Celem niniejszej pracy jest pokazanie obszarów zagrożeń dla konsumenta na rynku usług bankowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono istotę usług bankowych oraz współczesne zmiany dotyczące rynku usług bankowych. Zagrożenia na rynku usług bankowych autor podzielił na trzy główne obszary. W rozdziale drugim opisano pierwszy obszar zagrożeń związany z pozycją banków względem konsumentów oraz wynikający ze sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem. Aby minimalizować ryzyko utraty środków pieniężnych oraz danych osobowych, współczesny konsument powinien znać przepisy z wielu dziedzin czy też gałęzi prawa. Jednocześnie brak czujności i znajomości określonych uregulowań prawnych może narazić konsumenta na problemy z prawem. Drugi obszar zagrożeń dotyczy braku zrozumienia istoty produktów bankowych. Zagrożenia te zostały omówione w rozdziale trzecim. Wynikają one z zawodności rynku spowodowanej niejednorodnością oferty i brakiem pełnej wiedzy o danych ekonomicznych. Dodatkowo ryzyko nieudanych decyzji finansowych jest wzmacniane przez brak dostatecznej edukacji konsumentów. Niewłaściwe przepisy i nieprzyjazne otoczenie mogą wzmacniać zagrożenia dla konsumenta przy słabej jego wiedzy na rynku usług bankowych. Trzeci obszar zagrożeń dotyczy oszustw popełnianych przez osoby trzecie, których celem jest finansowa kradzież tożsamości i kradzież środków finansowych. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powstają coraz bardziej wyrafinowane oszustwa. Bardzo często źródeł kradzieży środków pieniężnych z kont bankowych należy szukać w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z bankowością. W dodatku jedno przestępstwo często służy popełnianiu kolejnych przestępstw. Problem ten został omówiony w rozdziale czwartym. Zagrożenia opisane w trzecim i czwartym rozdziale autor ilustruje wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 627 konsumentów w okresie październik–grudzień 2019. (Fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Charakterystyka usług bankowych............................................................................... 9 1.1. Istota usług bankowych......................................................................................................... 9 1.2.Zmiany na rynku usług bankowych......................................................................................... 14 Rozdział 2. Zagrożenia wynikające z pozycji rynkowej banków oraz sposobu funkcjonowania instytucji związanych z ich otoczeniem............................................................... 25 2.1. Konsekwencje dla konsumenta wynikające z jego pozycji rynkowej względem banku........................................................................................................................ 26 2.2. Konsument pomiędzy bankiem a instytucjami administracji publicznej................................... 31 2.3. Popularyzacja społeczeństwa bezgotówkowego................................................................... 34 2.4. Konsument pomiędzy rynkiem usług bankowych a rynkiem nieruchomości............................ 39 Rozdział 3. Problem zrozumienia istoty produktu bankowego przez konsumenta.......................... 51 3.1. Asymetria informacji w działalności depozytowej................................................................. 54 3.2. Asymetria informacji w działalności kredytowej.................................................................... 59 3.3. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej................................................................ 67 Rozdział 4. Finansowa kradzież tożsamości i jej konsekwencje dla konsumenta........................... 71 4.1. Istota finansowej kradzieży tożsamości................................................................................ 72 4.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej...................................................................................................... 74 4.2.1. Zagrożenia bankowości internetowej i mobilnej................................................................. 76 4.2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa dla osób korzystających z bankowości terminalowej............... 91 Zakończenie ............................................................................................................................ 95 Literatura ................................................................................................................................ 101 Aneks ..................................................................................................................................... 121 Spis tabel ................................................................................................................................ 125 Spis rysunków ......................................................................................................................... 125


35.00 

Produkty powiązane


I BUILT MY SITE FOR FREE USING