Smart City nie jest mżonką technologiczną czasów przyszłych. Smart City staje się rzeczywistością czasów obecnych. Efektywne i bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw skupionych w miastach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Autorzy niniejszej pracy uważają, iż paradygmat Smart City staje się jednym z nich, ponieważ pozwala zrozumieć istniejące potrzeby społeczności miejskich, oraz wyjść im naprzeciw wykorzystując pojawiające się rozwiązania techniczne i technologiczne. Takie podejście powinno zmniejszyć docelowo dysonans potrzeb oraz obecnych możliwości, a w konsekwencji doprowadzić do samopodtrzymującego się rozwoju miast w sferze stosunków społecznych, środowiska, zasobów, ekonomii, partycypacji oraz wielu innych. (Fragment wstępu) 2021 r. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................... 7 CZĘŚĆ I SPOŁECZEŃSTWO Smart City Rozdział 1. Społeczny wymiar Smart City – społeczeństwo miasta........................................... 13 1.1. Rozwój i ewolucja społeczeństwa miasta.......................................................................... 13 1.2. Sieciowa perspektywa społeczeństwa w Smart City .......................................................... 17 1.3. Sieci społeczeństwa Smart City – kierunki rozwoju i zmian................................................ 22 Rozdział 2. Wymiar indywidualny – obywatel Smart City .......................................................... 31 2.1. Obywatelstwo miasta....................................................................................................... 31 2.2. Smart obywatel miasta – charakterystyka i predykacja oczekiwań ..................................... 34 2.3. Potencjał jednostki dla rozwoju i urzeczywistnienia koncepcji Smart City – casus obywatela Unii Europejskiej........................................................................ 36 Rozdział 3. Funkcjonalny wymiar społecznej partycypacji w Smart City – partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem..................................................................................... 45 3.1. Klasyczne formy partycypacji w zarządzaniu miastem w XXI wieku..................................... 46 3.2. E-partycypacja społeczna we współczesnych miastach – w kierunku Smart City 3.0............ 50 3.3. E-społeczności – nowe rozwiązania dla społeczności Smart City........................................ 57 CZĘŚĆ II TECHNOLOGIA Smart City Rozdział 4. Miasto Smart City – wprowadzenie metodologiczne................................................ 65 Rozdział 5. Miasto w dobie Smart City ..................................................................................... 69 5.1. Infrastruktura Smart City................................................................................................... 69 5.2. System Informacyjny Smart City (SISC).............................................................................. 77 5.3. Bariery rozwoju SISC......................................................................................................... 82 5.4. Miasto smart w modelu SISC............................................................................................. 87 5.5. Niepełnosprawni w Smart City........................................................................................... 91 Rozdział 6. Smart City – cyfryzacja zasobów i procesów........................................................... 93 6.1. Dane i informacje............................................................................................................. 93 6.2. Zasoby cyfrowe i otwarte dane........................................................................................ 102 6.3. Kanały komunikacji......................................................................................................... 109 6.4. Cyfrowe usługi publiczne.................................................................................................113 6.5. Integracja technologii cyfrowych......................................................................................119 Rozdział 7. Cyfrowa gospodarka Smart City ........................................................................... 125 7.1. Smart gospodarka ......................................................................................................... 125 7.2. Inteligentne produkty i usługi.......................................................................................... 126 7.3. Digitalizacja biznesu...................................................................................................... 138 7.4. Handel elektroniczny...................................................................................................... 144 7.5. Automatyzacja .............................................................................................................. 145 7.6. Autonomizacja............................................................................................................... 149 7.7. Ekonomia współdzielenia............................................................................................... 150 Rozdział 8. Jak to będzie w przyszłości?................................................................................ 153 8.1. Ewolucja inteligentnych miast – nowe wyzwanie.............................................................. 153 8.2. Zamiast wniosków – przypowiastka o życiu w inteligentnym mieście................................ 155 Literatura.............................................................................................................................. 159 Spis tabel.............................................................................................................................. 166 Spis rysunków....................................................................................................................... 166


32.00 

Produkty powiązane


I BUILT MY SITE FOR FREE USING