Smart City nie jest mżonką technologiczną czasów przyszłych. Smart City staje się rzeczywistością czasów obecnych. Efektywne i bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw skupionych w miastach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Autorzy niniejszej pracy uważają, iż paradygmat Smart City staje się jednym z nich, ponieważ pozwala zrozumieć istniejące potrzeby społeczności miejskich, oraz wyjść im naprzeciw wykorzystując pojawiające się rozwiązania techniczne i technologiczne. Takie podejście powinno zmniejszyć docelowo dysonans potrzeb oraz obecnych możliwości, a w konsekwencji doprowadzić do samopodtrzymującego się rozwoju miast w sferze stosunków społecznych, środowiska, zasobów, ekonomii, partycypacji oraz wielu innych. (Fragment wstępu) 2021 r. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................... 7 CZĘŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO Smart City Rozdział 1. Społeczny wymiar Smart City – społeczeństwo miasta........................................... 13 1.1. Rozwój i ewolucja społeczeństwa miasta.......................................................................... 13 1.2. Sieciowa perspektywa społeczeństwa w Smart City .......................................................... 17 1.3. Sieci społeczeństwa Smart City – kierunki rozwoju i zmian................................................ 22 Rozdział 2. Wymiar indywidualny – obywatel Smart City .......................................................... 31 2.1. Obywatelstwo miasta....................................................................................................... 31 2.2. Smart obywatel miasta – charakterystyka i predykacja oczekiwań ..................................... 34 2.3. Potencjał jednostki dla rozwoju i urzeczywistnienia koncepcji Smart City – casus obywatela Unii Europejskiej........................................................................ 36 Rozdział 3. Funkcjonalny wymiar społecznej partycypacji w Smart City – partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem..................................................................................... 45 3.1. Klasyczne formy partycypacji w zarządzaniu miastem w XXI wieku..................................... 46 3.2. E-partycypacja społeczna we współczesnych miastach – w kierunku Smart City 3.0............ 50 3.3. E-społeczności – nowe rozwiązania dla społeczności Smart City........................................ 57 CZĘŚĆ II TECHNOLOGIA Smart City Rozdział 4. Miasto Smart City – wprowadzenie metodologiczne................................................ 65 Rozdział 5. Miasto w dobie Smart City ..................................................................................... 69 5.1. Infrastruktura Smart City................................................................................................... 69 5.2. System Informacyjny Smart City (SISC).............................................................................. 77 5.3. Bariery rozwoju SISC......................................................................................................... 82 5.4. Miasto smart w modelu SISC............................................................................................. 87 5.5. Niepełnosprawni w Smart City........................................................................................... 91 Rozdział 6. Smart City – cyfryzacja zasobów i procesów........................................................... 93 6.1. Dane i informacje............................................................................................................. 93 6.2. Zasoby cyfrowe i otwarte dane........................................................................................ 102 6.3. Kanały komunikacji......................................................................................................... 109 6.4. Cyfrowe usługi publiczne.................................................................................................113 6.5. Integracja technologii cyfrowych......................................................................................119 Rozdział 7. Cyfrowa gospodarka Smart City ........................................................................... 125 7.1. Smart gospodarka ......................................................................................................... 125 7.2. Inteligentne produkty i usługi.......................................................................................... 126 7.3. Digitalizacja biznesu...................................................................................................... 138 7.4. Handel elektroniczny...................................................................................................... 144 7.5. Automatyzacja .............................................................................................................. 145 7.6. Autonomizacja............................................................................................................... 149 7.7. Ekonomia współdzielenia............................................................................................... 150 Rozdział 8. Jak to będzie w przyszłości?................................................................................ 153 8.1. Ewolucja inteligentnych miast – nowe wyzwanie.............................................................. 153 8.2. Zamiast wniosków – przypowiastka o życiu w inteligentnym mieście................................ 155 Literatura.............................................................................................................................. 159 Spis tabel.............................................................................................................................. 166 Spis rysunków....................................................................................................................... 166

W niniejszej monografii podjęto próbę ukazania biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań samooceny zdrowia na swego rodzaju kontinuum, to jest wśród osób zdrowych, zagrożonych chorobą i z chorobą przewlekłą. Jako teoretyczną podstawę dla omawianych tu zagadnień związanych z chorobą wybrano chorobę nowotworową, chorobę niedokrwienną serca i cukrzycę. Celem niniejszego opracowania jest także zwrócenie uwagi na trudne do przecenienia, podmiotowe poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Stopień tej odpowiedzialności można odnaleźć zarówno w zakresie podstawowej wiedzy o powszechnych, zagrażających życiu chorobach przewlekłych, w jakości przekonań o typowych symptomach zagrożenia chorobą, jak i w jakości samooceny zdrowia oraz podejmowanym zachowaniu prozdrowotnym. (fragment wstępu) Spis treści Wstęp........................................................................................................................................................9 Rozdział 1. Zdrowie i jego wielowymiarowość 1.1. Wybrane definicje i modele zdrowia......................................................................................................13 1.2. Zachowania zdrowotne........................................................................................................................20 Rozdział 2. Przewlekłe choroby somatyczne - obiektywne i subiektywne aspekty zagrożenia zdrowia 2.1. Wybrane czynniki ryzyka chorób przewlekłych.......................................................................................25 2.2. Niektóre cechy choroby przewlekłej......................................................................................................27 2.3. Percepcja somatycznych symptomów zagrożenia zdrowia.....................................................................30 2.4. Rozpoznanie choroby przewlekłej.........................................................................................................34 2.5. Wiedza o objawach chorób przewlekłych i jej związki ze zdrowiem.........................................................38 2.6. Subiektywna ocena ryzyka choroby przewlekłej.....................................................................................39 2.7. Choroby współistniejące a problem percepcji ich objawów.....................................................................43 Rozdział 3. Samoocena zdrowia w uwarunkowaniach biologicznych, psychologicznych i społecznych 3.1. Samoocena zdrowia i jej rozumienie.....................................................................................................49 3.2. Samoocena zdrowia a jego obiektywne wymiary....................................................................................52 3.3. Ważniejsze społeczno-demograficzne uwarunkowania samooceny zdrowia............................................56 3.3.1. Wiek a samoocena zdrowia...............................................................................................................60 3.3.1.1. Własne zdrowie w ocenie dzieci i młodzieży....................................................................................60 3.3.1.2. Jakość podmiotowej oceny zdrowia w okresie dorosłości................................................................62 3.3.2. Zdrowie w samoocenie kobiet i mężczyzn..........................................................................................65 3.4. Styl życia i jego związki z samooceną zdrowia......................................................................................67 3.4.1. Rola diety w samoocenie zdrowia......................................................................................................67 3.4.2. Związki aktywności fizycznej osób z ich samooceną zdrowia..............................................................68 3.5. Samoocena zdrowia w niektórych społeczeństwach europejskich i pozaeuropejskich.............................70 Rozdział 4. Samoocena zdrowia a wybrane procesy psychiczne 4.1. Problem samooceny zdrowia psychicznego..........................................................................................75 4.2. Znaczenie lęku i depresji w podmiotowej ocenie zdrowia.......................................................................77 4.3. Niektóre związki stresu i samooceny zdrowia........................................................................................82 4.4. Optymistyczne przekonania a samoocena zdrowia................................................................................85 Rozdział 5. Samoocena zdrowia osób z chorobą przewlekłą 5.1. Osoby z chorobą przewlekłą i ich samoocena zdrowia...........................................................................87 5.2. Znaczenie przewlekłego bólu w samoocenie zdrowia............................................................................90 5.3. Problem samooceny zdrowia osób z chorobą nowotworową..................................................................92 5.4. Ryzyko rozpoznania raka piersi a samoocena zdrowia kobiet - badania własne.......................................94 5.5. Cukrzyca jako problem w samoocenie zdrowia.....................................................................................102 5.6. Osoby z chorobą niedokrwienną serca i ich samoocena zdrowia...........................................................103 5.7. Problem samooceny zdrowia osób z chorobami współistniejącymi.......................................................105 5.8. Rola religijności w samoocenie zdrowia osób z przewlekłą chorobą......................................................107 Rozdział 6. Przekonania o niektórych chorobach przewlekłych i ich związki z zachowaniami zdrowotnymi 6.1. Przekonania o zagrożeniu chorobą przewlekłą a zachowania zdrowotne...............................................109 6.2. Negatywny afekt a percepcja zagrożenia zdrowia.................................................................................110 6.3. Nadawanie znaczenia doświadczanym objawom somatycznym i jego rola w zachowaniach zdrowotnych..............................................................................................................................................111 6.4. Jakość oceny objawów choroby niedokrwiennej serca i jej związki z zachowaniami zdrowotnymi...........115 6.5. Znaczenie przekonań o objawach chorób nowotworowych w zachowaniach zdrowotnych......................116 6.6. Udział w badaniach diagnostycznych a brak objawów choroby..............................................................120 Bibliogafia.................................................................................................................................................125

Za cel główny monografii przyjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych wiedzy oraz dorobku naukowego, a także doświadczeń praktycznych poświęconych metodyce monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dodatkowo starano się wykazać, iż monitorowanie wartości wewnętrznej, podobnie jak inne obszary oceny osiągnięć ekonomicznych jednostki gospodarczej, może być z powodzeniem przeprowadzone z wykorzystaniem informacji i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz okresowych raportach zarządu przedsiębiorstwa. Monografii oparta na czterech rozdziałach merytorycznych o charakterze teoretycznym, ale z możliwością wykorzystania podanych w nich informacji w praktyce gospodarczej. Aspekt teoretyczny jest związany z usystematyzowaniem wiedzy na temat wielu metod i modeli monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz ukazania występujących między nimi współzależności. Z kolei nurt praktyczny jest powiązany ze wskazaniem możliwości aplikacji aspektów teoretycznych w operatywnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym oraz kompleksowej analizie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i raportowaniu osiągnięć. (Ze wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ............................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Problematyka wartości przedsiębiorstwa......................................................... 15 1.1. Kategoria wartości w naukach ekonomicznych........................................................... 15 1.2. Rodzaje wartości przedsiębiorstwa............................................................................ 19 1.3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa.................................................................... 31 1.4. Koncepcja i model zarządzania wartością.................................................................. 47 1.5. Istota i zakres monitorowania wartości przedsiębiorstwa........................................... 57 Rozdział 2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa....................................... 65 2.1. Istota i rola pomiaru wartości przedsiębiorstwa..........................................................65 2.2. Metody i modele pomiaru wartości przedsiębiorstwa................................................. 72 2.3. Pomiar wartości oparty na bilansie przedsiębiorstwa................................................. 77 2.4. Pomiar wartości oparty na przepływach pieniężnych.................................................. 84 2.5. Pomiar wartości oparty na rachunku zysków i strat.....................................................111 Rozdział 3. Mierniki monitorowania osiągnięć przedsiębiorstwa w kształtowaniu wartości..........................................................................................................................131 3.1. Klasyfikacja mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa.............................. 131 3.2. Mierniki monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa................................ 145 3.2.1. Mierniki księgowe................................................................................................. 145 3.2.2. Mierniki oparte na kategorii wartości dodanej z kapitału......................................... 150 3.2.2.1. Ekonomiczna wartość dodana............................................................................ 150 3.2.2.2. Wartość dodana dla właścicieli i gotówkowa wartość dodana.............................. 157 3.2.3. Gotówkowa stopa zwrotu w monitorowaniu wartości wewnętrznej.......................... 165 3.3. Komparatystyka wartości wewnętrznej i rynkowej przedsiębiorstwa........................... 168 3.3.1. Rynkowa wartość dodana..................................................................................... 169 3.3.2. Relacja wartości rynkowej do księgowej i jej wykorzystanie.................................... 172 3.4. Empiryczne poszukiwania właściwych mierników monitorowania wartości................. 181 3.5. Dobór odpowiednich mierników monitorowania wartości przedsiębiorstwa................ 189 3.6. Metody sterowania wartością wewnętrzną przedsiębiorstwa..................................... 195 Rozdział 4. Monitorowanie determinant ekonomicznych wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 207 4.1. Istota i rola monitorowania determinant wartości...................................................... 207 4.2. Przegląd modeli ilościowych identyfikacji determinant wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 209 4.3. Metody monitorowania determinant operacyjnych..................................................... 216 4.3.1. Stopa wzrostu, wzrost zrównoważony, graniczna stopa wzrostu.............................. 217 4.3.2. Graniczne przychody ze sprzedaży dla utrzymania wartości przedsiębiorstwa............................................................................................................ 227 4.3.3. Marża zysku operacyjnego i graniczna marża zysku............................................... 232 4.4. Monitorowanie determinant finansowych.................................................................. 237 4.5. Modele deterministyczne monitorowania czynników ekonomicznych kształtujących wartość przedsiębiorstwa......................................................................... 242 4.6. Metody i modele monitorowania determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa............................................................................................................ 258 Zakończenie................................................................................................................... 271 Literatura........................................................................................................................ 275 Spis rysunków................................................................................................................. 285 Spis tabel........................................................................................................................ 287

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja znaczenia zarządzania projektami inwestycyjnymi w organizacji. Autorzy książki dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentować nie tylko teoretyczne ujęcie problematyki projektów inwestycyjnych, ale również ukazać wymiar działania kierownika zespołu projektowego. Wybór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika projektu jest rozwiązaniem przynoszącym wszechstronne korzyści, pozwala bowiem m.in. wytworzyć kulturę projektową organizacji, uniknąć przeznaczania nakładów finansowych na zatrudnienie zewnętrznych kierowników, a także skrócić czas komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a kierownikiem projektu. (fragment wstępu). Rok wydania: 2020 Spis treści Przedmowa................................................................................................................................................9 Rozdział 1. Systemowe wprowadzenie do zarządzania projektami inwestycyjnymi 1.1. Pojęcie i cechy projektów.....................................................................................................................11 1.2. Kryteria podziału projektów..................................................................................................................22 1.3. Specyfika projektów inwestycyjnych.....................................................................................................31 1.4. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych......................................................................................42 1.5. Podsumowanie....................................................................................................................................53 Rozdział 2. Uwarunkowania sukcesu zarządzania projektem inwestycyjnym 2.1. Proces zarządzania projektami.............................................................................................................55 2.2. Charakterystyka grup i zespołów projektowych......................................................................................68 2.3. Kultura projektowa organizacji..............................................................................................................80 2.4. Role i obowiązki kierownika zespołu projektowego................................................................................85 2.5. Podsumowanie....................................................................................................................................103 Rozdział 3. Kierowanie zespołem projektowym 3.1. Cechy kierowania zespołem projektowym.............................................................................................105 3.2. Style kierowania zespołem projektowym...............................................................................................110 3.3. Komunikacja i konflikty w zespole projektowym....................................................................................117 3.4. Czynniki sukcesu w kierowaniu zespołem projektowym.........................................................................139 3.5. Podsumowanie....................................................................................................................................153 Spis literatury.............................................................................................................................................155

Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................................... 9 Część I Rozdział 1. Bezpośrednie wybory na urząd prezydenta miasta w Polsce..................................................... 19 1.1. Wyjaśnienia pojęcia wyborów............................................................................................................ 19 1.2. Zasady i zarządzanie bezpośrednich wyborów na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta............. 23 1.3. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów................................................................................................... 33 1.4. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania................................................................................. 36 1.5. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów...................................................................................... 41 1.6. Sankcje wyborcze............................................................................................................................. 45 Rozdział 2. Instytucja prezydenta miasta.................................................................................................. 47 2.1. Zadania i uprawnienia prezydenta miasta........................................................................................... 47 2.2. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji....................................................................... 50 2.3. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium lub nieudzielenia wotum zaufania........................................................................................ 52 2.4. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i wotum zaufania...................................................................................... 55 2.5. Przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań oraz inne przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta................................................................................................. 58 2.6. Skutki obowiązujących unormowań prawnych dla udziału reprezentacji wyborczej kobiet w wyborach na urząd prezydenta miasta........................................................................ 62 Część II Rozdział 3. Udział kobiet w samorządowych elekcjachprezydenckich w Polsce w latach 2002–2018.......... 69 3.1. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2002 r. .................................................. 69 3.2. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2006 r. ................................................. 128 3.3. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2010 r. ................................................. 172 3.4. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2014 r. ................................................. 234 3.5. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2018 r. ................................................. 284 3.6. Wybory organu wykonawczego w wybranych krajach w Europie z uwzględnieniem reprezentacji kobiet.................................................................................................... 342 Rozdział 4. Czynniki determinujące większy udział kobiet w wyborach na urząd prezydentki miasta........... 361 4.1. Działania środowisk i organizacji kobiecych w kierunku wzrostu udział kobiet w wyborach na prezydentki miast.............................................................................................................................. 361 4.2. Przesłanki dotyczące podjęcia decyzji o starcie w wyborach do organu wykonawczego w mieście...................................................................................................................... 366 4.3. Efektywność działań wyborczych kobiet jako jeden z czynników wpływających na wynik wyborów...... 373 4.4. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie barierą wpływającą na podjęcie decyzji o starcie w wyborach na urząd prezydenta miasta i selekcję kandydatek....................................... 380 Rozdział 5. Pozytywne i negatywne aspekty sprawowania funkcji prezydentki miasta.......................... ..... 391 5.1. Relacje organu wykonawczego z organem władzy uchwałodawczej................................................... 391 5.2. Zwiększenie zadań ze strony administracji rządowej, a środki przeznaczone na te zadania w kontekście wydatków z budżetu miasta............................................................................................... 399 5.3. Skrócenie piastowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji........................................................... 406 5.4. Płeć moim atutem czy przekleństwem............................................................................................. 409 Zakończenie......................................................................................................................................... 415 Aneks................................................................................................................................................... 425 Bibliografia........................................................................................................................................... 429 Wykaz tabel.......................................................................................................................................... 459 Wykaz rysunków................................................................................................................................... 463 Wykaz zdjęć......................................................................................................................................... 465

Książka „Kultura polityczna Polaków… Pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji. (fragment) 2020 r. Spis treści Miast wstępu… .................................................................................................................................. 1 Część pierwsza Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność ........................................................................ 5 1. Kultura – pojęcie i zakres znaczeniowy ........................................................................................... 7 2. U źródeł refleksji nad kulturą polityczną ......................................................................................... 11 3. W kręgu rodzimych przemyśleń ..................................................................................................... 16 4. Almonda, Verby i Powella koncepcja kultury politycznej .................................................................. 22 5. Wątpliwości. Orientacja na realność .............................................................................................. 28 6. Wnioski dla badań kultury politycznej Polaków ............................................................................... 34 Część druga Kultura polityczna Polaków czasu przemian ....................................................................................... 45 Rozdział I. Mapa refleksji .................................................................................................................. 47 1.1. O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości ................................................................ 47 1.1.1. Pytania nie tylko metodologicznej natury .................................................................................. 47 1.1.2. Suwerenności asymetria ujęć ................................................................................................... 51 1.1.3. Próba uporządkowania kategorii i pojęć ................................................................................... 56 1.1.4. Istota ancien régime. Polska po 1944 r. .................................................................................... 60 1.2. Stereotypy w polityce polskiej ..................................................................................................... 63 1.2.1. W kręgu inteligenckich mitów ................................................................................................... 64 1.2.2. Prasy wizja dobra publicznego ................................................................................................. 70 1.2.3. Między mitem „Solidarności” (prawicy)...................................................................................... 72 1.2.4. …a stereotypem lewicy ............................................................................................................. 75 1.2.5. Kościoła katolickiego mit cnót wszelakich ................................................................................ 78 1.3. Konserwatyzm na polskiej scenie politycznej ............................................................................... 85 1.4. Integracja versus konflikt............................................................................................................ 100 1.5. Wnioski z badań nad przeobrażeniami w Polsce. Wyzwaniadla teorii polityki i politologii? ..............115 1.5.1. Dylematy badawcze ................................................................................................................ 115 1.5.2. Próba zastosowania konceptu interdyscyplinarnego ................................................................. 119 1.5.3. Propozycja periodyzacji ........................................................................................................... 124 1.5.3.1. Sierpień 1980 – grudzień 1981 .............................................................................................. 124 1.5.3.2. Okres 1981 – 1989 ............................................................................................................... 125 1.5.3.3. Okres 1989 – 1997 (sprawa cezury końcowej – otwarta) ........................................................ 126 1.5.4. Istota i charakter zmiany politycznej w Polsce .......................................................................... 127 Rozdział II. Polityka w praktyce .......................................................................................................... 129 2.1. Kultura polityczna w Polsce czasu zmiany ................................................................................... 129 2.2. Demokracja w Polsce; szanse i zagrożenia .................................................................................. 146 2.3. Socjotechniczne aspekty uprawiania polityki w Polsce ................................................................. 165 2.4. Media. Między misją a interesem. Analiza przypadku ................................................................... 181 2.4.1. Media – czwartą władzą?......................................................................................................... 181 2.4.2. Medium – grupą interesu.......................................................................................................... 186 2.4.3. „Rzeczypospolitej” misja prawdy i wolności vs. ochrona własnych interesów .............................. 187 2.4.4. „Gazety Wyborczej” lobbying z Rywinem w tle ........................................................................... 189 2.4.5. Siła negatywnego wizerunku. Konkluzje na czasie ..................................................................... 195 2.5. Kulturowe aspekty urzędu prezydenta w RP .................................................................................. 203 2.5.1. Wojciecha Jaruzelskiego wyjście z ancien régime ...................................................................... 203 2.5.2. Zwycięstwo i porażki Lecha Wałęsy ........................................................................................... 206 2.5.3. Tryumf Aleksandra Kwaśniewskiego – na przekór „Solidarności” ................................................ 210 2.5.4. Lecha Kaczyńskiego droga od zwycięstwa do... ......................................................................... 214 2.6. Miejsce kościoła katolickiego w życiu publicznym RP ................................................................... 226 Rozdział III. Dylematy europejskich przewartościowań..........................................................................253 3.1. „Europejskość” a Polaków kultura polityczna ................................................................................ 253 3.1.1. Kulturowe właściwości Polaków ................................................................................................ 253 3.1.2. Styl uprawiania polityki ............................................................................................................. 254 3.1.3. Wpływ kościoła katolickiego na kulturę polityczną Polaków ........................................................ 259 3.1.4. Polityka zagraniczna w rydwanie ideologii i fobii ........................................................................ 264 3.2. Polityka wschodnia RP ................................................................................................................ 269 3.2.1. Uwarunkowania i efekty. Próba analizy historyczno-politologicznej. Odwracanie wektorów .......... 269 3.2.2. Porzucanie Wschodu ….............................................................................................................. 270 3.2.3. Tryumf syndromu antyrosyjskiego.............................................................................................. 272 3.2.4. …i jego wpływ na strategię w regionie ........................................................................................ 275 3.2.5. Krucjaty polskiej szansa na sukces? .......................................................................................... 278 Rozdział IV. W dyskursie naukowym .................................................................................................... 287 4.1. O dopełnienie odpowiedzi na pytanie: kim jesteś, politologu? ......................................................... 287 4.1.1. Książka nie do odłożenia na półkę ............................................................................................. 287 4.1.2. Jak to robią inni... ..................................................................................................................... 288 4.1.3. ...a formuła triumwiratu? ........................................................................................................... 290 4.1.4. Uznanie dla monografii .............................................................................................................. 291 4.1.9. Jakie „odrodzenie”? ................................................................................................................... 297 4.1.10. W zgodzie z „protokołem dyplomatycznym” .............................................................................. 301 4.2. Czy upadek politologii w Polsce? .................................................................................................. 302 4.2.1. Na początku: marketingowe przesłanie ...................................................................................... 302 4.2.2. W białej zbroi, z furią na tarczy... w totalnym ataku... .................................................................. 304 4.2.3. ...czy się okopać? ..................................................................................................................... 305 4.2.4. Trójka... kontra Czwórka ............................................................................................................ 309 Czy zakończenie? ............................................................................................................................... 315 Skorowidz .......................................................................................................................................... 317

Publikacja stanowi próbę podejścia do prawa, ról i kompetencji prawnika oraz praktyki prawniczej z punktu widzenia systemu wartości i etyki w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat, w tym zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Praca niniejsza jest opracowaniem społeczno-humanistycznym z dziedziny filozofii prawa, etyki zawodowej, i dlatego też zastosowano w niej następujące metody badawcze: porównawczą, krytyki źródłowej, historyczną, analizy i syntezy przedstawionego materiału. Istotną metodą jest również porównanie wiedzy naukowej uzyskanej z różnych źródeł. (fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Prolegomena..........................................................................................................................................11 Rozdział 1. Prawo jako zjawisko kulturowe 1.1. Ujęcie kulturowe prawa.....................................................................................................................21 1.2. Uczestnictwo prawnika w kulturze.....................................................................................................32 Rozdział 2. Praca prawnika w kontekście społecznym 2.1. Praca ludzka jako trwały komponent życia społecznego.....................................................................45 2.2. Misja, kompetencje zawodowe oraz cechy osobowościowe w zawodzie prawnika...............................48 2.3. Komunikacyjny wymiar pracy prawnika..............................................................................................66 Rozdział 3. Etyka jako wyznacznik ludzkich wartości 3.1. Wpływ wartości na decyzje i działania człowieka...............................................................................77 3.2. Etyka dialogu...................................................................................................................................81 3.3. Zadania etyki jako dyscypliny filozoficznej.........................................................................................95 Rozdział 4. Wymiar etyczny pracy prawników 4.1. Znaczenie etyki w wykonywaniu zawodów prawniczych.....................................................................101 4.2. Konflikt między prawem a moralnością.............................................................................................105 4.3. Dylematy etyczno-moralne w zawodach prawniczych.........................................................................118 4.4. Czynniki normatywne i pozanormatywne wykonywania zawodów wymiaru sprawiedliwości.................127 4.4.1. Etyka sędziego..............................................................................................................................127 4.4.2. Etyka prokuratora..........................................................................................................................133 4.4.3. Etyka adwokata.............................................................................................................................136 Rozdział 5. Nowe tendencje we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej 5.1. Problemy biojurysprudencyjne...........................................................................................................141 5.2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów........................................................................................145 5.3. Wyzwania stojące przed wymiarem sprawiedliwości...........................................................................148 Zakończenie............................................................................................................................................153 Literatura................................................................................................................................................159

Problematyka monografii dotyczącej rozwoju kariery urzędnika w świetle strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej należy do dyscypliny zarządzania zasobami ludzkimi oraz trzech dyscyplin prawa: • administracyjnego ustrojowego ze względu na umiejscowienie jej w strukturze administracji publicznej, • prawa pracy w części nazywanego prawem urzędniczym lub prawem pracowniczych stosunków służbowych, • do prawa konstytucyjnego ze względu na ustrojowe podstawy korpusu służby cywilnej w przepisach Konstytucji RP. Ważnym elementem spajającym konstrukcję monografii jest oparcie jej o koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi, która pozwala na kształtowanie kadr administracji rządowej zgodnie z wymaganiami współczesnych i sprawdzonych modeli zarządzania zasobami ludzkimi. (fragment wstępu) Rok wydania: 2020 Spis treści Wstęp..................................................................................................................................................7 Rozdział 1. Organizacja służby cywilnej na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1.1. Korpus służby cywilnej..................................................................................................................13 1.2. Organy służby cywilnej..................................................................................................................15 1.3. Szef Służby Cywilnej.....................................................................................................................16 1.4. Rada Służby Publicznej.................................................................................................................21 1.5. Dyrektor generalny urzędu.............................................................................................................24 1.6. Zwierzchnictwo Prezesa Rady Ministrów nad korpusem służby cywilnej i konsekwencje prawne zarządzania zasobami ludzkimi............................................................................................................27 Rozdział 2. Zatrudnienie w korpusie służby cywilnej a modele zarządzania zasobami ludzkimi w służbie publicznej 2.1. Podstawy zatrudnienia w służbie cywilnej......................................................................................31 2.2. Zatrudnianie w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.............................34 2.3. Procedura naboru do służby cywilnej.............................................................................................38 2.4. Postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej i mianowanie.........................................42 2.5. Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej.......................................................................46 2.6. Pracownicy służby cywilnej...........................................................................................................56 2.7. Obowiązki i uprawnienia członka korpusu służby cywilnej...............................................................61 2.8. Praktyka stosowania ustawy o służbie cywilnej..............................................................................71 Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 3.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi.........................................................................................81 3.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi.........................................................................................83 3.3. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi i polityką personalną w służbie cywilnej w oparciu o modele funkcjonowania administracji publicznej...............................................................................86 Rozdział 4. Podejście strategiczne do zarządzania zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej 4.1. Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w oparciu o modele służby cywilnej....95 4.1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej a modele zarządzania administracją publiczną............................................................................................................................................98 4.1.2. Etos pracy i etyka a wizerunek służby cywilnej............................................................................100 4.1.3. Struktura zatrudnienia w służbie cywilnej na podstawie Sprawozdań Szefa SC.............................103 4.1.4. Organizacja zarządzania w służbie cywilnej................................................................................107 4.1.5. Nabór do służby cywilnej...........................................................................................................109 4.1.6. Mechanizmy motywacji, system wynagradzania w służbie cywilnej..............................................111 4.1.7. Systemy ocen, szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej........................113 4.2. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej........................................................118 4.2.1. Główny cel strategii...................................................................................................................119 4.2.2. Szczegółowe cele strategii.........................................................................................................120 4.2.3. Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej a inne dokumenty strategiczne.......121 4.2.4. Kierunki Strategii w ujęciu terytorialnym......................................................................................121 4.2.5. Upowszechnienie stosowania skutecznych i efektywnych metod zarządzania...............................124 4.2.6. Wspieranie rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej............................................128 4.2.7. Mechanizmy motywacji i system wynagrodzeń w służbie cywilnej................................................130 4.2.8. System realizacji Strategii..........................................................................................................132 4.2.9. Pozyskiwanie środków finansowych............................................................................................134 Zakończenie........................................................................................................................................137 Literatura.............................................................................................................................................143 Źródła prawa........................................................................................................................................151 Orzecznictwo.......................................................................................................................................153 Źródła internetowe...............................................................................................................................155

Celem niniejszego opracowania jest analiza istniejących rozwiązań ustawowych dotyczących regulacji skargi na czynności komornika. W szczególności omówione zostaną wprowadzone w ostatnim okresie przez ustawodawcę zmiany stanu prawnego. Należy się do nich odnieść w dwóch aspektach. Po pierwsze, należy przeanalizować na ile wprowadzone zmiany mogą się przyczynić do zwiększenia efektywności egzekucji sądowej, a na ile umożliwiają skuteczne blokowanie prawidłowego biegu egzekucji. Po drugie, czy wprowadzone zmiany zwiększają zakres niezbędnej ochrony podmiotom, których prawa mogą zostać naruszone na skutek nieprawidłowych działań lub zaniechań komornika sądowego. (Fragment wstępu) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ....................................................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Umiejscowienie skargi na czynności komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym........... 13 1.1. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym............................................................................... 13 1.1.1. System środków zaskarżenia............................................................................................................ 13 1.1.2. Zażalenie......................................................................................................................................... 15 1.1.3. Skarga na postanowienie referendarza sądowego.............................................................................. 18 1.1.4. Zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji......................................................................... 20 1.1.5. Skarga na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy................................... 20 1.1.6. Środki zaskarżenia nadzwyczajne...................................................................................................... 21 1.1.7. Ogólna charakterystyka skargi na czynności komornika...................................................................... 22 1.2. Skarga na czynności komornika w systemie środków nadzoru sądu nad działalnością komornika............ 26 1.2.1. Uwagi ogólne.................................................................................................................................... 26 1.2.2. Środki nadzoru judykacyjnego stosowane na wniosek......................................................................... 29 1.2.3. Skarga na czynności komornika a środki nadzoru judykacyjnego z urzędu............................................ 31 1.2.3.1. Stan prawny obowiązujący przed 5 lutego 2005 r.............................................................................. 32 1.2.3.2. Stan prawny obowiązujący od 5 lutego 2005 r. do 8 września 2016 r.................................................. 37 1.2.3.3. Stan prawny obowiązujący od 8 września 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.............................................. 40 1.2.3.4. Stan prawny obowiązujący po 1 stycznia 2019 r................................................................................ 42 1.2.3.5. Dopuszczalność wydawania zarządzeń w trybie art. 759 § 2 k.p.c.przy rozpoznawaniu skarg na czynności komornika.............................................................................................................................. 43 1.2.3.6. Wnioski.......................................................................................................................................... 48 1.3. Stosunek skargi na czynności komornika do powództw przeciwegzekucyjnych........................................ 48 1.3.1. Uwagi ogólne..................................................................................................................................... 48 1.3.2. Stosunek skargi na czynności komornika do powództwa opozycyjnego................................................ 49 1.3.3. Stosunek skargi na czynności komornika do powództwa ekscydencyjnego........................................... 53 Rozdział 2. Przedmiot skargi na czynności komornika................................................................................... 61 2.1. Zakres czynności komornika podlegających zaskarżeniu skargą............................................................. 61 2.1.1. Uwagi ogólne..................................................................................................................................... 61 2.1.2. Pojęcie czynności komornika w rozumieniu art. 767 § 1 k.p.c.............................................................. 64 2.1.3. Czynności komornika podjęte w toku innych postępowań cywilnych..................................................... 68 2.1.4. Przedmiot skargi na czynności komornika.......................................................................................... 70 2.1.5. Wnioski............................................................................................................................................. 72 2.2. Czynności komornika nie podlegające zaskarżeniu skargą..................................................................... 73 2.2.1. Uwagi ogólne.................................................................................................................................... 73 2.2.2. Czynności komornika, na które nie przysługuje skarga ani inny środek zaskarżenia.............................. 74 2.2.3. Czynności komornika podlegające zaskarżeniu zastrzeżeniami z art. 853 § 2 k.p.c.............................. 77 2.2.4. Czynności komornika podlegające zaskarżeniu za pomocą zarzutów przewidzianych w art. 1027 § 2 k.p.c................................................................................................................................... 82 2.2.5. Czynności komornika, które nie podlegają zaskarżeniu ze względu na brak interesu prawnego skarżącego................................................................................................................................. 85 2.3. Skarga na zaniechanie przez komornika dokonania czynności................................................................ 87 2.3.1. Zaniechanie dokonania czynności...................................................................................................... 87 2.3.2. Usuwanie zaniechań.......................................................................................................................... 91 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi na czynności komornika........................................ 95 3.1. Uwagi ogólne....................................................................................................................................... 95 3.2. Ustawowe ograniczenia legitymacji do wniesienia skargi....................................................................... 98 3.3. Legitymacja dłużnika zajętej wierzytelności......................................................................................... 104 3.4. Legitymacja sądu oraz innych organów żądających wszczęcia egzekucji (art. 796 § 2 i 3 k.p.c.).............108 3.5. Wnioski.............................................................................................................................................. 110 Rozdział 4. Termin do wniesienia skargi na czynności komornika................................................................. 111 4.1. Uwagi ogólne...................................................................................................................................... 111 4.2. Początek biegu terminu....................................................................................................................... 114 4.3. Wyjątki od zasady przewidzianej w art. 767 § 4 k.p.c............................................................................ 118 4.4. Przywrócenie terminu.......................................................................................................................... 122 4.5. Skutki uchybienia terminu do wniesienia skargi..................................................................................... 123 Rozdział 5. Tryb wnoszenia skargi na czynności komornika oraz jej forma i treść.......................................... 133 5.1. Właściwość sądu rozpoznającego skargę............................................................................................. 133 5.2. Tryb wnoszenia skargi na czynności komornika.....................................................................................136 5.3. Forma skargi na czynności komornika.................................................................................................. 149 5.4. Treść skargi na czynności komornika................................................................................................... 153 Rozdział 6. Rozpoznanie skargi na czynności komornika............................................................................. 159 6.1. Zakres kognicji sądu........................................................................................................................... 159 6.1.1. Uwagi ogólne................................................................................................................................... 159 6.1.2. Kontrola zaskarżonej czynności lub zaniechania komornika............................................................... 160 6.1.3. Kontrola czynności komornika w trybie art. 759 § 2 k.p.c................................................................... 167 6.1.4. Rozpoznawanie innych wniosków zawartych w skardze..................................................................... 169 6.2. Wpływ skargi na bieg postępowania egzekucyjnego............................................................................. 172 6.3. Posiedzenia sądowe........................................................................................................................... 178 6.3.1. Rozpoznawanie skargi na posiedzeniu niejawnym............................................................................. 178 6.3.2. Rozpoznawanie skargi na posiedzeniu jawnym................................................................................. 179 6.3.3. Skład sądu...................................................................................................................................... 182 6.4. Rozstrzygnięcia sądu rejonowego....................................................................................................... 185 Rozdział 7. Zaskarżenie postanowień sądu rejonowego rozstrzygających skargi na czynności komornika................................................................................................................................................ 193 7.1. Uwagi ogólne..................................................................................................................................... 193 7.2. Postanowienia sądu podlegające zaskarżeniu..................................................................................... 194 7.3. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie.............................................................................. 197 7.4. Podmioty legitymowane do wniesienia zażalenia................................................................................. 202 Literatura ................................................................................................................................................. 207

W rozdziale pierwszym koniecznym zabiegiem było poprzedzenie szczegółowej analizy różnych aspektów opodatkowania czynności procesowych przybliżeniem idei, genezy oraz funkcji podatku od czynności cywilnoprawnych, jego miejsca w systemie podatkowym, a przede wszystkim – jego podstawowych elementów konstrukcyjnych. Treść pozostałych rozdziałów dotyczy już wyłącznie rozważań nad rozwiązaniami prawnymi odnoszącymi się do opodatkowania czynności procesowych. Za punkt wyjścia należało przyjąć ustalenie, o jakich czynnościach procesowych jest mowa w postanowieniach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności, czy zawarty w art. 1 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c. zwrot „orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody” charakteryzuje się dostateczną jasnością, która daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, o jakie zdarzenia tu chodzi. Próba zgłębienia tej kwestii została podjęta w rozdziale drugim. Szczególnie doniosłe znaczenie ma kolejny fragment niniejszego opracowania, tj. rozdział trzeci. Zmierza on do wyjaśnienia kryterium, którego wystąpienie jest niezbędne, by zaliczyć konkretną czynność procesową do kręgu zdarzeń objętych obowiązkiem podatkowym. Pozostałe części opracowania zmierzają do uchwycenia nieco bardziej szczegółowych aspektów formuły opodatkowania czynności procesowych. Podsumowanie całości rozważań, wraz z oceną analizowanych regulacji prawnych oraz wnioskami, zawiera ostatni fragment opracowania – Uwagi końcowe i wnioski. (Fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Wstęp .................................................................................................................... 3 Rozdział I – Podatek od czynności cywilnoprawnych – zagadnienia ogólne ............................................................................................. 7 1.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................................... 7 1.2. Geneza oraz ogólny charakter podatku ............................................................. 8 1.3. Zakres przedmiotowy podatku ......................................................................... 14 1.4. Zakres podmiotowy podatku ............................................................................ 27 1.5. Powstanie obowiązku podatkowego................................................................. 35 1.6. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatkowe ............................................ 40 1.7. Preferencje podatkowe .................................................................................... 50 1.8. Tryb i warunki płatności oraz zwrot podatku...................................................... 56 Rozdział II – Kategorie czynności procesowych objętych opodatkowaniem ................................................................................................... 61 2.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................................... 61 2.2. Orzeczenia sądów oraz sądów polubownych .................................................... 63 2.3. Ugody.............................................................................................................. 68 Rozdział III – Skutki czynności procesowych jako przesłanka objęcia ich opodatkowaniem ................................................................................. 75 3.1. Formuła przesłanki ......................................................................................... 75 3.2. Charakterystyka wybranych stanów faktycznych objętych zakresem przesłanki ............................................................................................. 77 Rozdział IV – Specyfika opodatkowania czynności procesowych na tle innych elementów konstrukcyjnych podatku .................................................. 87 4.1. Uwagi wprowadzające .................................................................................... 87 4.2. Przedmiot opodatkowania .............................................................................. 88 4.3. Powstanie obowiązku podatkowego ................................................................90 4.4. Podmioty obowiązku podatkowego ................................................................. 94 4.5. Terytorialne kryteria opodatkowania ................................................................ 95 Rozdział V – Podatkowoprawne skutki wadliwości oraz wzruszalności czynności procesowych .................................................................. 99 5.1. Uwagi wprowadzające .................................................................................... 99 5.2. Zwrot nadpłaty w trybie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ........................................................................................................... 100 5.3. Zwrot podatku w trybie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ............................................................................. 103 Rozdział VI – Obowiązki informacyjne dotyczące obowiązku podatkowego ...................................................................................................... 105 Uwagi końcowe i wnioski ..................................................................................... 109 Bibliografia ..........................................................................................................115

I BUILT MY SITE FOR FREE USING