Publikacja stanowi próbę podejścia do prawa, ról i kompetencji prawnika oraz praktyki prawniczej z punktu widzenia systemu wartości i etyki w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat, w tym zawody prawnicze i wymiar sprawiedliwości. Praca niniejsza jest opracowaniem społeczno-humanistycznym z dziedziny filozofii prawa, etyki zawodowej, i dlatego też zastosowano w niej następujące metody badawcze: porównawczą, krytyki źródłowej, historyczną, analizy i syntezy przedstawionego materiału. Istotną metodą jest również porównanie wiedzy naukowej uzyskanej z różnych źródeł. (fragment wstępu) 2020 r. Spis treści Prolegomena..........................................................................................................................................11 Rozdział 1. Prawo jako zjawisko kulturowe 1.1. Ujęcie kulturowe prawa.....................................................................................................................21 1.2. Uczestnictwo prawnika w kulturze.....................................................................................................32 Rozdział 2. Praca prawnika w kontekście społecznym 2.1. Praca ludzka jako trwały komponent życia społecznego.....................................................................45 2.2. Misja, kompetencje zawodowe oraz cechy osobowościowe w zawodzie prawnika...............................48 2.3. Komunikacyjny wymiar pracy prawnika..............................................................................................66 Rozdział 3. Etyka jako wyznacznik ludzkich wartości 3.1. Wpływ wartości na decyzje i działania człowieka...............................................................................77 3.2. Etyka dialogu...................................................................................................................................81 3.3. Zadania etyki jako dyscypliny filozoficznej.........................................................................................95 Rozdział 4. Wymiar etyczny pracy prawników 4.1. Znaczenie etyki w wykonywaniu zawodów prawniczych.....................................................................101 4.2. Konflikt między prawem a moralnością.............................................................................................105 4.3. Dylematy etyczno-moralne w zawodach prawniczych.........................................................................118 4.4. Czynniki normatywne i pozanormatywne wykonywania zawodów wymiaru sprawiedliwości.................127 4.4.1. Etyka sędziego..............................................................................................................................127 4.4.2. Etyka prokuratora..........................................................................................................................133 4.4.3. Etyka adwokata.............................................................................................................................136 Rozdział 5. Nowe tendencje we współczesnej myśli filozoficzno-prawnej 5.1. Problemy biojurysprudencyjne...........................................................................................................141 5.2. Alternatywne formy rozwiązywania sporów........................................................................................145 5.3. Wyzwania stojące przed wymiarem sprawiedliwości...........................................................................148 Zakończenie............................................................................................................................................153 Literatura................................................................................................................................................159


27.00 
I BUILT MY SITE FOR FREE USING