZWOJU GMINY (Włodzimierz Jurkiewicz) ...................................................................................................... 169 ROZDZIAŁ 14. ORGANIZACJA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (Rafał Tyszkiewicz) ........................ 177 ROZDZIAŁ 15. UWARUNKOWANIA PRAWNE AUDYTU ŚRODKÓW UNIJNYCH (Krzysztof Kościołek) ............................................................................................................ 185

Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach zarządzania. W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncepcji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji. Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczególności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego za-kresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania. (fragment) 2015 r. Spis treści Przedmowa ............................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot implementacji koncepcji zarządzania ....................... 11 1.1. Systemowe podejście do przedsiębiorstwa ......................................................................... 11 1.2. Przedsiębiorstwo jako system ekonomiczny ....................................................................... 16 1.3. Przedsiębiorstwo jako system społeczny ............................................................................ 23 1.4. Przedsiębiorstwo jako system cybernetyczny ...................................................................... 28 Pytania kontrolne ...................................................................................................................... 31 Bibliografia ............................................................................................................................... 31 Rozdział 2. Miejsce koncepcji zarządzania w nurcie nauk o zarządzaniu ..................................... 33 Pytania kontrolne ..................................................................................................................... 37 Bibliografia ...............................................................................................................................37 Rozdział 3. Klasyczne koncepcje zarządzania ............................................................................ 39 3.1. Logistyka .......................................................................................................................... 39 3.1.1. Pojęcie i znaczenie logistyki ........................................................................................... 39 3.1.2. Procesy logistyczne przedsiębiorstwa ............................................................................. 43 3.1.3. Łańcuch logistyczny ....................................................................................................... 49 3.1.4. Istota i klasyfikacja centrów logistycznych ...................................................................... 53 3.1.5. Przykład zastosowania logistyki ..................................................................................... 55 3.2. Total Quality Management (TQM) ...................................................................................... 60 3.2.1. Pojęcie i znaczenie Total Quality Management ................................................................ 60 3.2.2. Podejście procesowe w Total Quality Management .......................................................... 67 3.2.3. Przykład zastosowania Total Quality Management .......................................................... 70 3.3. Time Based Management (TBM) ....................................................................................... 75 3.3.1. Pojęcie i znaczenie Time Based Management ................................................................. 75 3.3.2. Przykład zastosowania Time Based Management ........................................................... 79 Pytania kontrolne .................................................................................................................... 84 Bibliografia ............................................................................................................................. 88 Rozdział 4. Współczesne koncepcje zarządzania ...................................................................... 91 4.1. Benchmarking .................................................................................................................. 91 4.1.1. Pojęcie i znaczenie benchmarkingu ................................................................................ 91 4.1.2. Rodzaje benchmarkingu i korzyści wynikające z jego stosowania .................................... 93 4.1.3. Przykład zastosowania benchmarkingu .......................................................................... 99 4.2. Outsourcing .................................................................................................................... 102 4.2.1. Pojęcie i znaczenie outsourcingu .................................................................................. 102 4.2.2. Rodzaje outsourcingu i korzyści wynikające z jego stosowania ....................................... 106 4.2.3. Obszary stosowania outsourcingu ................................................................................. 114 4.2.4. Przykład zastosowania outsourcingu ............................................................................. 119 4.3. Business Process Reengineering (BPR) .............................................................................122 4.3.1. Pojęcie i znaczenie Business Process Reengineeringu .................................................... 122 4.3.2. Cele i zasady Business Process Reengineeringu ............................................................. 124 4.3.3. Etapy i osiągnięcia Business Process Reengineeringu ..................................................... 126 4.3.4. Przykład zastosowania Business Process Reengineeringu .............................................. 130 4.4. Lean Management ........................................................................................................... 131 4.4.1. Pojęcie i znaczenie Lean Management ........................................................................... 131 4.4.2. Cele i zasady Lean Management .................................................................................... 136 4.4.3. Wady i zalety Lean Management .................................................................................... 139 4.4.4. Przykład zastosowania Lean Management ..................................................................... 142 Pytania kontrolne ................................................................................................................... 148 Bibliografia .............................................................................................................................152 Rozdział 5. Nowoczesne koncepcje zarządzania ...................................................................... 157 5.1. Zarządzanie wiedzą ......................................................................................................... 157 5.1.1. Pojęcie i znaczenie wiedzy ............................................................................................ 157 5.1.2. Cechy i rodzaje wiedzy .................................................................................................. 160 5.1.3. Wiedza jako zasób organizacji ...................................................................................... 164 5.1.4. Metody zarządzania wiedzą .......................................................................................... 170 5.1.5. Procesy w zarządzaniu wiedzą ...................................................................................... 174 5.2. Zarządzanie talentami ..................................................................................................... 177 5.2.1. Pojęcie i znaczenie zarządzania talentami ..................................................................... 177 5.2.2. Etapy procesu zarządzania talentami ............................................................................ 179 5.2.3. Efekty wdrożenia zarządzania talentami ........................................................................ 183 5.2.4. Przykład zastosowania zarządzania talentami ............................................................... 185 5.3. Zarządzanie relacjami ..................................................................................................... 186 5.3.1. Pojęcie marketingu relacji ............................................................................................. 186 5.3.2. Proces marketingu relacji ............................................................................................. 188 5.3.3. Pojęcie i znaczenie zarządzania relacjami z klientem ..................................................... 190 5.3.4. Istota lojalności klientów .............................................................................................. 194 5.3.5. Typologia konsumentów i klasyfikacje lojalności ............................................................ 196 5.3.6. Zarządzanie relacjami z dostawcami ............................................................................. 200 5.3.7. Przykład zastosowania zarządzania relacjami ................................................................ 205 5.4. Organizacja wirtualna ...................................................................................................... 208 5.4.1. Pojęcie i znaczenie organizacji wirtualnej ...................................................................... 208 5.4.2. Atrybuty organizacji wirtualnej ...................................................................................... 211 5.4.3. Pozytywne i negatywne czynniki związane z organizacją wirtualną ................................. 213 5.4.4. Przykład zastosowania organizacji wirtualnej ................................................................ 215 Pytania kontrolne .................................................................................................................. 218 Bibliografia ............................................................................................................................ 221

Głównym celem pracy jest zdefiniowanie i omówienie istotnych problemów związanych z procesem tworzenia trzech filarów unii bankowej, która z kolei stała się ważnym elementem budowy integracji finansowej UE. Jest tu mowa o analizie genezy problemów w celu dokonania syntezy i uzyskania wniosków. W szczególności, uwzględniając cel pracy, należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące genezy, procesu konsultacji i na etapy wdrożenia zintegrowanych ram prawnych sektora bankowego w UE (fragment). Niniejszą monografię można uznać za kompendium wiedzy dla specjalistów z zakresu prawa bankowego, prawa finansowego, ekonomistów, znawców prawa europejskiego, a także dla studentów kierunków prawniczych, ekonomicznych, nauk politycznych i europejskich. 2015 r. SPIS TREŚCI ................................................................................................................................... 5 WYKAZ SKRÓTÓW .......................................................................................................................... 9 WSTĘP .......................................................................................................................................... 13 ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE – STATUS QUAESTIONIS ........................................ 23 1.1. Wprowadzenie metodologiczne i problemy badawcze ............................................................... 23 1.2. Wprowadzenie w problematykę unii bankowej .......................................................................... 26 1.3. Ujawniony problem instytucji kredytowych w realizacji zadań statutowych ................................. 27 1.4. Specyfika działalności banków krajowych i transgranicznych .................................................... 29 ROZDZIAŁ 2. ROZWÓJ INTEGRACJI BANKOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ ........................................... 33 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 33 2.1. Archetypy i początki integracji gospodarczej i walutowej w Europie ........................................... 34 2.2. Idea jednolitego rynku usług finansowych w kontekście projektu unii bankowej .......................... 41 2.3. Trzy filary unii bankowej .......................................................................................................... 42 2.4. Geneza nowego – rozszerzonego nadzoru finansowego w Unii Europejskiej .............................. 45 2.5. Problematyka deregulacji i liberalizacji rynków finansowych ..................................................... 48 2.6. Globalizacja sektora bankowego i usług bankowych ................................................................. 50 Podsumowanie ............................................................................................................................. 52 ROZDZIAŁ 3. NADZÓR OSTROŻNOŚCIOWY NAD INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI ORAZ WARUNKI DOPUSZCZANIA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH DO DZIAŁALNOŚCI .......................... 57 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 57 3.1. Europejski Bank Centralny i krajowe organy nadzoru jako jednolity mechanizm nadzoru ............. 58 3.2. Przepisy dotyczące dopuszczania do działalności instytucji kredytowych oraz określania zasad nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi ................ 63 3.3. Tworzenie oraz działalność instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych .................................... 68 3.4. Zasady nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami ................................................................. 75 3.5. Mechanizmy i narzędzia nadzoru ostrożnościowego ................................................................. 83 3.6. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie projektu zmiany ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw .......................................................... 92 Podsumowanie .............................................................................................................................. 95 ROZDZIAŁ 4. WYMOGI OSTROŻNOŚCIOWE DLA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH ................................... 99 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 99 4.1. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2011 r. ................ 103 4.2. Transpozycja umów bazylejskich do systemu prawnego Unii Europejskiej ................................. 108 4.3. Przeszkody prawne w swobodnym przepływie środków pomiędzy instytucjami w ramach wydzielonej podgrupy płynnościowej .............................................................................. 111 4.3.1. Stanowisko Biura Analiz Sejmowych Rzeczypospolitej Polskiej .............................................. 120 4.3.2. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r. ....................127 4.4. Ocena skutków wniosku rozporządzenia w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych Unii Europejskiej ................................................ 133 4.5. Warianty strategiczne reformy strukturalnej banków ................................................................ 136 Podsumowanie ............................................................................................................................. 142 ROZDZIAŁ 5. PRAWNE I ORGANIZACYJNE RAMY JEDNOLITEGO MECHANIZMU RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI INSTYTUCJI KREDYTOWYCH ..................... 145 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 145 5.1. Jednolity bankowy fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ................................... 151 5.2. Analiza ram prawnych jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ..... 154 5.3. Funkcje w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – przepisy proceduralne ................................................................................................. 158 5.4. Weryfikacja możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ...................................................................................................................................... 159 5.5. Wczesna interwencja EBC ....................................................................................................... 162 5.6. Instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji .......................................................... 163 5.7. Monitorowanie wykonania planu restrukturyzacji ...................................................................... 171 5.8. Synergia jednolitej procedury restrukturyzacyjnej i uporządkowanej likwidacji z innymi obszarami unii ............................................................................................................................... 174 Podsumowanie .............................................................................................................................. 176 ROZDZIAŁ 6. SYSTEMY DEPOZYTÓW GWARANTOWANYCH .............................................................. 179 Wprowadzenie ................................................................................................................................179 6.1. Problematyka systemów gwarantowania depozytów na świecie .................................................180 6.2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów ...................................................................................... 189 6.3. Analiza rozwiązań prawnych przyjętych w systemie gwarancji depozytów .................................. 193 6.4. Jednolity poziom gwarancji wynikający z dyrektywy DGS ........................................................... 195 6.5. Termin wypłaty gwarantowanego depozytu ............................................................................... 197 6.6. Zasady finansowania systemu DGS .......................................................................................... 198 6.7. Współpraca systemów gwarancji depozytów w obrębie Unii Europejskiej ................................... 201 Podsumowanie .............................................................................................................................. 203 ROZDZIAŁ 7. SYNERGIA CZY AMBIWALENTNOŚĆ UNII BANKOWEJ .................................................. 209 Wprowadzenie ............................................................................................................................... 209 7.1. Podziały wewnętrzne w Unii Europejskiej wyraźnie maleją na rzecz unii bankowej ...................... 211 7.2. Synergia jednolitego mechanizmu likwidacyjnego ..................................................................... 215 7.3. Rozwój i konkurencyjność MSP wyzwaniem dla unii bankowej ................................................... 217 7.4. Oczekiwania wobec nowego mechanizmu restrukturyzacji ........................................................ 220 7.5. Banki zbyt duże, by upaść i zbyt duże, by im pomóc .................................................................. 222 7.6. Banki dają ambiwalentne sygnały ............................................................................................ 223 7.7. Stress-testy przeprowadzone na bankach ................................................................................ 227 7.8. Konieczna zmiana mentalności w prowadzeniu rachunkowości banków .................................... 230 Podsumowanie ............................................................................................................................. 235 ROZDZIAŁ 8. WPŁYW UNII BANKOWEJ NA INTEGRACJĘ EUROPEJSKĄ ............................................ 241 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 241 8.1. Zróżnicowanie teorii i stanowisk dotyczących obecności Polski w unii bankowej ....................... 245 8.2. Unia bankowa jako compact regulacyjny .................................................................................. 248 8.3. Unia bankowa z perspektywy wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro .................................... 251 8.3.1. Strefa euro – cele i uwarunkowania ...................................................................................... 252 8.3.2. Przywracanie efektywności polityki pieniężnej ....................................................................... 255 8.4. Zintegrowane ramy sektora bankowego ................................................................................... 258 Podsumowanie ............................................................................................................................. 264 ZAKOŃCZENIE .............................................................................................................................. 269 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 279 Wykaz źródeł prawa ...................................................................................................................... 279 Literatura ..................................................................................................................................... 283 Publikacje internetowe .................................................................................................................. 294 Decyzje ........................................................................................................................................ 297 Opinie ...........................................................................................................................................297 Akty prawa wewnętrznego i inne dokumenty .................................................................................. 298 Domeny internetowe ..................................................................................................................... 299 WYKAZ RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW ....................................................................................... 301

Projekt „Polska” stanowi przyczynek do dyskusji dotyczącej osiągnięć i niepowodzeń naszego państwa po 1989 roku. Dwadzieścia pięć lat od odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności jest właściwym czasem do dokonania oceny wielowymiarowych przeobrażeń, jakim poddany został nasz kraj. Transformacja, jaka miała miejsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza, objęła swym zasięgiem m.in. ustrój polityczny i gospodarczy, administrację publiczną oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Upadek ZSRR i rozwiązanie Układu Warszawskiego zmieniły ład międzynarodowy. Dzięki temu możliwa stała się integracja Polski ze strukturami zachodnimi poprzez członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Jednak czy Polska po przemianach spełnia oczekiwania swoich obywateli? Czy jest silnym i bezpiecznym państwem, które zajmuje odpowiadające jej potencjałowi i aspiracjom miejsce na arenie międzynarodowej? Odpowiedź na tak postawione pytania nie jest wcale prosta i jednoznaczna. W niniejszej publikacji zaprezentowano wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa. Pozwalają one określić obszary zagrożeń wpływających na obniżenie poziomu bezpieczeństwa, a także dostrzec szanse wynikające z zasobów własnych państwa oraz sytuacji na arenie międzynarodowej. 2014 r. SPIS TREŚCI Polonia, quo vadis? Czyli wstęp (Anna Antczak-Barzan) ................................................................................. 21 Rozdział 1. Geopolityczne oraz historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski (Rafał Zaniewski) ............. 25 CZĘŚĆ I. POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY ............................................................................................................ 55 Rozdział 2. System bezpieczeństwa narodowego RP (Rafał Zaniewski) ........................................................... 57 Rozdział 3. Kultura polityczna w bezpieczeństwie państwa (Marek Z. Kulisz) ................................................... 93 Rozdział 4. Sektor energetyczny w Polsce (Przemysław Zaleski) .................................................................... 135 Rozdział 5. Morski potencjał Rzeczypospolitej w pierwszej dekadzie XXI wieku (Krzysztof Kubiak) .................. 155 Rozdział 6. Bezpieczeństwo operacji w transporcie lotniczym (Wiesław Jedynak) ........................................... 181 CZĘŚĆ II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RP .......................................... 203 Rozdział 7. Od przywódcy i reprezentanta regionu do klakiera Europy Zachodniej. Role Polski w Europie Środkowo-wschodniej (Anna Antczak-Barzan) ............................................................................................... 205 Rozdział 8. Post-sarmacki hydraulik, czyli „polska marka” w Unii Europejskiej? (Anna Antczak-Barzan) ............ 221 Rozdział 9. The development of the modern U.S.-Polish relationship and its future prospects (Stephen D. Mull, Alexandra Chinchilla) ......................................................................................................... 255 Rozdział 10. Giedroyć na jagiellońskim szlaku Prometeusza, czyli polska polityka wschodnia w latach 1989-2013 (Przemysław Żurawski vel Grajewski) ............................................................................. 269 Rozdział 11. Zagłuszyć bałałajki grą na wszystkich fortepianach – polskie próby inicjowania wschodniej polityki Unii Europejskiej (Przemysław Żurawski vel Grajewski) .................................................... 333 Rozdział 12. Obszary rozwoju relacji Polski z krajami azjatyckimi (Zdzisław Śliwa) ......................................... 355 Rozdział 13. Szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z relacji z krajami Bliskiego Wschodu (Izabela Olek) ............................................................................................................................... 387 Rozdział 14. NATO XXI wieku szansą dla Polski? (Anna Antczak-Barzan, Janusz Kręcikij) ............................... 421 Rozdział 15. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju(Zdzisław Śliwa) ................................ 441 CZĘŚĆ III. RZECZYWISTA FIKCJA, CZYLI WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POLSKI DO BUDOWY POZYCJI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ ................................................................................................... 463 Rozdział 16. Potęga Rzeczypospolitej na tle pozostałych państw Unii Europejskiej (Anna Antczak-Barzan) ...... 465 Rozdział 17. Potencjał kryzysowy RP (Anna Antczak-Barzan) ......................................................................... 473 Rozdział 18. Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – ujęcie syntetyczne (Anna Antczak-Barzan) ................................................................................................................................ 479 Zakończenie (Anna Antczak-Barzan) ............................................................................................................ 489 Bibliografia ................................................................................................................................................. 495

Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które wywołują dużo emocji społecznych. W Polsce zjawisko to zyskuje coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to wyraźny jest deficyt kompleksowych badań, które podejmowałyby próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przystąpienia Polski do UE na udział przedstawicielek płci żeńskiej we władzy wyłonionej w wolnych i cyklicznych wyborach. Niniejsza praca ma w założeniu wypełnić istotną w badaniach nad reprezentacją wyborczą kobiet lukę poznawczą, ale także być twórczym wkładem w rozwój badań nad udziałem politycznym kobiet w kontekście zmian, jakie zaszły w Polsce po 2004 r. Przedmiotem rozważań będą procesy i zjawiska społeczno-polityczne znajdujące odzwierciedlenie w wyborach, które prowadzą do wyłonienia kobiecej reprezentacji w określonych ciałach decyzyjnych oraz analiza tej reprezentacji w Polsce i na tle innych krajów UE. Analizie zostanie poddana reprezentacja wyborcza kobiet nie tylko na szczeblu parlamentarnym poszczególnych państw, ale także w strukturach unijnych. 2014 r. Spis treści Wstęp – reprezentacja wyborcza jako kategoria analizy politologicznej .................................................. 13 Część I. Reprezentacja wyborcza kobiet w organach władzy w Polsce i Unii Europejskiej ......................... 39 Rozdział I: Reprezentacja wyborcza kobiet w Polsce po 2004 r. ............................................................... 41 Rozdział II: Polska na tle innych państw Unii Europejskiej w reprezentacji wyborczej kobiet w krajowej legislatywie i Parlamencie Europejskim ................................................................................. 99 Część II. Metody zwiększania wyborczej reprezentacji kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej ........................................................................................................................................ 151 Rozdział III: Czynniki determinujące większy udział kobiet w polskiej polityce ........................................ 153 Rozdział IV: Polska na tle krajów Unii Europejskiej w kontekście czynników determinujących udział kobiet w życiu politycznym ........................................................................................................ 229 Rozdział V: Wpływ polityki równości płci i systemów wyborczych na zwiększenie wyborczej reprezentacji kobiet w organach kolegialnych ....................................................................................... 281 Zakończenie ....................................................................................................................................... 331

I BUILT MY SITE FOR FREE USING