Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia istniejącego zasobu wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w samorządowych wyborach prezydenckich przeprowadzonych od 2002 r. Zadanie, jakie postawiła sobie autorka niniejszej książki, to ukazanie niezwykle złożonych procesów związanych z kandydowaniem kobiet do organu wykonawczego w polskich miastach, jak i sprawowania przez nie najwyższej władzy w tychże jednostkach samorządu terytorialnego. (fragment) 2020 r. SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................................... 9 Część I Rozdział 1. Bezpośrednie wybory na urząd prezydenta miasta w Polsce..................................................... 19 1.1. Wyjaśnienia pojęcia wyborów............................................................................................................ 19 1.2. Zasady i zarządzanie bezpośrednich wyborów na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta............. 23 1.3. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów................................................................................................... 33 1.4. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania................................................................................. 36 1.5. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów...................................................................................... 41 1.6. Sankcje wyborcze............................................................................................................................. 45 Rozdział 2. Instytucja prezydenta miasta.................................................................................................. 47 2.1. Zadania i uprawnienia prezydenta miasta........................................................................................... 47 2.2. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji....................................................................... 50 2.3. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium lub nieudzielenia wotum zaufania........................................................................................ 52 2.4. Odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i wotum zaufania...................................................................................... 55 2.5. Przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań oraz inne przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta................................................................................................. 58 2.6. Skutki obowiązujących unormowań prawnych dla udziału reprezentacji wyborczej kobiet w wyborach na urząd prezydenta miasta........................................................................ 62 Część II Rozdział 3. Udział kobiet w samorządowych elekcjachprezydenckich w Polsce w latach 2002–2018.......... 69 3.1. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2002 r. .................................................. 69 3.2. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2006 r. ................................................. 128 3.3. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2010 r. ................................................. 172 3.4. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2014 r. ................................................. 234 3.5. Kobiety w wyborach samorządowych na urząd prezydenta w 2018 r. ................................................. 284 3.6. Wybory organu wykonawczego w wybranych krajach w Europie z uwzględnieniem reprezentacji kobiet.................................................................................................... 342 Rozdział 4. Czynniki determinujące większy udział kobiet w wyborach na urząd prezydentki miasta........... 361 4.1. Działania środowisk i organizacji kobiecych w kierunku wzrostu udział kobiet w wyborach na prezydentki miast.............................................................................................................................. 361 4.2. Przesłanki dotyczące podjęcia decyzji o starcie w wyborach do organu wykonawczego w mieście...................................................................................................................... 366 4.3. Efektywność działań wyborczych kobiet jako jeden z czynników wpływających na wynik wyborów...... 373 4.4. Stereotypowe postrzeganie ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie barierą wpływającą na podjęcie decyzji o starcie w wyborach na urząd prezydenta miasta i selekcję kandydatek....................................... 380 Rozdział 5. Pozytywne i negatywne aspekty sprawowania funkcji prezydentki miasta.......................... ..... 391 5.1. Relacje organu wykonawczego z organem władzy uchwałodawczej................................................... 391 5.2. Zwiększenie zadań ze strony administracji rządowej, a środki przeznaczone na te zadania w kontekście wydatków z budżetu miasta............................................................................................... 399 5.3. Skrócenie piastowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji........................................................... 406 5.4. Płeć moim atutem czy przekleństwem............................................................................................. 409 Zakończenie......................................................................................................................................... 415 Aneks................................................................................................................................................... 425 Bibliografia........................................................................................................................................... 429 Wykaz tabel.......................................................................................................................................... 459 Wykaz rysunków................................................................................................................................... 463 Wykaz zdjęć......................................................................................................................................... 465


61.00 
I BUILT MY SITE FOR FREE USING